Matra Petroleum AB ("Matra") och företag som kontrolleras av Melody Capital Partners, LP ("Melody") har undertecknat en avsiktsförklaring enligt vilken Matra skall förvärva 22 olje- och gasrättigheter med bevisade reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent och en nuvarande produktion om cirka 100 fat oljeekvivalent per dag i Texas Panhandle, USA. Köpeskillingen uppgår till MUSD 6,2 genom övertagande av lån och en riktad aktieemission till Melody. Melody kommer därtill att tillhandahålla upp till MUSD 10 i ytterligare finansiering för Matras borr- och utbyggnadsprogram 2018.

De producerande tillgångarna som ska förvärvas från Melody är belägna i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum USA, Inc. driver för närvarande tillgångarna enligt ett operatörsavtal med Melody. Som betalning för förvärvet kommer Matra att överta befintliga lån om MUSD 4 och genomföra en riktad aktieemission till Melody om MUSD 2,2.

Det befintliga låneavtalet mellan Matra Petroleum USA, Inc. och Melody kommer att ändras för att öka det nuvarande låneåtagandet med upp till USD 10 miljoner vid fullbordande av de överenskomna transaktionerna. Medlen kommer att användas för borrningar och utbyggnad av Matras befintliga tillgångar och de olje- och gasrättigheter som ska förvärvas från Melody.

"Vi utökar vårt samarbete med Melody som blir en betydande aktieägare i Matra. Genom transaktionen adderar vi bevisade reserver, utvecklingspotential samt ytterligare kassaflöde från befintlig produktion från tillgångar som vi är väl bekanta med. Därtill säkrar vi finansiering för att fortsätta vårt framgångsrika borr- och utbyggnadsprogram i Texas Panhandle," säger Maxim Barskiy, VD, Matra Petroleum AB.

Överenskommelsen är avhängig bindande avtal med sedvanliga villkor för transaktioner och kreditfaciliteter av detta slag, samt erhållandet av relevanta godkännanden och ändringar enligt befintliga kreditavtal. Bindande avtal och genomförande av transaktionerna beräknas ske under mars och april 2018, varvid emissionsvillkor för den riktade aktieemissionen kommer att fastställas.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 10:15 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Om Melody Capital Partners
Melody Capital Partners is a private investment firm with a unique strategy of creating financing solutions in partnership with borrowers. Melody has over $1.5 billion in capital and focuses on senior secured loan origination and direct lending in North America. For more information on Melody Capital Partners, please visit www.melody.com.