F-Secure Oyj, pörssitiedote, 19.3.2019 klo 17.30

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavaa:  

Osinko

Päätettiin poikkeuksellisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48 000 euroa ja hallituksen jäsenet 38 000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12 667 euroa. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.  

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6). 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Bruce Oreck, Päivi Rekonen ja Risto Siilasmaa. Hallituksen uusiksi jäseneksi valittiin Tuomas Syrjänen sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Matti Aksela. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa: henkilöstövaliokunnan (palkitsemis- ja nimitysasiat) ja tarkistusvaliokunnan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Siilasmaa sekä jäseniksi Bruce Oreck ja Päivi Rekonen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja jäseniksi Päivi Rekonen, Matti Aksela ja Tuomas Syrjänen. 

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin Pricewaterhouse Coopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken pörssikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, ja se päättää vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 31 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 19,5 % yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, ja se päättää vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.


Lisätietoja: 

Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö,
investor-relations@f-secure.com,
044 373 4693 
http://www.f-secure.com/sijoittajat