Source: Technopolis

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

TECHNOPOLIS OYJ                    PÖRSSITIEDOTE                    20.3.2018 klo 14:30


Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2018 klo 13.00 alkaen osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli 1), 02150 Espoo. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu sekä varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa emoyhtiön jakokelpoisista voittovaroista osinkoa 0,09 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,08 euroa osakkeelta, yhteensä 0,17 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 22.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ja pääoman palautuksen maksupäivä on 4.4.2018.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Kaj-Gustaf Bergh, Juha Laaksonen, Hannu Leinonen, Helena Liljedahl, Pekka Ojanpää, Christine Rankin sekä Reima Rytsölä valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Juha Laaksonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Reima Rytsölä valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 57 800 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 33 100 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (mikäli hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) sekä 27 600 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta. Kokouksista, jotka pidetään jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä kokouspaikalla, maksetaan kuitenkin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1 200 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Lasse Holopainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 850 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.


Espoo 20.3.2018

Technopolis Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785
Juha Laaksonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 452 4519

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.