Tredje kvartalet 2017 (Perioden)

  • Periodens omsättning var 23 902 T€ (23 010 T€)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 390 T€ (309 T€)
  • Periodens resultat uppgick till 278 T€ ( 183T€)
  • Resultat per aktie 0,018 €
  • Eget kapital per aktie 0,475 €

Nio månader 2017

  • Periodens omsättning var 73 441 T€ (71 480 T€)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 777 T€ (1 674 T€)
  • Periodens resultat uppgick till 409 T€ (1 218 T€)
  • Resultat per aktie 0,027 €
  • Eget kapital per aktie 0,475 €

Verkställande direktörens kommentar:
Under tredje kvartalet fortsatte Ahola Transport koncernens omsättning att öka i jämförelse med samma period året innan.

Resultatutvecklingen förbättrades under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Även inom segmentet specialtransporter har resultatutvecklingen varit positivt. Under senare delen av kvartalet förändrades balanserna i godsflödena. Utvecklingen av godsflödena ledde till något lägre fyllnadsgrader som i sin tur påverkade lönsamheten under senare delen av perioden. Under perioden gjordes betydande utvecklingsarbeten i de logistiska styrsystemen.

Den nya transportplaneringen, som togs i bruk i början av juni och medförde flera nya digitala lösningar, har gått enligt plan. Under perioden har arbetet med det strategiska utvecklingsprogrammet fortsatt med mindre ombyggnadsarbeten på huvudkontoret samt satsningar på utbildning av personalen för att höja användningsgraden av de tekniska lösningarna och för att kunna ge bättre kundservice.

Under sista kvartalet och inledningen av det nya året fokuserar vi på flottans användningsgrad. Användningsgraden behöver höjas och försäljningen bör fokuseras på åtgärder för att höja fyllnadsgraderna i bilarna.

Förväntningar för 2017

Oyj Ahola Transport Abp koncernen uppdaterar de tidigare kommunicerade förväntningarna för året. För hela innevarande år förväntar vi oss att omsättningen ökar något. Rörelseresultatet förväntas uppnå samma nivå som 2016, i och med positiva intäkter av engångskaraktär som realiseras under sista kvartalet.

Hans Ahola

Vd, koncernchef

Mera information:
Oyj Ahola Transport Abp

Verkställande direktör Hans Ahola, tel. +358 (0) 44 4494 000
Ekonomidirektör Stefan Kaptens, tel. +358 (0) 44 4494 024

Certified Advisor:
Privanet Securities Oy,
Karri Salmi, tel. +358 (0)50 675 40
Kimmo Lönnmark, tel. +358 (0)50 675 41

Likviditet och finansiering
Koncernens banktillgodohavanden var per 30.9.2017 till 2 911 t€ (3 626 t€). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 5 099 t€ ( 6 326 t€).

Investeringar
Koncernens investeringar under tredje kvartalet uppgick till 195 t€ (631 t€), av investeringarna avser 111 t€ investeringar i materiella tillgångar och 84 t€ investeringar i immateriella tillgångar.  

Avskrivningar
Koncernens avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 273 t€ (267 t€). Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgår till 77 t€. Avskrivningar på goodwill uppgår till 56 t€. Avskrivningar på materiella tillgångar uppgår till 140 T€.

Eget kapital och aktier
Per 30.9.2017 var Ahola Transport koncernens eget kapital 7 055 t€ (7 331 t€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 t€ (1 363 t€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 5 687 t€ (5 963t€). 

Aktiekapitalet är per 30.9.2017 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda
Per den 30.9.2017 hade koncernen i medeltal 201 anställda.

Insynspersoners innehav

Ledningens innehav 30.6.2017        
Namn   Befattning    A-aktier B-aktier
Hans Ahola Verkst.direktör, koncernchef   - -
Martti Vähäkangas Styrelseordförande   6952 16300
Anette Björkman Styrelseledamot   - -
Nils Ahola   Styrelseledamot   - -
Lars Ahola Styrelseledamot   - -
Ida Saavalainen Styrelseledamot   - 13700
Ole Nyblom Inköpsdir.,koncernledning   - 5000
Jonas Ahola Vd, Special, koncernledning   - 36000
Mika Sorvisto Vd, Attracs, koncernledning   - -
Stefan Kaptens Ekonomidir.,koncernledning   - 7000

Ahola Group innehar 89,76 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.
Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab.

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger ut ekonomisk information enligt följande:

Bokslutskommuniké                                2017                                    15 februari 2018

Årsredovisning                                         2017                                    23 mars 2018

Kvartalsrapport                                         Q1/2018                              15 maj 2018

Resultaträkning                      
Koncernen                        
(T€)                          
                           
                           
          1.7.2017   1.7.2016   1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
           - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 31.12.2016
                           
                           
Omsättning       23 902   23 010   73 441   71 480   95 348
                           
Tillverkning för eget bruk     84       84        
Övriga rörelseintäkter       361   252   674   582   768
                           
Material och tjänster*       -19 657   -18 567   -59 759   -56 864   -75 832
Personalkostnader       -2 195   -1 972   -6 897   -6 262   -9 059
Avskrivningar och nedskrivningar     -273   -267   -792   -743   -1 034
Övriga rörelsekostnader*     -1 832   -2 147   -5 974   -6 519   -8 854
                           
Rörelseresultat       390   309   777   1 674   1 337
                           
Finansiella intäkter och kostnader   -67   -75   -231   -225   -360
                           
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 323   234   546   1 449   977
                           
Direkta skatter       -45   -51   -137   -231   -170
                           
Räkenskapsperiodens resultat   278   183   409   1 218   807

* Hyreskostnader för fordonsparken presenterades under material och tjänster år 2016, år 2017 presenteras de under övriga rörelsekostnader. 2016 års siffror har korrigerats för att överensstämma med 2017 års redovisningsprinciper.

Balansräkning              
Koncernen                
(T€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Aktiva                  
                   
Bestående aktiva                
Goodwill         533   758   702
Övriga immateriella tillgångar     571   596   584
Materiella tillgångar       2 495   2 441   2 401
Placeringar       72   111   11
Bestående aktiva totalt     3 671   3 906   3 698
                   
Rörliga aktiva                
Omsättningstillgångar              
Varor för vidareförsäljning     317   465   116
Omsättningstillgångar totalt     317   465   116
                   
Kortfristiga fordringar                
Kundfodringar       14 148   13 989   12 556
Lånefodringar       0   22   14
Övriga fodringar och förutbetalda kostnader 2 859   2 500   2 466
Kortfristiga fodringar totalt     17 007   16 511   15 036
                   
Kassa och Bank                
Banktillgodohavanden     2 911   3 626   4 177
Kassa och Bank totalt     2 911   3 626   4 177
                   
Rörliga aktiva totalt     20 235   20 602   19 329
                   
Aktiva totalt       23 906   24 508   23 027


Balansräkning              
Koncernen                
(€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Passiva                  
                   
Eget kapital                
Aktiekapital       1 363   1 363   1 363
Reservfond       0   0   0
Överkursfond       5   5   5
Fond för fritt inbetalt eget kapital     6 893   7 128   7 128
Vinst från tidigare räkenskapsperioder -1 615   -2 383   -2 370
Räkenskapsperiodens resultat     409   1 218   807
Eget kapital totalt       7 055   7 331   6 933
                   
Främmande kapital              
Långfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinstitut     4 956   6 140   4 749
Skulder övriga       270   213   220
Långfristiga skulder totalt     5 226   6 353   4 969
                   
Kortfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinsitut     143   186   861
Leverantörsskulder       8 442   7 183   7 229
Övriga skulder och upplupna kostnader 3 040   3 455   3 035
Kortfristigt främmande kapital totalt 11 625   10 824   11 125
                   
Främmande kapital totalt     16 851   17 177   16 094
                   
Passiva totalt       23 906   24 508   23 027


Finansieringsanalys            
Koncernen                
(T€)                  
                   
          1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
Finansieringsanalys      - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 31.12.2016
                   
