Source: Vestjysk Bank A/S

Vestjysk Banks Årsrapport 2017

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


22. februar 2018


Vestjysk Banks Årsrapport 2017

Hovedpunkter for 2017
Vestjysk Bank realiserede i 2017 et resultat efter skat på 163 mio. kroner. Bankens basale drift fungerer fortsat godt, og et resultat før nedskrivninger på 441 mio. kroner i 2017 anses for tilfredsstillende. Nedskrivningsbehovet generelt, men ikke mindst relateret til bankens landbrugskunder, er på et lavere niveau end i 2016. Det samlede nedskrivningsbehov er dog fortsat på et relativt højt niveau. Dette er hovedårsagen til, at bankens resultat efter skat i 2017 efter omstændighederne vurderes at være tilfredsstillende.

Helhedsplanen for bankens ejerskab og kapitalforhold, som blev omtalt i bankens halvårsrapport, er gennemført og har genetableret banken som en solidt kapitaliseret bank.

Sammendrag af Vestjysk Banks resultater i 2017:

  • Resultat efter skat på 163 mio. kroner (80 mio. kroner i 2016).
  • Basisindtægter på 945 mio. kroner (1.004 mio. kroner i 2016), heraf kursreguleringer på 23 mio. kroner (65 mio. kroner i 2016).
  • Omkostningsprocent på 53,3 (50,3 procent i 2016).
  • Basisresultat før nedskrivninger på 441 mio. kroner (499 mio. kroner i 2016).
  • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 270 mio. kroner (416 mio. kroner i 2016). Nedskrivninger på landbrug udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne.
  • Kapitalprocenten er 19,2, og det individuelle solvensbehov er 10,1 procent, svarende til en overdækning på 9,1 procentpoint eller 1.363 mio. kroner ultimo 2017. Pr. 31. december 2017 er kapitalbevaringsbufferen indfaset med 1,25 procentpoint, resulterende i et samlet kapitalkrav på 11,3 procent, svarende til en overdækning på 7,9 procent eller 1.175 mio. kroner.
  • Banken har ultimo 2017 en LCR på 255 procent mod et krav på 80 procent.

Forventninger til 2018
Bankens samlede forretningsomfang forventes, med udgangspunkt i uændrede konjunkturforhold og et samlet set faldende behov for nedskrivninger, at kunne generere et resultat efter skat i niveauet 175-250 mio. kroner. Forventningerne skal ses under forudsætning af uændrede konjunkturforhold. Der er dog aktuelle usikkerheder om afregningspriser på landbrugsvarer, og en yderligere negativ udvikling herpå kan påvirke størrelsen af bankens nedskrivninger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.Vestjysk Bank A/S


Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                         Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Link til selskabsmeddelelse: http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/dddf3e36-a35d-4806-86c7-7ebad2b43f29

Link til Vestjysk Banks Årsrapport 2017: http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/fbd5639b-fe75-4b9d-920c-1792a47e2ac9

 

Attachments: