MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, FINLAND


Marimekko Oyj, Pörssitiedote 12.4.2018 klo 16.30
 
MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa.

A. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Marimekko Oyj:n vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2017 osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2018.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2017.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille jäsenille 22 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2018 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksetaan kokonaan käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 12.4.2018 hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Lisäksi päätettiin, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Rebekka Bay, Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Helle Priess ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 12.10.2019 saakka.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeita hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus suunnattuun osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen suunnatusta maksullisesta osakeannista yhtiön henkilöstölle tai hallituksen määrittelemille henkilöstöryhmille ja siten, että se kattaa myös yhtiön freelance-suunnittelijat. Valtuutus on voimassa 12.10.2019 saakka.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 150 000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

B. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroisen ja Catharina Stackelberg-Hammarénin. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

C. YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.com kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous viimeistään 26.4.2018.

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
piia.kumpulainen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2017 tuotteiden brändimyynti oli 193 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 102 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 160 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com