Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Uppsala, SWEDEN


Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26 miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av konvertibellånet har under januari 2019 på begäran av konvertibellånsinnehavare konverterats till aktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför i januari 2019 ökat med 1 428 570 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 142 857 kronor.

Per den 31 januari 2019 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 201 952 111 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 20 195 211,10 kronor.

För mer information:
Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
Tel: 018 – 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 22.05 CET.

Bilaga


Attachments

PR Förändring av antalet aktier 190131