JULI - SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 1,5 (1,6) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,5 (-1,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,09) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (0,3) MSEK

JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 4,6 (4,5) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,5 (-4,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,26) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,4 (-4,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Ett produktutvecklings- och optionsavtal ingicks med Ferring Pharmaceuticals där LIDDS ska utveckla en ny läkemedelsprodukt med en kontrollerad frisättning under lång tid. I avtalet finns en option för Ferring att få licensiera NanoZolid®-teknologin för originalläkemedlet på global basis.
 • LIDDS har utökat forskningen inom immunonkologi och stärkt organisationen med specialistkompetens. Flera immunaktiva ämnen har lyckosamt formulerats i NanoZolid® och prekliniska studier har inletts.
 • Fas IIb-studien, LPC-004, för behandling av prostatacancer löper enligt plan. Rekryteringenshastigheten av patienter har ökats då fler prövningscentra planenligt har inkluderats.
 • Den högt ansedda tidskriften The Journal of Urology har publicerat en vetenskaplig artikel som presenterar de genomförda Fas II-studierna med Liproca® Depot för behandling av prostatacancer.
 • Under juni och juli genomfördes en riktad emission till ett antal långsiktiga placerare för att intensifiera bolagets egna utvecklingsprojekt och utnyttja den fulla potentialen i NanoZolid®-plattformen. Emissionen tillförde LIDDS 17,3 MSEK före emissionskostnader.  De nya aktierna registrerades under juli månad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • LIDDS har framgångsrikt levererat läkemedelsberedningar till Belina Pharma som nu planerar djurstudier för att konfirmera kontrollerad långsiktig frisättning in vivo.
 • Patentansökan inlämnades för att skydda metod för immunbehandling av cancer baserad på lokal behandling med NanoZolid® och docetexel.
 • En extra bolagsstämma beslutade den 6 oktober om ett incitamentsprogram för bolagets styrelse och ledning och samtliga optioner har därefter tecknats.
 • LIDDS har ingått ett forskningssamarbete med Department of Laboratory Medicine på Karolinska Institutet. Avtalet omfattar prekliniska studier, läkemedelsutveckling baserad på NanoZolid®-teknologin samt tillgång till risklaboratorier för hantering av toxiska substanser.

      

Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08:45 CET.