INVESTORS HOUSE 2018 – OPERATIIVINEN TULOS JÄLLEEN ENNÄTYSTASOLLEInvestors House

Tilinpäätöstiedote 2018

Julkaistavissa 1.3.2019 klo 9.00

                     

                     

INVESTORS HOUSE  2018 – OPERATIIVINEN TULOS JÄLLEEN ENNÄTYSTASOLLE

Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Oman taseessa sijoituksina olevat Kiinteistöt ja sijoittajille tarjottavat Palvelut. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuisesta osingosta ja osakkeen arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.


YHTEENVETO KAUDELTA 10-12/2018 (VERTAILUKAUSI 10-12/2017)

Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi viimeisellä kvartaalilla 25 % ollen 2.441 t€ (1.958 t€). Operatiivinen tulos (Epra) nousi jälleen kaikkien aikojen parhaalle tasolle. Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) parani merkittävästi ja oli 814 t€ (714 t€), mikä oli 14 % yli vertailukauden. .

Nettovarallisuus / osake (Epra) oli 8,12 € (7,92 €).

Konsernin toiminta laajeni, kun tytäryhtiö Dividend House sai AIFM-toimiluvan ja perusti ensimmäisen kiinteistörahastonsa nimellä IVH Kampus Ky. Investors House on rahaston ankkurisijoittaja. Sen omistusosuus tilinpäätöshetkellä oli 84 % ja IVH Kampus Ky on konsolidoitu Investors House –konserniin. 

Kiinteistörahastojen myötä Investors Housen liiketoiminta kattaa koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun. Konsernin strategian ja asiakaslupauksen tiivistää lause ’’Investors House – kaikki mitä kiinteistösijoittaja tarvitsee’’.

Katsauskaudella yhtiö investoi IVH Kampus rahastoon sekä yhteen asuintaloon, jonka kauppa sovittiin hyvässä yhteisymmärryksessä myyjän kanssa purettavaksi tuotevirheen johdosta. Katsauskauden aikana yhtiö solmi kahden asuinkiinteistön myyntisopimuksen, jotka toteutuivat vuoden 2019 puolella.

Konserni otti käyttöön henkilöstörahastopohjaisen kannustinpalkkion, joka koskee yhtenäisenä kaikkia konsernissa työskenteleviä henkilöitä. Vuoden 2018 osalta henkilöstön kannustinpalkkio toteutui täysimääräisenä.


YHTEENVETO KAUDELTA 1-12/2018 (VERTAILUKAUSI 1-12/2017)

Investors House-konsernin liikevaihto kasvoi 28 % olleen 8.276 t€ (6.449 t€).   

Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani merkittävästi ja oli 2.709 t€ (1.934 t€), mikä oli 40 % yli vertailukauden. Konsernin koko tulos oli 2.386 t€ (5.047 t€), mikä oli 53 % alle vertailukauden. Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti mm viimeisellä neljänneksellä IVH Kampuksen kaupasta realisoitunut myyntivoittovero sekä aikaisempia vuosia alhaisemmaksi jääneet uusien investointien arvonmuutokset. Lisäksi kolmannella kvartaalilla kirjattu osuus osakkuusyhtiö Ovaron laskennallisesta verovelasta purettiin aiheettomana neljännellä kvartaalilla

Osakekohtainen nettovarallisuus oli 8,12 € (7,92 €). Nettovarallisuutta viimeisellä neljänneksellä pienensi mainittu IVH Kampuksen kaupasta realisoitunut myyntivoittovero.

Konsernin omavaraisuusaste säilyi kasvusta huolimatta vahvana ollen 53,4 %:sta (61 %).


TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Pitkäjänteisen työn tuloksena Q4/2018 operatiivinen tulos nousi ennätystasolla. Rullaava 12 kuukauden operatiivinen tulos on parantunut 16 peräkkäisen kvartaalin ajan. Mittari kuvaa jatkuvien toimintojen operatiivista suorituskykyä. Se on myös osingonjaon perusta.

Haluan korostaa saavutetussa tuloksessa henkilöstön merkitystä. Tämän johdosta vuoden 2018 lopussa otettiin käyttöön konsernin koko henkilöstön kattava henkilöstörahasto-pohjainen kannustinjärjestelmä. Sen palkkioperustana on kaikille yhteinen konsernin operatiivinen tulos. Tämä tavoite toteutui 2018 ja palkkio henkilöstörahastoon toteutuu maksimimäärässään ja on kirjattu 2018 tulokseen. Henkilöstörahasto sijoittaa osan varoistaan yhtiön osakkeeseen.  Pyrimme näin yhdenmukaistamaan henkilöstön ja osakkeenomistajien intressejä pitkäjänteisesti eteenpäin.

Ansaintapohjan laajentaminen katsauskaudella jatkui. Neljännellä kvartaalilla lanseerattiin ensimmäinen ammattimaisille sijoittajille tarkoitettu kiinteistörahasto IVH Kampus Ky. Samalla kiinteistörahasto täydensi Investors Housen liiketoimintastrategian. Nyt konsernilla on hallussaan koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketju ja mahdollisuus allokoida varojaan siinä kulloisenkin näkemyksen mukaisesti.

Osakkuusyhtiö Ovaron saneeraus jatkui uuden kokeneen johdon lokakuussa tapahtuneen aloituksen myötä. Nimetyn johdon toimesta lanseerattiin Ovaron ns. normistrategia ja omaisuuden jakaminen kahteen koriin – kehitettävään Ydintoimintaan sekä Muuhun toimintaan. Jälkimmäisestä pyritään luopumaan seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Kiinnittäisin huomiota siihen, että Ovaro-omistus muodostaa 15 % Investors Housen sijoituksista kun 85 % muodostuu toimitila-, asunto- ja  palveluliiketoiminnan sijoituksista. Lisäksi Ovaron omaisuuden nettovarallisuus / osake on 8,55 € kun Investors Housen taseessa se on arvossa 5,76 €/osake. Näitä taustoja vastaan näemme Ovaro-omistuksen Investors Houselle kiinnostavana mahdollisuutena ja samalla rajattuna riskinä.

Kokonaisuutena Investors Housen kasvu oli 2018 kannattavaa, mikä osaltaan mahdollisti omavaraisuuden säilymisen vahvana 53 %:ssa. Pyrimme pitämään omavaraisuuden vähintään 45 %:ssa ja rakentamaan pitkäjänteisiä rahoittajasuhteita.’’


YHTEENVETOTAULUKKO

                                      10-12/2018        10-12/2017    muutos    1-12/2018   1-12/2017  muutos

Liikevaihto                         2441                 1958                25 %          8276           6449            28 % 

Nettotuotto                        1244                 954                  30 %          4162           3189            31 %

Kauden tulos                       412                  1391                -70 %         2386           5047           -53 %

Omavaraisuusaste              53,4                  61,0                                  53,4             61,0                    

Operatiivinen tulos              814                    714                 14 %          2709           1934            40 %  

(EPRA)

NAV/Osake                       8,12                    7,92                3 %           8,12            7,92              3 %

(EPRA)


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen talous on siirtynyt kasvu-uralle, mutta takeita kasvun jatkumisesta ei ole. Merkkejä talouden suhdannehuipun saavuttamisesta tai sen lähestymisestä on havaittavissa.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.


OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2019 operatiivista tulosta (EPRA).

Yhtiö arvioi, että edellytykset operatiivisen tuloksen (Epra) parantamiseen vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna ovat hyvät.


OSINKOEHDOTUS

Hallitus esittää 11.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle 0,23 €:n osakekohtaista osinkoa (0,21 € vuonna 2018).

Konsernin osinkokehitys on ollut nouseva. Osinkopolitiikka perustuu operatiiviseen tulokseen.


TIEDOTUSTILAISUUS 1.3.2019 KLO 13 PÖRSSITALOLLA

Tilinpäätöstiedotetta koskeva tiedotustilaisuus pidetään 1.3.2019 klo 13 Nasdaq Helsingin tiloissa Pörssitalolla osoitteessa Fabianinkatu 14.


Helsinki 1.3.2019

Investors House Oyj


Lisätiedot:     Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 96 69

Jakelu            Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi


Liite


Attachments

Investors House Tilinpäätöstiedote 2018