Source: Vestjysk Bank A/S

Beslutninger på Vestjysk Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 20. marts 2018

Nasdaq Copenhagen A/S


20. marts 2018


Beslutninger på Vestjysk Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 20. marts 2018

På bankens ordinære generalforsamling den 20. marts 2018 blev bestyrelsens beretning, revideret årsrapport for 2017 samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport godkendt.

Forslag om vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for det indeværende år blev vedtaget. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 150.000, formanden kr. 400.000 og næstformanden kr. 250.000. Formanden for henholdsvis revisionsudvalget og risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 50.000, mens formanden for henholdsvis nomineringsudvalg og aflønningsudvalg modtager et tillæg på kr. 25.000 per formandsskabshverv. Menige medlemmer af henholdsvis revisionsudvalget og risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 25.000 per hverv, mens menige medlemmer af henholdsvis nomineringsudvalg og aflønningsudvalg modtager et tillæg på kr. 10.000 per hverv.

Valgperioden for samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udløb på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om genvalg af Vagn Thorsager som formand for bestyrelsen, genvalg af Lars Holst som næstformand for bestyrelsen, genvalg af Bent Simonsen og Karina Boldsen samt nyvalg af Claus Okholm og Bolette van Ingen Bro blev vedtaget.

Ligeledes blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som bankens revisor.

Bestyrelsens forslag om fornyelse og forhøjelse af bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes pkt. 9.10-9.12 til at forhøje bankens aktiekapital blev vedtaget. Bestyrelsen er således bemyndiget til indtil den 20. marts 2023 at forhøje bankens aktiekapital med indtil kr. 90.000.000 til markedskurs uden fortegningsret for bankens aktionærer og med indtil kr. 90.000.000 til minimum kurs pari med fortegningsret for bankens aktionærer. Bemyndigelserne kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt kr. 90.000.000.

Bestyrelsens øvrige forslag til vedtægtsændringer, herunder sletning af vedtægternes bestemmelser om statslig hybrid lånekapital, sletning af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 9.13 til at udstede konvertible gældsbreve, sletning af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 9.14 til at forhøje bankens aktiekapital, sletning af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer, ændring af krav til anmeldelse af deltagelse i bankens generalforsamlinger samt ændring af tidspunkt for afholdelse af bankens ordinære generalforsamling, blev alle vedtaget. 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indtil den 20. marts 2023 at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 pct. af bankens aktiekapital, dog således at bankens samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10 pct. af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 pct. fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.Vestjysk Bank A/S


BestyrelsenVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk

Selskabsmeddelelse - Beslutninger på Vestjysk Bank AS ordinære generalforsamling 20. marts 2018

Attachments: