Source: ALM Equity AB

ALM Equity säljer 25% i projekt till investerare

Stockholm, 2018-11-22

ALM Equity AB säljer, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, Almnäset Solna AB som äger 25% av ALM Equitys bostadsutvecklingsprojekt, Ingenting (Solna).

Köpeskillingen om ca 90 Mkr motsvarar nominellt värde av investerat kapital plus upplupen ränta om 5%.

ALM Equity AB kommer genom försäljningen amortera hela köpeskillingen av denna affär till Kopparnäset AB som tidigare sålde bolaget till ALM Equity.

Projektet Ingenting (Solna) är i produktion och har vinstavräknats. Den momentana effekten av försäljningen är att resultat per 30/9 2018 enligt segmentredovisningen minskas med 13,6 Mkr. Enligt IFRS redovisas förändringen inte över resultaträkningen utan ger en positiv effekt på egna kapitalet för moderbolagets aktieägare med 21,4 Mkr. 

En effekt av försäljningen av andelarna i projektet Ingenting (Solna) blir att försäljningsgraden i projektet ökar från 50% till 100%.  Projektet Ingenting är fullt uthyrt på ett tioårigt avtal och det beräknade driftnettot efter färdigställande uppgår till 72 Mkr per år plus uppräkning med index. Förvaltningsprojektet Ingenting tillträds succesivt med start Q2 2019.

För mer information kontakta:


Joakim Alm, VD, 073-396 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se