Norsk Hydro: Fjerde kvartal 2017: Bedre resultat som følge av høyere alumina- og aluminiumpriser

Oslo, NORWAY


Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 3 555 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 2 446 millioner kroner i tredje kvartal. Økningen reflekterer hovedsakelig en høyere realisert pris for alumina og aluminium, delvis utliknet av råvarekostnader og faste kostnader.  

  • Underliggende EBIT 3 555 millioner kroner
  • Høyere realiserte aluminium- og aluminapriser, delvis utliknet av økte kostnader
  • Resultatnedgang nedstrøms grunnet sesongeffekter, første kvartal med full konsolidering av Ekstruderte Løsninger
  • Økte Energi-resultater som følge av økt produksjonsvolum
  • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot det økte målet om 3,0 milliarder kroner forbedringer i 2019, til tross for tilbakeslag i 2017
  • Teknologipiloten på Karmøy har startet produksjonen, trappes opp gjennom første halvår 2018
  • Forslag til utbytte på 1,75 kroner per aksje for 2017, en økning fra 1,25 kroner per aksje i 2016
  • 4-5 % forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2018, markedet stort sett i balanse

- 2017 markerer et nytt kapittel i Hydros historie. Etter Sapa-oppkjøpet er Hydro det ledende integrerte aluminiumsselskapet, med 35 000 ansatte i 40 land og 30 000 kunder globalt. Jeg er glad for de gode resultatene både for året og kvartalet, positivt påvirket av høyere aluminium- og aluminapriser. Jeg er også glad for å se at forbedringsprogrammet Bedre er i rute mot målet om 3,0 milliarder kroner i 2019, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Oppstarten av teknologipiloten på Karmøy markerer begynnelsen på verdens mest klima- og energieffektive aluminiumteknologi. Flere av elementene i den nye teknologien vil tilpasses og brukes i Hydros eksisterende smelteverk. Teknologien er derfor ikke bare godt nytt for Karmøy, men for alle primærverkene i Hydro, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt og Alumina økte betydelig sammenliknet med tredje kvartal. Årsaken er hovedsakelig høyere realiserte priser på alumina, som påvirkes av en høyere aluminaindeks og høyere aluminiumpriser på LME. Både bauksittgruven Paragominas og aluminaraffineriet Alunorte oppnådde en rekordhøy årsproduksjon på henholdsvis 11,4 millioner og 6,4 millioner tonn i 2017.

- Vi opprettholder vår forventning om et balansert globalt marked for primæraluminium, med en etterspørselsvekst på 4-5 prosent i 2018, drevet av god etterspørsel fra transport og bygg-og anleggsbransjen, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg i fjerde kvartal, grunnet høyere aluminiumspriser, som delvis ble utliknet av høyere råvarepriser og faste kostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg i fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av bedre resultater fra handelsvirksomheten, i tillegg til positive valutaeffekter og bedre resultater fra omsmelteverkene.

I Valsede Produkter var underliggende EBIT for fjerde kvartal på samme nivå som i tredje kvartal 2017. Økte marginer som følge av produktmiks og positive lagereffekter ble utliknet av sesongmessig nedgang i salgsvolum og vedlikeholdskostnader på slutten av året. Resultatet for smelteverket i Neuss gikk ned i fjerde kvartal grunnet økte priser på alumina og råvarer.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger gikk ned sammenliknet med pro-forma underliggende EBIT i tredje kvartal. Dette skyldes sesongmessig lavere volumer, som delvis ble utliknet av økte marginer.

Det nye forretningsområdet Ekstruderte Løsninger ble etablert i begynnelsen av fjerde kvartal etter Hydros oppkjøp av den gjenværende eierandelen på 50 prosent i Sapa. Forretningsområdets resultater er konsolidert fullt ut fra og med datoen for gjennomføring av oppkjøpet, 2. oktober 2017. Ekstruderte Løsningers underliggende EBIT omfatter enkelte effekter av oppkjøpet, som økte avskrivninger etter en vurdering av virkelig verdi på varige driftsmidler.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet høyere produksjon og priser, som delvis ble utliknet av svakere kommersielle resultater. Det høye produksjonsnivået i fjerde kvartal var drevet av høy fyllingsgrad og forberedelser til vedlikehold i første kvartal.

