Source: ALM Equity AB

Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB (publ)

STOCKHOLM 2019-02-27

ALM Equity AB (publ) har den 26 februari 2019 träffat avtal med M6 Capital AB, org. nr 556755-9231, om förvärv av 25 preferensaktier av serie B i Slipskäraren Holding AB, org. nr 556976-6206. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 22.587.180 kronor. Köpeskillingen skall erläggas i form av preferensaktier i ALM Equity och förvärvet har därför varit villkorat av att beslut om apportemission, för detta syfte, fattas i bolaget.

Mot bakgrund härav har styrelsen för ALM Equity den 27 februari 2019, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 28 september 2018, beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 2.072.220 kronor genom utgivande av högst 207.222 nya preferensaktier. Teckningskursen är cirka 109 kronor per aktie. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 1 mars 2019. Teckningsberättigad är enbart M6 Capital AB som, enligt vad som beskrivits ovan, tillskjuter 25 preferensaktier serie B i Slipskäraren Holding AB. Genom betalning av aktierna tillförs ALM Equity apportegendom till ett totalt värde av 22.587.180 kronor.

Bolaget äger sedan tidigare 56,3 procent av Slipskäraren Holding AB. Efter apportemissionen kommer ALM Equity att äga 58,8 procent av aktierna i nämnda bolag.

ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger och säljer projekt, framförallt bostäder. 
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.  
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se