Taisyta: 2018 m. dvylikos mėnesių neaudiduotų veiklos rezultatų pristatymo priedas. ( 12 psl.  Konsoliduota pinigų srautų ataskaita – Investicinės veiklos pinigų srautai)

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102

Priedai