INVESTORS HOUSE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2018 – OPERATIIVINEN TULOS PARANI + 79 %
Investors House Oyj                                                   Puolivuosikatsaus 1-6/2018

                                                                                      

INVESTORS HOUSE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2018 – OPERATIIVINEN TULOS PARANI + 79 %

Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Oman taseessa sijoituksina olevat Kiinteistöt ja sijoittajille tarjottavat Palvelut. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja osakkeen arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.


YHTEENVETO KAUDELTA 4-6/2018 (VERTAILUKAUSI 4-6/2017)

Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi 47 % olleen 2.006 t€ (1.364 t€). Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani merkittävästi ja oli 571 t€, mikä oli 81 % yli vertailukauden. Katsauskaudella hankittiin rahastoyhtiö Dividend Housen enemmistö. Kaupan transaktiokulut ja varainsiirtoverot kirjattiin kertakuluna tulokseen, mikä heikensi sekä konsernin  tulosta että Palvelut –segmentin tulosta.

Katsauskaudella siirryttiin kiinteistöverojen kirjaamisessa uuteen liitteessä kuvattuun kertakirjauskäytäntöön aikaisemman jaksottamisen sijaan. Tämä muutos heikensi toisen kvartaalin tulosta ja operatiivista tulosta (EPRA) 129 t€.

Katsauskauden liiketulosta nostivat toimitilakiinteistöjen kiinteistökehityksen ja vuokraustoiminnan tuomat positiiviset arvonmuutokset. Nämä olivat nettona vastaavien ajanmukaistusmenojen kanssa yhteensä noin 0,7 M€ ennen laskennallisia veroja. Uusien asuntokohteiden hankekehitys ja rakennuttaminen toi noin 0,25 M€ positiivisen arvonmuutoksen. Kokonaisuutena investoinnit ja arvonmuutokset olivat kuitenkin vertailukautta pienemmät. Tämän johdosta katsauskauden arvonmuutokset, luovutusvoitot/-tappiot sekä ajanmukaistuskulut huomioiva tulos jäi selvästi  vertailukaudesta  ja oli 1.373 t€ (- 37 %).


YHTEENVETO KAUDELTA 1-6/2018 (VERTAILUKAUSI 1-6/2017)

Investors House-konsernin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan olleen 3.848 t€ (+52 %).   Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani merkittävästi ja oli 1.177 t€, mikä oli 79 % yli vertailukauden. Edellä kuvattu kiinteistöveron kertakirjauksen vaikutus oli 129 t€ operatiivista tulosta laskeva ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konsernin koko tulos oli 1.835 t€, mikä oli 44 % alle vertailukauden, jolloin puolestaan tuloutui merkittäviä arvonmuutoksia investoinneista.  Osakekohtainen nettovarallisuus nousi ensi kertaa yli 8 euron ollen 8,02 €., mikä on 6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Konsernin omavaraisuusaste nousi vuoden takaisesta 49,4 %:sta 59,0 %:iin.


TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN

’’Keskeisintä katsauskaudessa oli operatiivisen tuloksen merkittävä parantuminen. Vuokrauksen, kiinteistöjen ja palvelujen kanssa toimiva henkilöstö onnistui jälleen kautta linjan.  

Molemmat liiketoiminta-alueemme - Kiinteistöt ja Palvelut – olivat kannattavia. Konsernin kannalta Kiinteistöihin on sijoitettu 19/20 varoista ja Palveluihin 1/20. Kiinteistöjen osuus liikevaihdosta on nyt ¾ ja Palveluiden ¼ .  Kiinteistösijoituksista muodostuvan pääliiketoiminnan rinnalla Palvelu-segmentti tuo vähän pääomaa sitovaa kassavirtaa ja kannattavuutta. Palvelut- segmentin jatkon kannalta merkittävää oli katsauskaudella toteutettu rahastoyhtiön hankinta ja kiinteistörahastojen valmistelun aloittaminen.

Kilpailu laadukkaista sijoituskohteista on arviomme mukaan hiukan kiristynyt viimeisen vuoden aikana. Olemme pitäneet johdonmukaisesti kiinni kannattavuuskriteereistämme, minkä johdosta  investointeja ns vanhaan kiinteistökantaan ei tehty. Investoinnit kohdistettiin  Palvelut  -segmenttiin sekä Kiinteistöjen puolella kiinteistökehitykseen ja uudisrakennuttamiseen, joissa onnistuttiin saavuttamaan myös tuloksia.

Liiketoiminnan merkittävästä kasvusta ja ansaintapohjan laajennusinvestoinneista huolimatta konsernin omavaraisuusaste parani vuoden takaiseen verrattuna.’’


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen talous on siirtynyt kasvu-uralle, mutta takeita kasvun jatkumisesta ei ole.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.


OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2018 operatiivista tulosta (EPRA). Yhtiö pitää ennallaan vuoden 2018 näkymiä koskevan ohjeistuksensa seuraavasti: Yhtiö arvioi, että operatiivinen tulos (EPRA) paranee vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.


YHTEENVETOTAULUKKO

 4-6/20184-6/2017Muutos-%1-6/20181-6/2017Muutos-%
       
Liikevaihto, t€2006136447%3848252452%
Nettotuotto t€86264134%1807117953%
Katsauskauden tulos, t€13732168-37%18353256-44%
Omavaraisuusaste, %   59,049,4 
Operatiivinen tulos (EPRA), t€57131581%117765879%
Nettovarallisuus/osake (EPRA), €   8,027,586%
       
       
       


TIEDOTUSTILAISUUS 27.8.2018 KLO 13 PÖRSSITALOLLA JA WEBCASTINA

Puolivuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus pidetään 27.8.2018 klo 13 Nasdaq Helsingin tiloissa Pörssitalolla Fabianinkatu 14. Tilaisuus on seurattavissa webcastina klo 13 alkaen www.inderes.fi.


Helsinki 27.8.2018

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi


Liite


Attachments

Investors House  H1 2018