Source: Cortus Energy AB

Stora tillkommande kostnader och förseningar för Höganäsprojektet leder Cortus Energy till en bristande finansiering

Kista 2018-08-26

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har i uppförandet av den första industriella WoodRoll® anläggningen hos Höganäs AB i Höganäs under sommaren haft accelererande och betungande kostnadsökningar och förseningar. Konsekvensen av detta är att det uppstår en prognostiserad kassabrist före årets slut (november). Bolaget har under augusti fört förhandlingar med Höganäs AB om deras möjlighet att dela bördan men någon sådan lösning har ännu inte kunnat nås. Bolaget breddar ansträngningarna för att lösa situationen och en nyemission kan inte uteslutas.  

Cortus Energy är generalentreprenör (EPC -contractor) för installationen i Höganäs och därmed den part som ensam bär ansvaret för anläggningens funktion, tidsåtgång för uppförandet och kostnader i projektet. Bolaget har under projektets gång tvingats acceptera ökade kostnader och vissa förseningar från några av leverantörerna av processutrustningar i huvudsak utanför den modulära strukturen. Den enskilt största avvikelsen och med långtgående konsekvenser är rörkonstruktion och struktur utanför modulerna. Planerad leverans var i början av april men ännu denna dag har inte de sista ritningsunderlagen kommit på plats. Delar av leveransen av ritningsunderlag har haft sådan brister att externa parter har, för vår räkning, tvingats rätta underlag som sedan itererats flera gånger innan tillverkningen kunnat genomföras. Konsekvensen av detta är stora tillkommande kostnader och förseningar. Kostnader för tillverkning har dessutom påverkats av ökade materialkrav och därpå förlängda ledtider på material från grossister. Förseningarna innebär också att installationsentreprenaderna pågår in i oktober istället för att avslutas under sommaren som var planerat. Bolaget har pö om pö fått rapporterat om förseningar på dagar eller veckor men summerat över de gånga månaderna har det lett till en ohållbar situation.

Bolaget har på baserat på detta tvingats investera sitt rörelsekapital i projektet och har därför nu en akut situation där kassan inte räcker året ut (november), p g a 6 månaders försening av färdigställandet. Bolaget undersöker nu skyndsamt de till buds stående möjligheter och alternativ för finansiering.

"Att välja lösningen med Indiska konstruktörer till vårt första WoodRoll® -projekt är det sämsta beslut jag har varit med och fattat i hela mitt yrkesliv. Jag känner stor skam över den uppkomna situationen som nu tvingar oss till åtgärder som vi absolut inte har planerat för”. säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För mer information, kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 08.00 CEST.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga