Puolivuosikatsaus

Investoinnit ja vastuullinen liiketoiminta liikevaihdon kasvun takana

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2018 (1.1.–30.6.2017)                        
  

  • Liikevaihtoa kertyi 52,1 milj. euroa (41,8), josta puun luovutuksen* osuus oli 49,9 milj. euroa (39,2). Puuta luovutettiin yhteensä 1,7 milj. kuutiometriä (1,4).
  • Raportoitu IFRS liikevoitto oli 28,7 milj. euroa (31,2). Operatiivinen liikevoitto parani 32 prosenttia 38,2 milj. euroon (29,0).
  • Vertailukelpoinen nettotulos ilman käyvän arvon muutoksia oli +21,7 milj. euroa (+14,9) ja +13,4 milj. euroa (+36,6) käyvän arvon muutokset huomioiden. Pääsyinä eroihin olivat muutokset sekä metsien käyvissä arvoissa -9,5 milj. euroa (+2,2) että korkoinstrumenttien käyvissä arvoissa -0,9 milj. euroa (+24,7).
  • Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 6,7 prosenttia (5,0) ja sijoitetun pääoman tuotto 6,1 prosenttia (5,1). Omavaraisuusaste oli 42,2 prosenttia (43,3).
  • Biologisten hyödykkeiden (=puusto) käypä arvo oli 1.378,1 milj. euroa (31.12.2017: 1.371,2).
  • Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa ja Virossa. Uusia metsiä hankittiin lähes 7000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä yli 18 milj. euroa.
  • Alkuvuoden aikana suojeltiin ja tehtiin muita erityisiä luonnonhoidollisia toimenpiteitä yli 500 hehtaarilla

Tunnuslukuja (konserni)

 H1/2018H1/2017Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa52,141,825 %
Operatiivinen liikevoitto,
milj. euroa
38,229,032 %
Operatiivinen
liikevoittoprosentti, %
73,369,36 %
Liikevoitto (IFRS),
milj. euroa
28,731,2-8 %
Vertailukelpoinen nettotulos, milj. euroa21,714,946 %
Tilikauden tulos (IFRS),
milj. euroa
13,436,6-63 %
Vertailukelpoinen oman
pääoman tuotto, %
6,75,035 %
Oman pääoman tuotto, %4,112,1-66 %
Vertailukelpoinen sijoitetun
pääoman tuotto, %
6,15,120 %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
4,65,5-16 %
Omavaraisuusaste, %42,243,3-3 %
Henkilöstö keskimäärin183188-3 %
IFRS = International Financial Reporting Standards 

* Puun luovutus = Asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle

Vertailukelpoiset tunnusluvut
Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto, IFRS 28,7
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos  +9,5 
= Operatiivinen liikevoitto 38,2
   
Tilikauden tulos, IFRS 13,4
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos+9,5 
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos+0,9 
- Laskennallisten verojen muutos -1,9
= Vertailukelpoinen nettotulos21,7 
     

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka:
”Olen erittäin iloinen siitä, että panostaminen kasvuun, kannattavuuteen ja kehittämiseen on tuottanut tulosta. Pääliiketoimintamme puun myynnin liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat kaikissa toimintamaissa vertailukauteen nähden. Vahva puun kysyntä ja nouseva hintataso yhdistettynä osaavaan henkilöstöön antoivat hyvät eväät erinomaiselle suoritukselle.

Alkuvuonna jatkoimme kasvuinvestointeja Suomessa ja Virossa. Uutta metsämaata hankittiin yhteensä lähes seitsemän tuhatta hehtaaria. Maineemme luotettavana, kilpailukykyisenä ja vastuullisena ostajana on selvästi levinnyt metsänomistajien keskuudessa. Myös metsäpalveluissa saimme lisää pinta-aloja hoitaaksemme; tässäkin kilpailuetuna on ammattimaisen ja vastuullisen toimijan mahdollistamat hyödyt asiakkaille. Tornator huolehti vastuullisuudesta myös ennallistamalla soita, kulottamalla ja perustamalla luonnonsuojelualueita yhteensä yli 500 hehtaarilla omistamillaan mailla.   

Ainoa suurempi haaste alkuvuonna oli vaarametsien lumituhot Suomessa. Näistä seuranneiden hyönteistuhoriskien ehkäisemiseksi joudumme tänä vuonna keskittämään hakkuita tuhoalueille, mikä vaikuttaa yhtiön puunmyyntimahdollisuuksiin muualla Suomessa. Lumituhot tulevat hieman alentamaan luovutetun puun keskihintaa ja lopulliset vaikutukset selviävät loppuvuoden aikana.

Romaniassa vietimme tytäryhtiömme 10-vuotisjuhlat toukokuussa. Tilaisuutta Karpaattien vuoristossa oli juhlistamassa oman henkilöstömme lisäksi suuri joukko merkittäviä paikallisia sidosryhmiä, muun muassa Romanian valtionhallinnon ja kuningasperheen sekä Suomen suurlähetystön edustajat. Olemme selvästi onnistuneet vakuuttamaan myös paikalliset tahot Tornatorin tinkimättömästä suhtautumisesta vastuullisuuden kolmeen peruspilariin: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu näkyvät yhtiön kaikessa tekemisessä myös Romaniassa.     

Tornator panostaa voimakkaasti digitaalisen tiedon hyödyntämiseen. Konsernissa on käynnissä useita hankkeita, joilla tavoitellaan tarkkuuden ja tehokkuuden parantamista muun muassa uuden kuvausteknologian, robotiikan, analytiikan ja raportoinnin avulla. Digitalisaation mahdollisuuksien hyväksikäyttö on keskeistä sekä Tornatorin että koko toimialan kehittämisessä.

Tornatorissa valmistaudumme jo uuteen strategiakauteen 2019-21. Strategiatyöhön on osallistunut ylimmän johdon lisäksi laaja joukko yhtiön avainhenkilöitä. Loppuvuodesta laaditaan yksityiskohtaiset tavoitteet koko organisaatiolle uuden strategian toteuttamiseksi menestyksekkäästi. Uuden strategian mukaan Tornator haluaa edelleen luoda kestävää hyvinvointia metsästä ja olla entistä vahvempi metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä.

Lisääntynyt puun kysyntä ja hintojen nousu antavat loppuvuodelle hyvän pohjan Tornatorin kasvulle ja kannattavuudelle kaikissa toimintamaissa.  Vastuullisella ja ammattimaisella toiminnalla olemme pystyneet luomaan luottamusta yhtiöön metsätilamarkkinoilla. Tämä luo osaltaan hyvät edellytykset vakaan kasvun jatkamiselle tiukasta markkinatilanteesta huolimatta”. 


Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus oli ennätystasolla noin 1,7 milj. kuutiometriä (1,4) eli 49,9 milj. euroa (39,2). Metsänhoitotyöt toteutettiin keväällä suunnitelman mukaisesti, vaikka poikkeukselliset lumituhot aiheuttivatkin henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille lisähaasteita. 

Kokonaisuutena kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 1,3 miljoonaa euroa (2,2). Metsäpalveluliiketoiminnan liikevaihto kaksinkertaistui 0,9 miljoonaan euroon (0,4).

Markkinakorkojen nousu vuoden alusta kääntyi kevään lopuksi laskuun ja lopullinen muutosvaikutus yhtiön korkoinstrumenttien käypiin arvoihin oli lievästi negatiivinen. Tulosvaikutus oli   -0,9 milj. euroa (+24,7) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä -84,2 milj. euroa (31.12.2017: -85,3). Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 1.378,1 milj. euroa (31.12.2017: 1.371,2).


Toimintaympäristö

Suomessa puukauppa kävi vilkkaana läpi katsauskauden. Yksityismetsistä ostettiin Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan tammi-kesäkuussa teollisuuspuuta 24,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 22 prosenttia enemmän kuin kahden edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Teollisuuspuuta hakattiin tammi-kesäkuussa noin 2,8 miljoonaa kuutiometriä (+9 %) enemmän kuin edellisvuonna.

Puun hyvä kysyntä on näkynyt myös yksikköhinnoissa. Tukkipuun hinnat ovat tammi-kesäkuussa olleet keskimäärin 8 % ja kuitupuun hinnat keskimäärin 6 % korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä oli vaatimatonta. Metsärahastojen ja muiden metsäsijoittajien kysyntä metsätiloista jatkui kovana ja tarjonta oli edelleen merkittävästi kysyntää pienempi.

Virossa puun kysynnässä näkyi selkeä parannus Suomen ja Ruotsin metsäteollisuusinvestointien ansiosta. Viron puun markkinahinnat nousivat jyrkästi alkuvuoden aikana. Metsätiloja oli tarjolla kohtuullisen hyvin.

Romaniassa puun kysyntä oli hyvällä tasolla ja hintataso jatkoi nousuaan. Metsätilojen tarjonta oli vähäistä.  


Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli 32,8 milj. euroa (12,1). Operatiivisen kannattavuuden parantumisen lisäksi liiketoiminnan rahavirtaa nostivat vuodelta 2017 saadut veronpalautukset (+9,7 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut tammi - kesäkuun aikana olivat -12,0 miljoonaa euroa (+14,1). Tornatorin korolliset velat olivat 612,2 miljoonaa euroa (31.12.2017: 598,8), joista pitkäaikaisia velkoja oli 517,7 miljoonaa euroa (31.12.2017: 494,4) ja lyhytaikaisia velkoja 94,4 miljoonaa euroa (31.12.2017: 104,4).

Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Lainoihin ja johdannaisiin sisältyvä tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 0,9 milj. euroa negatiivinen (24,7 miljoonaa euroa positiivinen). Tästä johdannaisiin kohdistuva osuus oli -2,8 miljoonaa euroa (+22,7) ja pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuva arvonmuutos +2,0 miljoonaa euroa (+2,0). Tulosvaikutteisen käyvän arvon muutoksen lisäksi korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksesta kirjattiin vertailukaudella suoraan omaan pääomaan +0,2 miljoonaa euroa. Korkokuluihin kirjattu kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli +3,9 (+3,7) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -19,9 miljoonaa euroa (-40,8). Rahoituksen rahavirta oli -13,5 miljoonaa euroa (+22,0). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2018 olivat 15,8 miljoonaa euroa (31.12.2017: 15,8). Yhtiöllä on lisäksi yritystodistusohjelma ja valmiusluotto, joista on käytettävissä yhteensä 45 miljoonaa euroa.


Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Puun kysynnän ja hakkuiden arvioidaan olevan korkealla tasolla Suomessa, Virossa ja Romaniassa koko vuoden. Suomen ja Viron markkinoilla näkyy erityisesti kuitupuun kysynnän kasvu.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna.

Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi yhtiön tuottavuusohjelman toteuttamista jatketaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana loppuvuonna.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2018 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 5,70 euroa osakkeelta, yhteensä 28,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi Deloitte Oy. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsenVarajäsen
Mikko KoivusaloMarkus Aho
Erkko RyynänenAntti Palkén
Jari SuominenJari Suvanto
Mikko MursulaIlja Ripatti


Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 7.3.2018 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Erkko Ryynänen. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Erkko Ryynänen ja varajäseneksi Jari Suominen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat.


Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.


Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2018

 %
Stora Enso Oyj41,0
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen23,1
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma15,3
OP Ryhmän vakuutus-, eläke- ja sijoitusyhteisöt14,4
Muut osakkeenomistajat6,2
Yhteensä100,0


Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Puolivuosikatsaus on saatavilla kokonaisuudessaan myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 0400 366 148
Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
www.tornator.fi


Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään yli 900 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.


Taulukko-osa – Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma   
    
1 000 euro1.1.-30.6.20181.1.-30.6.20171.1-31.12.2017
 (tilintarkastamaton)(tilintarkastamaton)(tilintarkastettu)
Liikevaihto52 09641 784101 631
Liiketoiminnan muut tuotot1 5352 6384 852
    
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-576-1 913-2 938
Materiaalit ja palvelut-6 676-5 577-14 435
Henkilöstökulut-3 886-3 688-8 271
Poistot ja arvonalentumiset-1 673-1 617-3 271
Liiketoiminnan muut kulut-2 656-2 584-5 132
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta0-86-86
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut
-9 4582 22020 014
Liikevoitto28 70631 17792 364
    
Rahoitustuotot9387163
Rahoituskulut-11 251-10 632-21 877
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos-86524 68826 264
Rahoituskulut (netto)-12 02314 1434 551
    
Voitto/tappio ennen veroja16 68345 32096 916
    
Tuloverot-431-3 2937 138
Laskennallisten verojen muutos-2 887-5 477-26 178
    
Tilikauden tulos13 36536 55077 876
    
Jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille 13 36536 55077 876
    
Konsernin laaja tuloslaskelma   
    
Tilikauden tulos13 36536 55077 876
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:   
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi   
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
0023
    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero-45-131-1 061
Myytävissä olevat rahoitusvarat1-3-3
Rahavirtojen suojaukset0140140
Kauden laaja tulos yhteensä13 32136 55676 975
    
Jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille 13 32136 55676 975

 

Konsernin lyhennetty tase

1 000 euro 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 995 3 139 2 428
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 99 919 91 422 98 470
Biologiset hyödykkeet 1 378 068 1 299 771 1 371 245
Johdannaiset 8 822 11 124 6 180
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 0 0
Muut sijoitukset 111 93 108
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 488 914 1 405 549 1 478 431
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 254 1 147 552
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 792 7 647 15 271
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 608 1 146 1 938
Rahavarat 13 199 3 416 13 901
Lyhytaikaiset varat yhteensä 28 853 13 355 31 662
       
VARAT YHTEENSÄ 1 517 768 1 418 904 1 510 093
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 50 000 50 000 50 000
Muu oma pääoma 586 942 561 703 602 121
Oma pääoma yhteensä 636 942 611 703 652 121
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 153 696 137 216 150 809
Rahoitusvelat 517 737 460 554 494 382
Johdannaiset 92 980 91 997 91 437
Muut pitkäaikaiset velat 265 295 265
Pitkäaikaiset velat yhteensä 764 678 690 062 736 893
      
Lyhytaikaiset velat     
Rahoitusvelat 94 440 99 434 104 437
Ostovelat ja muut velat 21 708 17 705 16 641
Lyhytaikaiset velat yhteensä 116 148 117 139 121 078
      
Velat yhteensä 880 826 807 201 857 971
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 517 768 1 418 904 1 510 093


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-ero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 50 000 29 995 -8 547 -157 580 830 652 121
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         13 365 13 365
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen)
           
Muuntoero     -45     -45
Myytävissä olevat rahoitusvarat       1   1
Rahavirtojen suojaukset       0   0
Kauden laaja tulos 0 0 -45 1 13 365 13 321
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -28 500 -28 500
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 -28 500 -28 500
Oma pääoma 30.6.2018 50 000 29 995 -8 592 -156 565 695 636 942
       
Oma pääoma 1.1.2017 50 000 29 995 -7 486 -317 528 954 601 147
       
Laaja tulos       
Tilikauden tulos      36 550 36 550
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen)
      
Muuntoero    -131    -131
Myytävissä olevat rahoitusvarat     -3   -3
Rahavirtojen suojaukset       140   140
Kauden laaja tulos 0 0 -131 137 36 550 36 556
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako      -26 000 -26 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 -26 000 -26 000
Oma pääoma 30.6.2017 50 000 29 995 -7 618 -180 539 505 611 703
       
Oma pääoma 1.1.2017 50 000 29 995 -7 486 -317 528 954 601 147
       
Laaja tulos       
Tilikauden tulos      77 876 77 876
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen)
      
Etuuspohjaisen nettovelan
(tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
   -1 061    -1 061
Muuntoero     -3   -3
Myytävissä olevat rahoitusvarat     23   23
Rahavirtojen suojaukset       140   140
Kauden laaja tulos 0 0 -1 061 160 77 876 76 975
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako         -26 000 -26 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä      -26 000 -26 000
Oma pääoma 31.12.2017 50 000 29 995 -8 547 -157 580 830 652 121


Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta      
Myynnistä saadut maksut 47 232 38 074 95 395
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 1 336 2 222 5 637
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 793 1 428 3 564
Maksut liiketoiminnan kuluista -13 976 -13 769 -27 174
Liiketoiminnan rahavirta ennen 36 384 27 955 77 422
rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista -11 261 -10 805 -21 445
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta 93 87 164
Maksetut välittömät verot ja 7 566 -5 136 -10 137
saadut veronpalautukset
       
Liiketoiminnan rahavirta 32 782 12 101 46 003
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -16 550 -41 412 -96 248
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, -2 046 -5 118 -11 896
metsämaapohja
Investoinnit muihin aineellisiin ja -681 -793 -2 551
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 335
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin -3 -60 -75
Tytäryhtiöhankinnasta aiheutunut nettorahavirta 0 157 157
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -670 0 0
Luovutustulot myytävissä olevien 0 6 415 5 622
rahoitusvarojen myynnistä
       
Investointien rahavirta -19 948 -40 812 -104 657
       
Rahoituksen rahavirta      
Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 000  0,0 40 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -33 -23 -4 554
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 48 000 53 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -10 000  0,0 0
Maksetut osingot -28 500 -26 000 -26 000
       
Rahoituksen rahavirta -13 533 21 977 62 446
       
Rahavarojen muutos -700 -6 734 3 792
       
Rahavarat kauden alussa 13 901 10 151 10 151
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -2 -1 -42
       
Rahavarat kauden lopussa 13 199 3 416 13 901

 Liite