Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLANDInvestors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 11.4.2019 klo 14.15


Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2018 osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2019. Osinko maksetaan 24.4.2019 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiota 15.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Mikael Grönroosin, Pekka Komulaisen, Tapani Rautiaisen ja Timo Rantalan.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 600.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Rautiainen ja varapuheenjohtajaksi Mikael Grönroos.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 25.4.2019 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi

Helsingissä 11.4.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 Jakelu: Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi