QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 13.2.2019 KLO 9.00

 

Liikevaihdon kasvu kiihtyi, liikevoitossa merkittävä parannus.          

Loka-joulukuu 2018

 • Liikevaihto oli 2 671 tuhatta euroa (2017: 2 107) ja kasvoi 27 %. 
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 48 % (51).
 • Liiketulos 130 tuhatta euroa (-322).
 • Liiketulos 4,9 % liikevaihdosta (-15,3).
 • Tulos ennen veroja 128 tuhatta euroa (-329).
 • Vuosineljänneksen tulos 189 tuhatta euroa (-398).
 • Tulos/osake 0,016 euroa (-0,033).

Tammi-joulukuu 2018

 • Liikevaihto oli 10 047 tuhatta euroa (2017: 8 942) ja kasvoi 12 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 54 % (54).
 • Liiketulos 521 tuhatta euroa (-110).
 • Liiketulos 5,2 % liikevaihdosta (-1,2).
 • Tulos ennen veroja 335 tuhatta euroa (-148).
 • Kauden tulos 320 tuhatta euroa (-294).
 • Tulos/osake 0,027 euroa (-0,025).


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2019

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa). Merkittävimmät kasvun lähteet ovat prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin kansainvälinen myynti sekä QPR:n ohjelmistoliiketoimintaa tukevat konsultointipalvelut kotimaassa.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa. Kustannusten kasvun vuoksi QPR arvioi liiketuloksen heikkenevän edellisvuodesta, mutta olevan silti edelleen positiivinen (2018: 5,2 % liikevaihdosta).


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
       
Liikevaihto2 6712 1072710 0478 94212
Käyttökate362-726021 47080383
 % liikevaihdosta13,5-3,4 14,69,0 
Liiketulos130-322140521-110575
 % liikevaihdosta4,9-15,3 5,2-1,2 
Tulos ennen veroja 128-329139335-148326
Katsauskauden tulos189-398148320-294209
 % liikevaihdosta7,1-18,9 3,2-3,3 
       
Tulos/osake, euroa0,016-0,0331480,027-0,025209
Oma pääoma/osake, euroa 0,2310,22050,2310,2205
       
Liiketoiminnan rahavirta159-2391661 33598436
Rahavarat kauden lopussa5053185950531859
Korollinen nettovelka -505-31859-505-31859
Nettovelkaantumisaste, % -17,6-11,651-17,6-11,651
Omavaraisuusaste, % 48,648,2148,648,21
Oman pääoman tuotto, %26,6-54,414911,4-9,6219
Sijoitetun pääoman tuotto, %18,5-44,314218,9-3,3681

                                                                                     

RAPORTOINTI                                                                    

Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut on raportoitu 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 15 –standardin mukaisesti. Tilikauden 2017 IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut, vertailukelpoiset konserniluvut on julkistettu pörssitiedotteella 25.4.2018. Vuoden 2018 konsernitilinpäätöstä laadittaessa näitä vertailulukuja korjattiin siten, että konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja tulos vuodelta 2017 olivat 142 tuhatta euroa oikaistuja vertailulukuja pienemmät. Vertailulukujen korjaus kohdistui osavuosijaksolle 1-3/2017. Korjauksella ei ole vaikutusta 1-12/2018 raportoituihin lukuihin.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi. Konsultoinnin tuloutukseen uusilla laskentaperiaatteilla ei ole vaikutusta, mutta ohjelmistomyynnin tuloutus muuttui IFRS 15 -standardin mukaisesti. Pilvipalvelujen osuutta ohjelmistomyynnistä yhtiö ei ole aiemmin erikseen raportoinut.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan se osuus ohjelmistolisensseistä, jossa käyttöoikeus on myyty asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella etukäteen laskutettavaksi kaudeksi. Lisenssien osuus tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus uusiutuu kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei sitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. 


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Liiketoimintamme kehitys eteni strategian mukaisesti ja liikevaihtomme kasvoi vahvasti kansainvälisessä ohjelmistomyynnissä. Vuonna 2018 kansainvälinen liikevaihtomme kasvoi 27 % ohjelmistomyynnin vetämänä, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä kansainvälisen liikevaihdon kasvu kiihtyi 44 %:iin.

Päättyneen vuoden aikana toimitimme prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmistoja monille globaaleille suuryrityksille. Kysyntä oli vahvinta Euroopassa, mutta viime aikoina nopeimmin kysyntä on kasvanut Yhdysvalloissa. Tietoliikennetoimialalla teimme merkittäviä kauppoja sekä globaalien laitevalmistajien että operaattorien kanssa useissa eri maissa. Myös pankki- ja rahoitussektorilla kiinnostus prosessien analysointiin ja mittaamiseen on kasvanut merkittävästi.

Saavutimme erittäin hyviä tuloksia myös suorituskykyjohtamisen ohjelmistomyynnissä Lähi-itään sekä konsultointiliiketoiminnassamme Suomessa.

Jatkamme edelleen panostuksiamme kasvuliiketoimintoihimme, ja tavoittelemme ohjelmistomyynnin kasvun lisäksi myös ohjelmistoliiketoimintaa tukevan konsultointiliiketoiminnan kasvua Suomessa. Toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynti kehittyikin loppuvuonna erittäin myönteisesti.

Keskitymme prosessianalyysituotteemme edelleen kehittämiseen ja sen aseman vahvistamiseen voimakkaasti kasvavalla markkinalla. Pyrimme kasvattamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiämme suoramyynnillä, nykyisten jälleenmyyjäkumppaneiden kanssa sekä uusien strategisten kumppanuuksien kautta.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
       
Ohjelmistolisenssit626389612 6852 18423
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut739772-42 9893 260-8
Pilvipalvelut347210651 31681961
Konsultointi959737303 0572 68014
Yhteensä2 6712 1072710 0478 94212

                                                                                     

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
       
Suomi1 4281 244155 4445 3162
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki850535592 8172 28823
Muu maailma393328201 7861 33734
Yhteensä2 6712 1072710 0478 94212

                                                                                   

Loka-joulukuu 2018

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 671 tuhatta euroa (2 107) ja kasvoi 27 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 48 % (51).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 61 % kansainvälisen ohjelmistomyynnin vetämänä. Myynnin kasvu oli vahvaa erityisesti tietoliikennetoimialan yrityksille.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 4 % edellisvuodesta. Pilvipalvelujen liikevaihto ylsi 65 %:n kasvuun edellisvuoteen verrattuna.

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 30 %, mikä johtui pääosin toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynnin kasvusta suomalaisille asiakkaille.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 44 %, mikä johtui pääosin ohjelmistomyynnin vahvasta kasvusta. Suomessa liikevaihto kasvoi 15 %, lähinnä konsultoinnin liikevaihdon kasvusta johtuen.

Liikevaihdosta kertyi 53 % (59) Suomesta, 32 % (25) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 15 % (16) muualta maailmasta.


Tammi-joulukuu 2018

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 10 047 tuhatta euroa (8 942) ja kasvoi 12 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 54 % (54).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 23 % kansainvälisen ohjelmistomyynnin vetämänä.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta. Pilvipalvelujen liikevaihto ylsi 61 %:n kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Alan yleisen kehityksen mukaisesti asiakkaamme valitsevat yhä useammin ohjelmistot käyttöönsä pilvipalveluna. Tämä koskee erityisesti prosessianalyysiohjelmistomme QPR ProcessAnalyzerin asiakkaita.

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 14 %, mikä johtui pääosin toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynnin kasvusta suomalaisille asiakkaille. Myös suorituskykyjohtamisohjelmisto QPR Metricsin toimitukset Lähi-idän asiakkaille vaikuttivat myönteisesti konsultointipalvelujen liikevaihtoon.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 27 % ohjelmistomyynnin kasvun vetämänä. QPR ProcessAnalyzerin toimitukset eurooppalaisille asiakkaille sekä QPR Metricsin toimitukset Lähi-idän asiakkaille lisääntyivät. Liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % edellisvuodesta, konsultoinnin liikevaihdon kasvusta johtuen.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 54 % (59) Suomesta, 28 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 18 % (15) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Loka-joulukuu 2018

Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi kustannuksia nopeammin ja liiketulos nousi 130 tuhanteen euroon (-322), ja oli 4,9 % liikevaihdosta (-15,3).

Henkilöstökulut kasvoivat 11 %, mikä johtui pääosin kasvuliiketoimintoihin rekrytoidusta uudesta henkilöstöstä. Myös kulut materiaaleista ja palveluista olivat edellisvuotta suuremmat kasvaneiden jälleenmyyjäkomissioiden myötä.

Konsernin kiinteät kulut olivat loka-joulukuussa 2 207 tuhatta euroa (2 188), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,9 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75,6 % (68,9) eli 1 667 tuhatta euroa (1 506).

Tulos ennen veroja oli 128 tuhatta euroa (-329) ja katsauskauden tulos oli 189 tuhatta euroa (-398). Osakekohtainen tulos oli 0,016 euroa (-0,033) osakkeelta.


Tammi-joulukuu 2018

Konsernin liiketulos oli tammi-joulukuussa 521 tuhatta euroa (-110) eli 5,2 % liikevaihdosta (-1,2). Strategian mukaisia panostuksia kasvuliiketoimintoihin jatkettiin, minkä johdosta henkilöstö-, myynti ja markkinointikulut nousivat.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 8 320 tuhatta euroa (7 916), ja kasvoivat 5,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,8 % (71,8) eli 6 142 tuhatta euroa (5 682). Ulkopuolisia hankintoja tuotekehityksessä korvattiin omilla henkilöstöresursseilla, mikä vaikutti vähentävästi kiinteisiin kuluihin sisältyviin liiketoiminnan muihin kuluihin. Kiinteisiin kuluihin sisältyvien luottotappioiden ja luottotappiovarausten määrä laski ja oli 10 tuhatta euroa (58).

Tulos ennen veroja oli 335 tuhatta euroa (-148) ja katsauskauden tulos oli 320 tuhatta euroa (-294). Tilikauden verot olivat 15 tuhatta euroa (146). Verojen osuus tuloksesta pieneni edellisvuodesta, koska huomattava osa IFRS 15:n mukaisesti raportoidusta tuloksesta oli verotettu vuonna 2017. Osakekohtainen tulos oli 0,027 euroa (-0,025) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2018 oli 1 335 tuhatta euroa (984), ja neljännellä vuosineljänneksellä 159 tuhatta (-239). Liiketoiminnan rahavirran positiiviseen vuosikehitykseen vaikuttivat parantunut tulos, laskutusrytmin muutokset sekä vähentyneet verot, ja neljännen vuosineljänneksen kehitykseen lähinnä parantunut tulos. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 505 tuhatta euroa (318).

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella tammi-joulukuussa 187 tuhatta euroa (38) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 193 tuhatta euroa (43). Poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuvat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta. Ruplan ja euron väliset kurssierot ovat syntyneet tytäryhtiön käyttöpääomasta ruplan heikennyttyä merkittävästi vuosina 2009 – 2018. Tähän liittyvät kurssierot on aiempina vuosina raportoitu konsernin laajassa tuloksessa, ja nyt yhtiön lopetusvuonna rahoituskuluina tuloslaskelmassa.  Näillä kurssitappioilla ei siten ole vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin eikä liiketoiminnan rahavirtaan.

Investoinnit tilikaudella olivat 790 tuhatta euroa (872), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -17,6 % (-11,6). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 48,6 % (48,2). 


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tilikaudella 2018 tuotekehitysmenot olivat 1 989 tuhatta euroa (2 274) eli 20 % liikevaihdosta (25). Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 732 tuhatta euroa (792) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 762 tuhatta euroa (694).

Loka–joulukuussa tuotekehitysmenot olivat 550 tuhatta euroa (545) eli 21 % liikevaihdosta (26%). Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 167 tuhatta euroa (152) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 191 tuhatta euroa (196).

Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 84 henkilöä (76). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2018 oli 81 (76).

Henkilöstön keski-ikä oli 40,8 (39,9) vuotta. Naisia oli 23 % (17) ja miehiä 77 % (83) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 17 % (16), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 43 % (42), tuotekehityksessä 31 % (34) ja hallinnossa 9 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2018 oli korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2018 johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkioita yhteensä 22 tuhatta euroa (19).


STRATEGIA
 

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa. Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessien analysointi ja mittaaminen (process mining), ja tavoitteenamme on saada merkittävä markkinaosuus tästä voimakkaasti kasvavasta markkinasta.  

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kehitystä ja kansainvälistä myyntiä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

    
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-12/20181-12/2017Muutos, %
    
Vaihdetut osakkeet, kpl1 026 0971 552 104-34
Vaihto, euroa1 694 0882 463 215-31
% osakkeista8,612,9 
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,651,594
    
Osake ja markkina-arvo31.12.201831.12.2017Muutos, %
    
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-
Osakkeenomistajat, kpl1 1511 246-8
Päätöskurssi, euroa1,631,71-5
Osakekannan markkina-arvo, euroa19 540 20220 499 230-5
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-

                                                 

YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Juha Häkämies, Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela ja Taina Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. 

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.4.2018 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019 ottaa yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa optio-ohjelman käyttöönottohetkellä. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 10 % (8) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 67 % oli euromääräisiä (80). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2017 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (QPR Software vuosikertomus 2017). 


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Tilikauden 2018 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 005 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa 4.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2019 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Vuosikertomus 2018: tiistai 5.3.2019
Osavuosikatsaus 1-3/2019: torstai 25.4.2019
Puolivuosikatsaus 1-6/2019: torstai 1.8.2019
Osavuosikatsaus 1-9/2019: torstai 24.10.2019

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4. huhtikuuta 2019.


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola
puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

       
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
       
Liikevaihto2 6712 1072710 0478 94212
Liiketoiminnan muut tuotot05-99-1018-154
       
Materiaalit ja palvelut335246361 1961 1544
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
1 6671 506116 1425 6828
Liiketoiminnan muut kulut308432-291 2291 320-7
Käyttökate362-726021 47080383
       
Poistot231250-79499134
Liiketulos130-322140521-110575
       
Rahoitustuotot ja -kulut-2-7-66-187-38385
Tulos ennen veroja128-329139335-148326
       
Tuloverot62-70-189-15-146-90
Katsauskauden tulos189-398148320-294209
       
       
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,016-0,0331480,027-0,025209
       
Konsernin laaja tuloslaskelma:      
 Katsauskauden tulos189-398148320-294209
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
      
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
02-108179-72 540
Laajan tuloslaskelman tulos189-396148499-302266

                                                                                                                                     

KONSERNITASE  

    
Tuhatta euroa31.12.201831.12.2017Muutos, %
    
Varat   
    
Pitkäaikaiset varat:   
 Aineettomat hyödykkeet1 8311 952-6
 Liikearvo5135130
 Aineelliset hyödykkeet116153-24
 Muut pitkäaikaiset varat62127-51
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 5212 745-8
    
Lyhytaikaiset varat:   
 Myynti- ja muut saamiset3 4093 744-9
 Rahavarat50531859
Lyhytaikaiset varat yhteensä3 9154 061-4
    
Varat yhteensä6 4366 807-5
    
Oma pääoma ja velat   
    
Oma pääoma:   
 Osakepääoma1 3591 3590
 Muut rahastot21210
 Omat osakkeet-439-4390
 Muuntoerot-61-240-75
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
550
 Kertyneet voittovarat1 9872 027-2
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 8732 7335
    
 Saadut ennakot5231 140-54
 Siirtovelat2 4892 3148
 Osto- ja muut korottomat velat551620-11
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 5634 074-13
    
Velat yhteensä3 5634 074-13
    
Oma pääoma ja velat yhteensä6 4366 807-5
    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

       
Tuhatta euroa10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
 Katsauskauden tulos189-398148320-294209
 Oikaisut kauden tulokseen171838-801 3271 09122
 Käyttöpääoman muutokset-191-68272-267343-178
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-6-447-28-37-26
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
2-3170910-4
 Maksetut verot-610-158-27-128-79
Liiketoiminnan rahavirta  159-2391661 33598436
       
Investointien rahavirta:      
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-188-16216-790-872-9
Investointien rahavirta  -188-16216-790-872-9
       
Rahoituksen rahavirrat:      
 Maksetut osingot00 -360-3600
Rahoituksen rahavirta00 -360-3600
       
Rahavarojen muutos-30-40193185-247175
Rahavarat kauden alussa  534719-26318565-44
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus1-1371201 286
Rahavarat kauden lopussa  5053185950531859

                                                                                     

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.20161 35921-233-43952 5383 252
Oma pääoma IFRS muutokset     142142
Oma pääoma 1.1.20171 35921-233-43952 6813 394
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  -7  -294-302
Oma pääoma 31.12.20171 35921-240-43952 0272 733
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  179  320499
Oma pääoma 31.12.20181 35921-61-43951 9872 873


            
                                                                         

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2018 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardin käyttöönoton johdosta liikevaihdon tuloutus, liikevoiton kertyminen ja tunnuslukulaskenta ovat muuttuneet tämän tiedotteen Raportointi-osiossa kuvatulla tavalla. Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

   
Tuhatta euroa1-12/
2018
1-12/
2017
   
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:  
 Hankintameno 1.1.9 3188 521
 Lisäykset739797
   
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:  
 Hankintameno 1.1.1 8211 746
 Lisäykset5075


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

    
Tuhatta euroa31.12.201831.12.2017Muutos, %
    
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 3861 3880
    
Vuokrasopimusten perusteella   
maksettavat vähimmäisvuokrat:   
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät267278-4
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät25488190
Yhteensä52136543
    
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 9071 7549

                                                 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

      
Tuhatta euroa10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
10-12/
2017
      
Liikevaihto2 6712 2222 2722 8822 107
Liiketoiminnan muut tuotot00-5-55
      
Materiaalit ja palvelut335218255388246
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 6671 3211 6031 5511 506
Liiketoiminnan muut kulut308336288297432
Käyttökate362348120640-72
      
Poistot231239238240250
Liiketulos130109-118400-322
      
Rahoitustuotot ja -kulut-241-189-7
Tulos ennen veroja128113-117211-329
      
Tuloverot62-2232-86-70
Katsauskauden tulos18991-85124-398

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

   
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-12/2018 tai 31.12.20181-12/2017 tai 31.12.2017
   
Liikevaihto10 0478 942
Liikevaihdon muutos, %12,4 
Käyttökate1 470803
 % liikevaihdosta14,69,0
Liiketulos521-110
 % liikevaihdosta5,2-1,2
Tulos ennen veroja335-148
 % liikevaihdosta3,3-1,7
Katsauskauden tulos320-294
 % liikevaihdosta3,2-3,3
   
Oman pääoman tuotto (per annum), %11,4-9,6
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %18,9-3,3
Rahavarat505318
Korollinen nettovelka-505-318
Oma pääoma2 8732 733
Nettovelkaantumisaste, %-17,6-11,6
Omavaraisuusaste, %48,648,2
Taseen loppusumma6 4366 807
   
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin790872
% liikevaihdosta7,99,7
Tuotekehitysmenot1 9892 274
% liikevaihdosta19,825,4
   
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana8176
Henkilöstö kauden alussa7663
Henkilöstö kauden lopussa8476
   
Tulos/osake, euroa0,027-0,025
Oma pääoma/osake, euroa0,2310,220