Pressemeddelelse

7. februar 2019

  

Investeringsporteføljen tabte 3,2 pct. i 2018

ATP fik et negativt afkast af investeringsporteføljen på 3,7 mia. kr. svarende til -3.2 pct. i forhold til bonuspotentialet, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vores balancerede investeringsportefølje har dog begrænset det negative afkast, hvor særligt stats- og realkreditobligationer samt illikvide investeringer bidrog positivt til afkastet, mens især investeringer i børsnoterede udenlandske aktier bidrog negativt til afkastet.

”Efter flere år med stabile, positive afkast var finansmarkederne, særligt i slutningen af 2018, præget af kursfald på de globale aktiemarkeder og rentestigninger i USA. Vi har de senere år fået meget afkast på forskud. Derfor har det været ventet, at de høje afkast ikke kunne fortsætte, hverken for os eller andre i branchen, hvilket 2018 meget klart illustrerer. Med vores lange investe­ringshorisont og balancerede tilgang til risiko har vi dog et godt grundlag for at realværdisikre medlemmernes pensi­oner, om end vi forventer, at afkastene bliver moderate de kommende år,” siger konstitueret direktør, Bo Foged.

Afdækning beskytter pensionsgarantierne

ATP beskytter pensionsgarantierne til medlemmerne ved at afdække renterisikoen. Med afdækningen kan ATP sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. ATP’s afdækning virkede også i 2018 efter hensigten, idet resultatet af afdækningen inden det såkaldte rentekurveknæk udgjorde 27 mio. kr., hvilket svarer til mindre end 0,005 pct. af de garanterede pensioner. Afdækningen gav samlet et negativt resultat på 3,1 mia. kr. som følge af, at ATP efter 40-årspunktet på diskonterings-kurven fastsætter renten til 3 pct.

Medlemmernes samlede formue er på 785 mia. kr.

Årets resultat inklusiv opdatering af forventet levetid

ATP Koncernen fik i 2018 et negativt resultat på 5,5 mia. kr. før opdatering af levetid. ATP’s levetidsmodel fik medio 2018 et grundigt eftersyn med den effekt, at vi forventer vores medlemmer lever længere end hidtil antaget. Derfor overførte vi allerede ved halvåret 20 mia. kr. til de garanterede pensioner. Da ATP har haft stærke resultater de seneste år, er bonuspotentialet fortsat robust med 13,4 pct. af værdien af de garanterede pensioner. Årets samlede resultat lander således på -25,5 mia. kr. efter opdatering af levetid.

Samlede årlige omkostninger

Da omkostningernes størrelse ikke er uvæsentlige for en pensionsordning, har ATP vedvarende fokus herpå. Vi balancerer løbende dette hensyn med hensynet til at skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. ATP’s samlede årlige omkostninger i pct. (ÅOP) blev i 2018 på 0,34 pct. i forhold til formuen - og er fortsat lave i international sammenhæng.     

Milepæle i Administrationsforretningen

ATP’s Administrationsforretning, der administrerer opgaver for staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, har - udover et kontinuerligt arbejde med at forenkle og forbedre de enkelte forretningsområder - haft særligt fokus på at konsolidere de mange opgaver, ATP er blevet tildelt de seneste år. Blandt andet fik vi lanceret to nye it-systemer og fortsatte arbejdet med at realisere konkurrenceudsættelsesprogram-met i Udbetaling Danmark.

Resultatmål

ATP’s langsigtede resultatmål på 11 pct. af bonuspotentialet efter omkostninger og skat til understøttelse af målsætningen om at realværdisikre pensionerne, svarede i 2018 til 12,9 mia. kr. Det er en absolut målsætning, der skal opnås på lang sigt og er isoleret for 2018 - med et negativt resultat af investering og afdækning på 6,8 mia. kr. - ikke opnået.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


For mere information kontakt: Pressechef Stephan Ghisler-Solvang T: +45 6122 9392 E: stg@atp.dk

Vedhæftet fil