EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen för NetJobs Group AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 maj 2018, fattat beslut om att emittera 5 200 000 aktier i en riktad nyemission till AB Rugosa Invest. Totalt sett inbringar emissionen 3 Mkr före emissionskostnader.

Emissionen innebär att NetJobs Group AB tillförs 3 000 000 kr i likvida medel med en utspädningseffekt om ca 20%. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och är riktad till AB Rugosa Invest. AB Rugosa Invest ägs av Jonas Bertilsson som sedan tidigare innehar aktier i NetJobs Group AB genom en privat kapitalförsäkring och efter nyemissionen uppgår det totala ägandet till 5 881 799 aktier (22,7% av aktiekapitalet efter nyemissionen).

Teckningskursen per ny aktie i nyemissionen uppgår till 0,58 kr. Teckningskursen innebär en premie om 16 % jämfört med stängningskursen den 15 april 2019 om 0,50 kr och en premie om ca 8% jämfört med den volymviktade aktiekursen de senaste 30 kalenderdagarna.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, tillföra bolaget nödvändigt eget kapital och likviditet samt tillföra bolaget en ny aktiv och långsiktig ägare med god kompetens och erfarenhet av förvärv, finansiering och affärsutveckling.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 200 000 från 20 750 000 till 25 950 000 och aktiekapitalet ökar med 130 000 SEK från 518 750 SEK till 648 750 SEK.
För mer information, vänligen kontakta: Johan Henriksson, VD NetJobs Group AB, +46 8 67 87 420.

Denna information är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 CET den 16 april 2019.

Om NetJobs Group AB 
NetJobs äger och driver ett nätverk av jobb- och karriärsajter med fokus på Sverige och Tyskland. NetJobs vision är att vara marknadsledande på de marknader vi verkar.
NetJobs affärsidé bygger på att förenkla för människor och organisationer att nå sin fulla potential genom att få rätt människor på rätt plats i karriären. Våra jobb- och karriärsajter gör det enklare för arbetsgivare att hitta, attrahera och anställa framtida talanger, och för arbetstagare att hitta attraktiva jobb och information om sin framtida karriär. NetJobs produkter och tjänster har sedan starten år 2004 använts av fler än 19 000 företag och organisationer.
NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20

Bilaga