Source: SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj ja Suomen Erillisverkot Oy perustavat yhteisyrityksen

SSH Communications Security Oyj ja Suomen Erillisverkot Oy perustavat yhteisyrityksen SSH:n kehittämän palomuuriteknologian kaupallistamiseksi

SSH Communications Security Oyj (”SSH”) ja Suomen Erillisverkot Oy (”Erillisverkot”) ovat 21.6.2018  allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Suomen Erillisverkot Oy tulee vähemmistöosakkaaksi SSH:n perustamaan Kyberleijona Oy:ön (”Kyberleijona”). Erillisverkot on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Yhteisyrityksen tehtävä on varmistaa SSH:n kehittämän kriittisiä tietoverkkoja suojaavan palomuuriteknologian säilyminen kotimaisessa omistuksessa. Sopimus astuu lopullisesti voimaan 17.8.2018 mennessä, kun tietyt tavanomaiset closing-toimenpiteet on tehty.

Järjestelyn astuessa voimaan SSH omistaa yhteisyrityksestä 65% ja Erillisverkot 35%.

SSH luovuttaa apporttina Kyberleijonalle omistusoikeuden palomuurituotteiden lähdekoodiin ja myöntää palomuuriliiketoiminnan kannalta tarpeellisen lisenssin SSH:n patenttisalkkuun. Erillisverkot tekee Kyberleijonaan EUR 1 miljoonan suuruisen sijoituksen ja antaa yhtiölle EUR 162,000 suuruisen pääomalainan.

SSH toimii Kyberleijonan myyntipartnerina maailmanlaajuisesti ja toimittaa Kyberleijonalle myös tarvittavat tuotekehitys- ja hallintopalvelut. Palvelut korvataan cost plus -perusteisesti. Näitä seikkoja koskevat sopimukset on allekirjoitettu myös tänään.

Osana tätä järjestelyä Erillisverkot saa osto-option SSH:n osuuteen Kyberleijonasta eräissä tilanteissa, joihin kuuluu tilanne, jossa SSH:n huomattava omistus tai tosiasiallinen määräysvalta muuttuu. Jos Erillisverkot käyttää osto-optiotaan, kauppahinta määritellään ennakkoon sovituilla yrityskaupoissa tavanomaisilla laskutavoilla. Erillisverkoille voi myös syntyä tietyissä tilanteissa ostovelvollisuus SSH:n osuuteen Kyberleijonasta, jota käytet­täessä kauppahinta määritellään vastaavalla tavalla. SSH voi myös Erillisverkkojen luvalla etsiä omalle osuudelleen yhteisyrityksestä kotimaisen ostajan, mikäli SSH katsoo saavuttavansa tällä tavoin SSH:n osakkeenomistajien kannalta paremman loppu­tuloksen.

Yhteisyrityksen liiketoiminnasta syntyvä voitto jaetaan omistajien kesken osinkona omistusten suhteessa kuitenkin niin, että yhteisyritykselle turvataan riittävät resurssit palomuurituotteiden jatkokehitykseen.

Järjestely antaa SSH:lle lisäresursseja palomuuriteknologian kaupallistamiseksi sekä Suomessa että kansainvälisesti ja vahvistaa SSH:n asemaa kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisten tietoturvaratkaisuiden toimittajana. Kyberleijonan potentiaaliseen asiakaskuntaan kuuluvat laajasti Suomen valtionhallinto ja viranomaiset, suuret tietoliikennealan toimijat sekä lähinnä eurooppalaiset viranomaiset ja kansallisen turvallisuuden kannalta kriittiset toimijat.

Järjestely ja tuotteen saama sertifiointi mahdollistaa kotimaisen teknologian käyttämisen suomalaisten kriittisten verkkojen suojauksessa. SSH:n näkemyksen mukaan järjestely tekee mahdolliseksi Kyberleijonan osallistumisen tällaiseen liiketoimintaan ja säilyttää samalla SSH:n omistajien vapauden erilaisiin liiketaloudellisiin järjestelyihin.

Palomuurituotteiden kehittämisessä on hyödynnetty SSH:n yli 20 vuoden kokemusta tietoturva- ja salausteknologioista. Tuotteet on kehitetty nimenomaan kriittisten tietoverkkojen suojaamiseksi jatkuvasti kasvavilta kyberuhkilta. Ensimmäinen tähän palomuuriteknologiaan perustuva tuote (SSH NQX™) on yhdistetty palomuuri- ja verkkosalainlaite, jonka Ethernet- ja IP-liikenteen salaamiseen käyttämät teknologiat ovat yhteensopivia tulevien kvanttitason kryptografisten algoritmien kanssa (Quantum Ready). Useita tuotteen avainteknologioita on suojattu kansainvälisin patentein ja patenttihakemuksin.

Järjestelyn toteuduttua Kyberleijona yhdistellään SSH-konserniin tytäryhtiönä ja sen tuloksesta sekä omasta pääomasta erotellaan määräysvallattomien omistajien osuudet. SSH arvioi järjestelyn mahdollistaman palomuurituotteiden liikevaihdon olevan jatkossa vuositasolla olennainen konsernin nykyiseen liikevaihtoon suhteutettuna. Liiketoiminnan odotetaan alkavan vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon aikana, mutta liikevaihtovaikutus tilikaudella 2018 on vielä vaikeasti arvioitavissa ja sitä kommentoidaan tulevissa osavuosikatsauksissa erikseen.

“Tämä järjestely edistää kahta meille tärkeää tavoitetta: Suomen kansallisen tietoturvan parantamista ja SSH:n omistaja-arvon kasvattamista,” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen. ”Järjestely toteutetaan niin, että siinä yhdistyy strategisen tietoturvateknologian säilyminen kotimaisessa omistuksessa ja SSH:n omistajien kannalta järkevä ja tuloksellinen liiketoimintalogiikka.”


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ


Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 579 5216


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.comSSH Communications Security Oyj
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myynti-partneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.