Verksamhetens kassaflöde :              
  Vinst (förlust) före extraordinära poster   546   1 449   977
  Korrigeringar                
  Planenliga avskrivningar     792   743   1 034
  Övriga korrigeringar     0   -65   0
  Finansiella intäkter och kostnader   231   225   360
  Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 1 569   2 352   2 371
                   
  Förändringar i rörelsekapitalet              
  Förändringar i kortfristiga fodringar   -1 973   -1 706   -231
  Förändringar i omsättningstillgångar   -201   -270   79
  Förändringar i räntefria kortfristiga skulder 1 218   1 488   1 129
  Förändringar i rörelsekapitalet   -956   -488   977
                   
  Kassaflöde före finaseringsposter och skatter 613   1 864   3 348
                   
  Räntor och andra finansiella kostnader   -273   -275   -426
  Erhållna räntor från verksamheten   42   50   66
  Erhållna dividender       0   0   0
  Skatter         -137   -185   -116
Kassaflöde från verksamheten (A)   245   1 454   2 872
                   
Investeringarnas kassaflöde:              
  Investeringar i matriella och immatriella tillgångar -786   -900   -1 131
  Försäljningsintäkter från matriella och immatriella tillgångar 82   605   585
  Förärvade aktier och placeringar   -61   -100   0
Investeringarnas kassaflöde (B)   -765   -395   -546
                   
Finansieringens kassaflöde :              
  Vederlag från Emission     0   0   0
  Förändring av kortfristiga lån     -718   -255   420
  Förändring av långfristiga lån     207   -114   -1 505
  Erhållna och erlagda konsernbidrag   0   0   0
  Utbetalda dividender och vinstutdelning   -235   -235   -235
Finansieringens kassaflöde (C)   -746   -604   -1 320
                   
Förändringar i kassaflöden (A+B+C)   -1 266   455   1 006
                   
Kassamedel i räkenskapsperiodens början   4 177   3 171   3 171
Kassamedel vid räkenskapsperiodens slut   2 911   3 626   4 177
Förändringar i kassamedel     -1 266   455   1 006


Nyckeltal        
Koncernen        
    1.1.2017 1.1.2016 1.1.2016
     - 30.9.2017  - 30.9.2016  - 31.12.2016
Lönsamhet        
Förändring i omsättning   2,74 % 0,00 % 1,63 %
Rörelseresultat %   1,06 % 2,34 % 1,40 %
Periodens Resultat %   0,56 % 1,70 % 0,85 %
         
Kapitalstruktur        
Eget kapital (T€)   7 055 7 331 6 932
Balansomslutning (T€)   23 906 24 508 23 027
Räntebärande skulder (T€) 5 099 6 326 5 610
Soliditet   29,51 % 29,91 % 30,10 %
Skuldsättningsgrad   72,27 % 86,29 % 80,93 %
Likvida medel (T€)   2 911 3 626 4 177
         
Investeringar        
Investeringar i immatriella och matriella tillgångar (K€) 591 295 1 134
Investeringar i aktier och andelar 65 100 0
         
Personal        
Anställda i medeltal   201 221 203
         
Aktier        
Antal utestående aktier A-aktier 14 571 339 14 571 339 14 571 339
  B-aktier 254 630 254 630 254 630
  Totalt 14 825 969 14 825 969 14 825 969
         
Resultat per aktie €   0,027 0,082 0,054
Eget kapital per aktie €   0,475 0,494 0,468


                       
                       
Resultaträkning                  
Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)        
(T€)                      
                       
                       
      1.7.2017   1.7.2016   1.1.2017   1.1.2016   1.1.2016
       - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 30.9.2017    - 30.9.2016    - 31.12.2016
                       
                       
Omsättning   22 263   21 344   68 038   66 638   88 734
                       
Övriga rörelseintäkter   259   82   427   206   295
                       
Material och tjänster*   -19 237   -18 178   -58 297   -56 323   -74 835
Personalkostnader   -1 388   -1 123   -4 228   -3 622   -5 410
Avskrivningar och nedskrivningar -64   -62   -164   -117   -177
Övriga rörelsekostnader* -1 863   -2 003   -6 134   -6 048   -8 322
                       
