KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, FINLANDINVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 3.1.2019 KLO 11.45


KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.1.2019 klo 12.00 osoitteessa Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan on Nasdaq Helsinki vastaanoton kautta. Yhtiökokousosallistujat ovat yhtiökokouksen jälkeen tervetulleita osallistumaan Investors House Oyj:n pääomamarkkinapäivään samassa paikassa.

 1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
   
  1. Kokouksen avaaminen
    
  2. Kokouksen järjestäytyminen
    
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
    
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
    
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
    
  6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

             
                      Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla                         omalla pääomalla.
                       
                      Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.
                       
                      Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien                         omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus olisi voimassa 30.4.2020 asti.
                     

          7. Kokouksen päättäminen


 B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 3.1.2019 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.2.2019 alkaen.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.1.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.1.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 50 518 9999;

b) sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 14.1.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.1.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 6.028.064, jotka tuottavat yhteensä 6.028.064 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 6.182.287, jotka tuottavat yhteensä 6.182.287 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 154.223 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa.  Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2015 ja varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2018 antamat valtuutukset päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.


Helsingissä 3. päivänä tammikuuta 2019

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669