INVESTORS HOUSE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017 – STRATEGIAN MUKAINEN TULOSKASVU JATKUI

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                                   Tilinpäätöstiedote 2017

Luokka Tilinpäätöstiedote

Julkaistavissa 5.3.2018 klo 8.15INVESTORS HOUSE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017 – STRATEGIAN MUKAINEN TULOSKASVU JATKUI


Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, joka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden suoraan sijoittamiseen ilman välikäsiä. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja osakkeen arvonkehitysestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.


YHTEENVETO TILIKAUDELTA 2017 (VERTAILUKAUSI 2016)

Investors House-konsernin liikevaihto yli kaksinkertaistui ollen 6.449 t€ (3.134 t€). Katsauskauden tulos kasvoi noin kolmanneksella ollen 5.047 t€ (3.680 t€). Osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi selvästi ollen 7,92 € (6,99 €). Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani merkittävästi ja oli 1.934 t€ (1.006 t€). Omavaraisuusaste nousi 61,0 %:iin (49,8 %)


YHTEENVETO VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 10-12/2017 (VERTAILUKAUSI 10-12/2016)

Neljännen kvartaalin liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli 1.958 t€ (942 t€). Vuoden 2017 viimeisen kvartaalin tulos oli 1.391 t€ mikä alitti vertailukauden (1.813 t€), jolloin tuloutui huomattava kertaluonteinen erä. Viimeisen kvartaalin operatiivinen tulos 714 t€ (271 t€) oli yhtiön historian paras. 


TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN

’’Tilikaudella 2017 Investors House eteni hallituksen vahvistaman strategian mukaisesti. Liikevaihto ja operatiivinen tulos noin kaksinkertaistuivat. Tilikauden tulos kasvoi noin kolmanneksen ja osakekohtainen nettovarallisuus lähes eurolla. Tämän tuloskehityksen ja toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön omavaraisuusaste nousi loppuvuonna yli 60 %:n.

Asuntojen ja toimitilojen vuokraustoiminta sekä kiinteistöjen ylläpidon tehokkuus oli operatiivisen kannattavuuden kivijalka. Tässä hyvin keskeistä oli se, että vuoden alussa aloittaneen johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstö Investors Housessa ja OVV-ketjussa ovat löytäneet roolinsa ja onnistuneet tehtävissään.

Investoinneista tärkeimmät olivat alkuvuonna tehty IVH Kampuksen hankinta ja haltuunotto sekä loppuvuonna Orava Asuntorahaston osakkaille suunnattu vaihtotarjous, joka toi ¼ omistuksen Oravasta, yli 1.800 uutta osakasta ja oli suunnattuna osakeantina onnistunut. Huoneistomyyntien osalta yhtiö myi noin 60 asuinhuoneistoa yhteensä hieman taseen käypiä arvoja korkeampiin hintoihin.

Management –segmentissä OVV-ketjun asiakasmäärä ja erityisesti kokonaispalvelusopimusten määrä kasvoivat selvästi. IVH Asunnot Oy aloitti hankekehitys- ja rakennuttamistoiminnan sekä käynnisti ensimmäisen hankkeensa Helsingissä.

Tilikauden aikana täsmennettyä ja Management-segmenttiä korostavaa strategiaa alettiin toteuttaa. Tämä  näkyi helmikuussa 2018 rahastoyhtiö Dividend Housen hankintaa koskevan sopimuksen solmimisena.

Hallituksen esitys 0,21 €:n osakekohtaisesta osingosta edustaa viime vuodet jatkunutta nousevan osingon linjaa. Osinkoehdotus on yhtiö operatiiviseen tulokseen sidotun osinkopolitiikan mukainen.

Kokonaisuutena vuosi 2017 oli hallituksen vahvistamien strategisten tavoitteiden mukainen.’’


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen talous on siirtynyt kasvu-uralle, mutta takeita kasvun jatkumisesta ei ole.

Asuntojen hintakehitys on tilastokeskuksen mukaan ollut myönteistä, mutta varmuutta sen jatkumisesta ei ole.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.


OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2018 operatiivista tulosta (EPRA). Yhtiö arvioi, että on olemassa edellytykset vuoden 2018 operatiivisen tuloksen (EPRA) säilymiselle vähintään vuoden 2017 tasolla.


OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallitus esittää 23.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuoden 2017 tuloksen perusteella maksettaisiin osinkona 0,21 €/osake (vertailukaudella 0,19 €/osinko). Ehdotus perustuu osinkopolitiikkaan, jonka mukaan yhtiö jakaa 50-90 % operatiivisesta tuloksesta osinkoina. Nyt esitettävä osinko on 66 % tilikauden operatiivisesta tuloksesta. Jaettavaksi esitettävä osakekohtainen osinko on 11 % suurempi kuin edellisvuonna ja 24 % suurempi kuin toissavuonna. Osinkoon ovat oikeutettuja kaikki osakkeet ml 10/2017 Oravan osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet.


YHTEENVETOTAULUKKO

  10-12/2017 10-12/2016 Muutos-% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos-%
       
Liikevaihto, t€ 1958 942 108 % 6449 3134 106 %
Nettotuotto t€ 954 522 83 % 3189 1992 60 %
Katsauskauden tulos, t€ 1391 1813 -23 % 5047 3680 37 %
Omavaraisuusaste, % 61,0 49,8   61,0 49,8  
Operatiivinen tulos (EPRA), t€ 714 271 163 % 1934 1006 92 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA), € 7,92 6,99 13 % 7,92 6,99 13 %
       
       
       


Helsinki 5.3.2018

Investors House OyjLisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

Jakelu: NasdaqHelsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fiTilinpäätöstiedote 2017


Attachments

Tilinpäätöstiedote 2017