Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ, ”Oasmia”) beslut att ställa in den extra bolagsstämman den 25 januari 2019

Uppsala, SWEDEN


Det förslag till ny styrelse i Oasmia som kort tid före den planerade bolagsstämman presenterades av Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”) är inte förenligt med Nasdaq Stockholm AB:s (”Nasdaq”) krav på en styrelse i ett börsbolag, se främst Nasdaqs Regelverk för Emittenter, avsnitt 2.4 om Emittentens organisation. Arwidsros begäran om en extra bolagsstämma och dess förslag till ny styrelse i Oasmia sammanhänger uteslutande med den tvist som föreligger mellan Oasmia och Arwidsro. Genom en ny styrelse med starka kopplingar till Arwidsro förväntar sig Arwidsro att det anspråk Arwidsro har i tvisten ska tillgodoses.

Valberedningen i Oasmia har dessutom inte beretts tillfälle att lämna ett förslag till styrelse.

Oasmias styrelse har därför sett sig nödsakad att besluta att ställa in den extra bolagsstämman den 25 januari 2019.

I rättsligt hänseende föreligger inget förbud eller annat lagligt hinder i aktiebolagslagen för styrelsen att ställa in en bolagsstämma, i vart fall inte under rådande omständigheter. Styrelsen i Oasmia har fastmera haft en skyldighet att tillvarata Oasmias och samtliga dess aktieägares intressen och därför funnit det i högsta grad angeläget att ställa in stämman i beaktande av rådande förhållanden, vilka utvecklats i en fyrsidig skrivelse till Nasdaq av den 21 januari 2019. Med hänsyn till de specifika omständigheterna i ärendet ser Oasmias styrelse inte heller att styrelsens agerande står i strid med god sed på aktiemarknaden.

För mer information:
Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
Tel: 018 - 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ Stockholm: OASM) utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 10.00 CET.

Bilaga


Attachments

PR Beslut EGM SV 190122