Oasmia Pharmaceutical AB observationsnoteras / Oasmia Pharmaceutical AB receives observation status (7/19)

SWEDEN


Den 14 december 2018 offentliggjorde Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia”) ett pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma, då ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Oasmia begärt att sådan bolagsstämma sammankallas för att behandla fråga om val av styrelse i Oasmia.

Den 15 januari 2019 offentliggjorde Arwidsro Investment AB ett pressmeddelande med information om att Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson förslår att en helt ny styrelse i Oasmia utses.

Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag observationsnoteras om det föreligger någon omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende emittenten eller priset på det noterade värdepappret.

Med anledning av ovan beslutar Nasdaq Stockholm AB att aktierna i Oasmia Pharmaceutical AB (OASM, ISIN-kod SE0000722365, orderboks-ID 76461) ska observationsnoteras.

On December 14, 2018, Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia”) issued a notice to attend an extraordinary general meeting, as owners of more than one-tenth of all the shares in Oasmia had demanded that such a meeting be convened to address the matter of election of a new board of directors of Oasmia.

On January 15, 2019, Arwidsro Investment AB published a press release with information that Arwidsro Investment AB and Per Arwidsson propose that an altogether new board of directors of Oasmia be appointed.

The rules of Nasdaq Stockholm state that a listed company can be given observation status if any circumstance exists that result in substantial uncertainty regarding the company or the pricing of its listed financial instruments.

With reference to the above, Nasdaq Stockholm AB has decided that the shares in Oasmia Pharmaceutical AB (OASM, ISIN code SE0000722365, order book ID 76461) shall be given observation status.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Elias Skog eller Karin Ydén, 08-405 60 00.

For further information about this exchange notice please contact Elias Skog or Karin Ydén, telephone + 46 8 405 60 00.