Source: Sdiptech AB

Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2019

Pressmeddelande
11 april 2019, 19:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I SDIPTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Sdiptech” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2019 klockan 16.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2019,
 2. dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Sdiptech AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via bolagets hemsida www.sdiptech.com eller per e-post anmalan@sdiptech.com.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 maj 2019. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2019. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdiptech.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 7 maj 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse
 13. Val av styrelsens ordförande
 14. Val av revisorer intill årsstämma 2020
 15. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2020
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Stämmans avslutande

           

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag från valberedningen under punkterna 2 samt 10 - 15

Bolagets valberedning lämnar följande förslag till beslut under punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14 och 15:

2)   Till ordförande vid årsstämman föreslås Jan Samuelson.

10) Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

11) Arvode till styrelsen föreslås utgå uppgående till totalt 1 200 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor per styrelseledamot. För bolagets Revisionskommitté föreslås ett arvode om 75 000 kronor till ordföranden samt 50 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté föreslås ett arvode om 40 000 kronor till ordföranden samt 40 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté föreslås inget arvode utgå. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12) Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson, Markus Sjöholm och Jan Samuelson omväljas samt Birgitta Henriksson och Urban Doverholt väljas. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för om- och nyval återfinns på bolagets webbplats.

13) Till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jan Samuelson.

14) Revisionsbolaget KPMG AB föreslås omväljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser KPMG att utse Duane Swanson till huvudansvarig revisor.

15) Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut i fråga om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma:

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om utseende av valberedning, ordförande på årsstämman samt val av revisorer.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i Bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls sammankalla de Största Ägarna i Bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Förslag under punkt 9 b); Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bolagsordningen.

Av till stämmans förfogande stående medel, 907 164 545 kronor, ska åtta kronor per preferensaktie, dvs. totalt 14 000 000 kronor, utbetalas kvartalsvis till preferensaktieägarna med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. två kronor per preferensaktie) per tillfälle. Förslaget baseras på samtliga utestående preferensaktier per dagen för denna kallelse (dvs. sammanlagt 1 750 000 preferensaktier).

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås:

 • den 14 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag den 19 juni 2019;
 • den 13 september 2019 med beräknad utbetalningsdag den 18 september 2019;
 • den 13 december 2019 med beräknad utbetalningsdag den 18 december 2019; och
 • den 13 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag den 18 mars 2020.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel om 893 164 545 kronor balanseras i ny räkning, varav 715 397 976 kronor överförs till överkursfond.

Förslag under punkten 16; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och koncernledningen, som för närvarande består av sex personer (”Befattningshavarna”). Syftet med riktlinjerna är att se till att Bolaget och dess dotterbolag (”Koncernen”) kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare inom Koncernen. Målsättningen med ersättningen är att den ska vara konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Befattningshavarna ska utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt Koncernens totala prestation.

Fast lön

Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella Befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig lön

Befattningshavarna ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall av förutbestämda och dokumenterade finansiella och individuella mål.

Långsiktig rörlig ersättning i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Bolaget ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämma. Sådana program ska vara prestationsbaserade, förutsätta en fortsatt anställning i koncernen och kräva en egeninvestering från deltagarna.

Övriga förmåner

Koncernen erbjuder andra förmåner till Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård. Under en begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas.

Pension

Befattningshavarna ska vara berättigad till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Ersättningarna ska företrädesvis vara premiebaserade.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstid, med rätt till ersättning under uppsägningstiden, är enligt Befattningshavarnas kontrakt maximalt tolv månader. Bolaget medger inte några ytterligare avgångsvederlag.

Avvikelser från riktlinjerna

Om det finns särskilda skäl som motiverar det kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan, såsom exempelvis gällande ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. I sådana fall ska styrelsen förklara skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.sdiptech.com och på Bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast den 22 april 2019. Även fullmaktsformulär samt fullständiga förslag kommer senast den 22 april 2019 finnas tillgängliga på Bolagets webbplats samt huvudkontor. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 32 027 645 aktier, uppdelat på 1 750 000 preferensaktier med en röst vardera, 2 000 000 A-aktier med tio röster vardera samt 28 277 645 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 50 027 645. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

_____________


Stockholm i april 2019


Sdiptech AB (publ)


StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 19:00.

Bilaga