For året 2017 som helhet økte Hydros underliggende EBIT til 11 215 millioner kroner, sammenliknet med 6 425 millioner kroner i 2016. Økningen reflekterer en høyere all-in metallpris og salgspris for alumina, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader, faste kostnader og negative valutaeffekter.

Grunnet driftsproblemer i Valsede Produkter og en noe svakere framdrift enn forventet i forbedringsarbeidet ved Albras i Primærmetall, er framdriften i Hydros forbedringsprogram Bedre bak planen. Selv om Hydro ikke nådde målet for 2017 på 500 millioner kroner, er det ikke antatt at denne forsinkelsen vil påvirke det reviderte målet for 2019 på 3,0 milliarder kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning gikk ned fra 7,7 milliarder kroner til en netto gjeldsposisjon på 4,1 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 6,4 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 14,1 milliarder kroner.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1,75 kroner per aksje for 2017, noe som reflekterer selskapets solide driftsresultater i 2017 og en sterk finansiell posisjon. Dette er en økning fra en utbetaling på 1,25 kroner per aksje i 2016, som fortsatt anses som et minimumsnivå. Forslaget til utbytte representerer et utdelingsforhold på 41 prosent av rapportert resultat etter skatt for året. Dette reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig kontantavkastning, samtidig som volatiliteten i aluminiumindustrien blir tatt i betraktning.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 4 511 millioner kroner i fjerde kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater på 231 millioner kroner, positive metalleffekter på 146 millioner kroner, en kostnad på 210 millioner kroner, hvorav 181 millioner kroner er knyttet til miljøforpliktelser i Kurri Kurri, og 29 millioner kroner knyttet til rasjonaliseringskostnader i Ekstruderte Løsninger. I tillegg kommer en kostnad på 245 millioner kroner knyttet til en toll-sak i Tyskland, og en gevinst på 33 millioner kroner knyttet til revurdering av miljøforpliktelser i Tyskland. Rapportert resultat omfattet også en netto gevinst på 2 171 millioner kroner knyttet til tidligere aksjeeierskap i Sapa og en lagervurderingskostnad på 707 millioner kroner knyttet til Sapa-transaksjonen.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 2 323 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på 23 millioner kroner og negative metalleffekter på 151 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en nettogevinst på 6 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater.

For året 2017 som helhet utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 12 189 millioner kroner. Rapportert EBIT omfattet netto urealiserte tap på derivater på 466 millioner kroner, og positive metalleffekter på 419 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også et netto tap på 19 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater og netto valutatap. Resultat etter skatt inkluderte også en kostnad på 210 millioner kroner, hvorav 181 millioner kroner er knyttet til miljøforpliktelser i Kurri Kurri, og 29 millioner kroner knyttet til rasjonaliseringskostnader i Ekstruderte Løsninger. I tillegg kommer en kostnad på 245 millioner kroner knyttet til en toll-sak i Tyskland, og en gevinst på 33 millioner kroner knyttet til revurdering av miljøforpliktelser i Tyskland. Rapportert resultat omfattet også en netto gevinst på 2 171 millioner kroner og en lagervurderingskostnad på 707 millioner kroner, begge knyttet til Sapa-transaksjonen.

Året før utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 7 011 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 553 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 192 millioner kroner knyttet til rivingen av anlegget i Kurri Kurri, nedskrivningskostnader på 426 millioner kroner knyttet til det planlagte, deleide aluminaraffineriet CAP og fabrikken i Hannover, en netto gevinst på 314 millioner kroner knyttet til salg av enkelte anleggsmidler i Grenland, i tillegg til en negativ justering knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. Andre positive effekter på 223 millioner kroner reflekterer vederlaget knyttet til fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale og kostnaden på 32 millioner kroner knyttet til revurdering av miljøforpliktelser i Tyskland. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 113 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster. 

Resultat etter skatt var 3 600 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert et netto valutatap på 696 millioner kroner, hovedsakelig urealisert, noe som reflekterer at styrkingen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner førte til et urealisert tap på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro, mens styrkingen av US-dollar i forhold til brasilianske real påvirket gjeld i US-dollar i Brasil.

I forrige kvartal utgjorde resultat etter skatt 2 184 millioner kroner, inkludert en reduksjon i skattekostnad og tilhørende renteinntekt på til sammen 125 millioner kroner, knyttet til oppgjør av en skattesak i april 2017. Resultat etter skatt omfattet også en netto valutagevinst på 520 millioner kroner, for det meste urealisert, som reflekterer en svekkelse av US-dollar i forhold til brasilianske real, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens svekkelsen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner førte til en urealisert gevinst på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

Resultat etter skatt for 2017 utgjorde 9 184 millioner kroner. Dette omfatter et netto valutatap på 875 millioner kroner, som reflekterer en svekkelse av US-dollar i forhold til brasilianske real, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens styrkingen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har gitt et urealisert tap på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

Året før utgjorde resultat etter skatt 6 586 millioner kroner. Dette inkluderte også en netto valutagevinst på 2 266 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirket gjeld i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i forhold til euro, som påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter. Resultat etter skatt omfattet også en reduksjon i skattekostnad og tilhørende renteinntekt på til sammen 700 millioner kroner, knyttet til oppgjør av en skattesak i april 2016.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje
Fjerde kvartal 2017 Tredje kvartal 2017 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2016 % endring samme kvartal i fjor Året 2017 Året  2016
               
Driftsinntekter 38,803 22,799 70 % 21,250 83 % 109,220 81,953
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 4,511 2,323 94 % 1,964 >100 % 12,189 7,011
Poster ekskludert (956) 123 >(100) % (135) >(100) % (974) (586)
Underliggende EBIT 3,555 2,446 45 % 1,829 94 % 11,215 6,425
               
Underliggende EBIT:              
Bauksitt & Alumina 1,872 413 >100 % 711 >100 % 3,704 1,227
Primærmetall 1,377 1,298 6 % 601 >100 % 5,061 2,258
Metallmarkeder 185 91 >100 % 152 22 % 544 510
Valsede Produkter 95 95 - 6 >100 % 380 708
Ekstruderte Løsninger 284         284  
Energi 457 368 24 % 359 27 % 1,531 1,343
Øvrig og elimineringer (715) 181 >(100) % (1) >(100) % (289) 380
Underliggende EBIT 3,555 2,446 45 % 1,829 94 % 11,215 6,425
               
Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA) 6,481 3,766 72 % 3,563 82 % 18,344 12,485
Underliggende EBITDA 5,524 3,889 42 % 3,143 76 % 17,369 11,474
               
Resultat 3,600 2,184 65 % 1,008 >100 % 9,184 6,586
Underliggende resultat 2,816 1,785 58 % 968 >100 % 8,396 3,875
               
Resultat per aksje 1.71 1.00 72 % 0.52 >100 % 4.30 3.13
Underliggende resultat per aksje 1.33 0.82 62 %  0.48 >100 %  3.95  1.84
               
Finansielle data:              
Investeringer 24,632 1,424 >100 % 3,541 >100 % 28,848 9,137
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (17,968) (2,976) >(100) % (5,598) >(100) % (17,968) (5,598)
Underliggende avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE)           9.6 % 5.1 %
               
               
Nøkkeltall fra driften Fjerde kvartal 2017 Tredje kvartal 2017 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2016 % endring samme kvartal i fjor Året 2017 Året  2016
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) 3,049 3,043 - 3,063 - 11,435 11,132
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1,693 1,605 5 % 1,635 4 % 6,397 6,341
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 528 527 - 526 0 % 2,094 2,085
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2,092 1,921 9 % 1,647 27 % 1,915 1,574
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)  17,066  15,496 10 %  13,659 25 %  15,888  13,193
Realisert USD/NOK vekslingskurs  8.16  8.07 1 %  8.29 (2) %  8.30  8.38
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 224 236 (5) % 213 5 % 940 911
Ekstruderte Løsninger salgsvolumer (1 000 tonn) 318 170 87 % 155 >100 % 845 662
Kraftproduksjon (GWh) 3,089 2,509 23 % 2,551 21 % 10,835 11,332

Investorkontakt
Kontakt Stian Hasle
Mobil +47 97736022
E-post Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-post Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Attachments

Q4 2017 Rapport Q4 2017 Presentasjon