Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj

Yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote, julkaistavissa 23.4.2018 klo 15.15

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2017 osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2018. Osinko maksetaan 3.5.2018 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiota 15.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Mikael Grönroosin, Pekka Komulaisen, Tapani Rautiaisen ja Timo Valjakan.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohta 7. kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

” 7. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 600.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 28.9.2015 annettua yhtiön hallussa olevia osakkeita koskevaa osakeantivaltuutusta, jota tämä valtuutus ei kumoa.


Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Rautiainen ja varapuheenjohtajaksi Timo Valjakka.


Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.5.2018 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi


Helsingissä 23.4.2018

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 Jakelu: Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi