Source: Marimekko Oyj

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 5.3.2019 klo 10.00

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019 klo 14.00 alkaen Finlandia-talossa, kongressisiipi, B-sali, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 29 959 907,71 euroa, josta tilikauden voitto oli 15 125 007,73 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 maksetaan varsinaista osinkoa 0,60 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 1,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,85 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaisuuruus on 14 928 778,50 euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan. Lisäosinko ehdotetaan maksettavaksi 1.11.2018 tiedotetun mukaisesti siksi, että pääkonttorin myynti keväällä 2018 vahvisti yhtiön taloudellista asemaa. Hallituksen ehdotus perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja huomioi ehdotetun osingon kokonaissuuruuden.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.4.2019. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 29 % kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavia palkkioita korotetaan siten, että puheenjohtajan palkkio olisi 48 000 euroa (2018: 40 000 euroa), varapuheenjohtajan palkkio 35 000 euroa (2018: 30 000 euroa) ja jäsenten palkkio 26 000 euroa (2018: 22 000 euroa) vuodessa. 

Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöstä suoritetaan valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa (2018: 0 euroa) ja jäsenille 1 000 euroa (2018: 0 euroa).

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 17.4.2019 hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten tämän kokouskutsun kohdassa 12 esitetään, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla 17.4.2019 alkaen kuukausipalkkiona puolipäiväisestä toimesta 4 400 euroa (2018: täysipäiväisestä toimesta 8 800 euroa). Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 29 % kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 29 % kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Rebekka Bay, Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Helle Priess ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin ja edelleen, että he valitsevat keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroisen ja Catharina Stackelberg-Hammarénin.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.com kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Virpi Halosen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.com kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous viimeistään 27.3.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 30.4.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 12.4.2019 ennen klo 16.00.

Ilmoittautua voi 5.3.2019 klo 10.00 alkaen

  • täyttämällä ilmoittautumislomakkeen yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.com kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous
  • puhelimitse numeroon 020 770 6893 (arkipäivisin klo 16.00 saakka)
  • sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Marimekko Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Marimekko Oyj, Lakiosasto, PL 107, 00811 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2019 yhteensä 8 089 610 osaketta ja 8 089 610 ääntä.


Helsingissä 5.3.2019

MARIMEKKO OYJ
Hallitus


JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2018 tuotteiden brändimyynti oli 248 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 112 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com