Source: Eik fasteignafélag hf.

Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrstu níu mánuði ársins 2018

 • Rekstrartekjur tímabilsins námu  6.044 m.kr.
 • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, söluhagnað fjárfestingareigna og afskriftir nam 3.924 m.kr.
 • Heildarhagnaður tímabilsins nam 1.697 m.kr.
 • Handbært fé frá rekstri nam 2.263 m.kr. á tímabilinu.
 • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 87.489 m.kr. og bókfært virði eigna til eigin nota nam 3.700 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Matsbreyting fjárfestingareigna nam 897 m.kr. á tímabilinu.
 • Söluhagnaður fjárfestingareigna nam 210 m.kr. á tímabilinu.
 • Vaxtaberandi skuldir námu 58.054 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Eiginfjárhlutfall nam 31,4%.
 • Hagnaður á hlut var 0,49 kr.

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2018 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 31. október 2018.

Meðfylgjandi er árshlutaskýrsla sem inniheldur árshlutareikning fyrstu níu mánuði ársins ásamt ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins en fram koma í tilkynningunni.

Rekstur félagsins

Rekstur Eikar fasteignafélags hefur gengið ágætlega það sem af er ári en EBITDA félagsins var rétt undir neðri mörkum áætlana stjórnenda á fyrstu níu mánuðum ársins, sem miðar við 1% frávik. Rekstrartekjur félagsins á fyrstu níu mánuðum ársins 2018 námu 6.044 m.kr. og aukast um 7,1% milli ára. Þar af voru leigutekjur 5.035 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, söluhagnað fjárfestingareigna og afskriftir nam 3.924 m.kr. og var lítillega undir áætlun félagsins. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 2.120 m.kr. og heildarhagnaður tímabilsins nam 1.697 m.kr. Horfur eru á að EBITDA ársins verði við neðri 1% mörk áætlunarinnar sem hljóðaði upp á 5.300 m.kr. m.v. 2,5% meðalverðbólgu yfir árið. NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, afskriftir og einskiptisliði sem hlutfall af leigutekjum) nam 74,9% á fyrstu níu mánuðum ársins 2018 samanborið við 75,6% fyrstu níu mánuði ársins 2017.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er m.a. við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem nam 897 m.kr. á tímabilinu.

Efnahagur félagsins

Heildareignir félagsins námu 95.753 m.kr. þann 30. september 2018, þar af námu fjárfestingareignir 87.489 m.kr. og eignir til eigin nota 3.700 m.kr. Pósthússtræti 2 (Hótel 1919) er fært sem eign til eigin nota þar sem starfræktur er annar rekstur en útleiga fasteigna í eigninni en reksturinn er í eigu eins dótturfélags Eikar. Eigið fé félagsins nam 30.023 m.kr. í lok september 2018 og var eiginfjárhlutfall 31,4%. Heildarskuldir félagsins námu 65.730 m.kr. þann 30. september 2018, þar af voru vaxtaberandi skuldir 58.054 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 6.431 m.kr. Á aðalfundi félagsins, sem haldinn var 22. mars 2018, var samþykkt að greiða 913 m.kr. í arð til hluthafa, eða sem nemur 0,26 kr. á hlut og var arðurinn greiddur til hluthafa þann 26. apríl.

Virðisútleiguhlutfall

Virðisútleiguhlutfallið hækkaði um 0,5% frá áramótum og stendur í 95,8% í lok september 2018.

Breytingar á eignasafni félagsins frá áramótum

Félagið hefur keypt tvö vel staðsett lagerhúsnæði frá áramótum sem bæði eru í fullri útleigu. Um er að ræða Vatnagarða 22 og Smiðshöfða 7 sem eru samanlagt 4.427 fm. Félagið seldi Ármúla 13a, eignarhlut sinn í Bæjarlind 14-16 og Vegmúla 4 í byrjun júlí. Eignirnar eru samanlagt 2.985 fm.

Eignasafn félagsins

Eik fasteignafélag sinnir rekstri og útleigu á atvinnuhúsnæði. Fjöldi eigna félagsins er yfir 100 og telja þær samtals yfir 300 þúsund útleigufermetra. Virði fasteigna félagsins er rúmlega 91 ma.kr. og heildarfjöldi leigutaka er yfir 450.

Helstu fasteignir félagsins á höfuðborgarsvæðinu eru Borgartún 21 og 21a, Borgartún 26, Suðurlandsbraut 8, Mýrargata 2-16, Pósthússtræti 2 (Hótel 1919), Smáratorg 3 (Turninn), Smáratorg 1, Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær) og Austurstræti 5, 6, 7 og 17. Helsta fasteign félagsins utan höfuðborgarsvæðisins er Glerártorg.

Stærstu leigutakar eru Húsasmiðjan, Flugleiðahótel, Fasteignir ríkissjóðs, Rúmfatalagerinn, Landsbankinn, Síminn, Sýn, Míla, Deloitte og Vátryggingafélag Íslands.

Stærsti hluti fasteignasafns Eikar er skrifstofuhúsnæði eða 43%. Næst kemur verslunarhúsnæði 25%, hótel 13%, lagerhúsnæði 12% og veitingahúsnæði 4%. Um 90% fasteigna félagsins eru á höfuðborgarsvæðinu, þar af 36% á fjármála- og viðskiptasvæði Reykjavíkur (aðallega innan póstnúmera 105 og 108) og 22% í miðbæ Reykjavíkur. Alls er 9% eignasafnsins á landsbyggðinni, þar af 8% á Akureyri.

Kynningarfundur

Opinn kynningarfundur verður haldinn 1. nóvember n.k., klukkan 8:30 á Hóteli 1919 í fundarherberginu Goðafoss, Pósthússtræti 2, Reykjavík. Boðið verður upp á léttan morgunmat frá kl. 8:00. Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri Eikar, mun kynna uppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu ásamt Lýð H. Gunnarssyni, framkvæmdastjóra fjármálasviðs.

Fjárhagsdagatal 2018

 • Afkoma 4F og ársuppgjör 2018                    28. febrúar 2019

Nánari upplýsingar veitir:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 590-2200 / 820-8980

Viðhengi