Rörelseresultat   -30   60   -358   734   285
                       
Finansiella intäkter och kostnader** 45   -58   12   -182   -308
                       
Resultat före extraordinära poster 15   2   -346   552   -23
                       
Koncernbidrag   0   0   0   0   610
                       
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 15   2   -346   552   587
                       
Direkta skatter   0   0   -17   -57   -71
                       
Räkenskapsperiodens resultat 15   2   -363   495   516

* Hyreskostnader för fordonsparken presenterades under material och tjänster år 2016, år 2017 presenteras de under övriga rörelsekostnader. 2016 års siffror har korrigerats för att överensstämma med 2017 års redovisningsprinciper.

** Finansiella intäkterna och kostnaderna 2017 innehåller dividendintäkter inom koncernen 200 T€.

Balansräkning              
Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)      
(T€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Aktiva                  
                   
Bestående aktiva                
Goodwill         120   157   148
Övriga immateriella tillgångar     145   8   69
Materiella tillgångar       625   479   531
Placeringar       2 701   2 801   2 701
Bestående aktiva totalt     3 591   3 445   3 449
                   
Rörliga aktiva                
Omsättningstillgångar              
Varor för vidareförsäljning     315   465   116
Omsättningstillgångar totalt     315   465   116
                   
Kortfristiga fordringar                
Kundfodringar       13 080   12 923   11 642
Lånefodringar       367   936   1 432
Övriga fodringar och förutbetalda kostnader 2 246   1 694   1 714
Kortfristiga fodringar totalt     15 693   15 553   14 788
                   
Banktillgodohavanden     1 158   1 423   1 635
Kassa och Bank totalt     1 158   1 423   1 635
                   
Rörliga aktiva totalt     17 166   17 441   16 539
                   
Aktiva totalt       20 757   20 886   19 988


Balansräkning              
Oyj Ahola Transport Abp (Moderbolaget)      
(€)                  
                   
                   
                   
BALANSRÄKNING,       30.9.2017   30.9.2016   31.12.2016
                   
Passiva                  
                   
                   
Eget kapital                
Aktiekapital       1 363   1 363   1 363
Fond för fritt inbetalt eget kapital     6 893   7 128   7 128
Vinst från tidigare räkenskapsperioder   -2 277   -2 793   -2 793
Räkenskapsperiodens resultat     -363   495   516
Eget kapital totalt       5 616   6 193   6 214
                   
Främmande kapital              
Långfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinstitut     4 657   5 060   4 244
Långfristiga skulder totalt     4 657   5 060   4 244
                   
Kortfristigt främmande kapital            
Skulder till kreditinsitut     34   34   135
Leverantörsskulder       8 217   7 210   7 231
Övriga skulder och upplupna kostnader   2 233   2 389   2 164
Kortfristigt främmande kapital totalt   10 484   9 633   9 530
                   
Främmande kapital totalt     15 141   14 693   13 774
                   
Passiva totalt       20 757   20 886   19 988

Definition av Nyckeltalen                                                          
                                                                                      
Lönsamhet                                                                   
Förändring i omsättning (%)                     Förändringen i omsättningen i % jmfört med året innan
Rörelseresultat (%)                                  Rörelseresultatet som procent av omsättningen          
Årets resultat (%)                                     Årets resultat som procent av omsättningen                

Kapitalstruktur                                                                                  
Eget kapital (T€)                                       Eget kapital vid periodens utgång                                 
Balansomslutning (T€)                             Balansomslutning vid periodens utgång                       
Räntebärande skulder (T€)                      Räntebärande skulder vid periodens utgång
Soliditet                                                     Andelen eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Skuldsättningsgrad                                   Räntebärande kapital i förhållande till eget kapital       
Likvida medel (T€)                                   Banktillgodohavanden vid periodens slut                     
                                                                                      
Aktier                                                                            
Antal utestående aktier                            Antal utestående aktier vid periodens utgång               
Resultat per aktie                                     Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier
Eget kapital per aktie                               Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier                         

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e1214ae-5b2c-4ccb-b17e-13fafb3e821c