Tammi-maaliskuun 2019 liikevaihto kasvoi hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liiketulos heikeni. Liiketuloksen heikkenemisen aiheutti kiristynyt kilpailutilanne ja sen myötä alentunut myyntikate.

Tammi-maaliskuu 2019

  • Liikevaihto oli 25,6 MEUR (25,3), muutos 1,4 % 
  • Liiketulos oli -1,9 MEUR (-0,9)
  • Liikevoittoprosentti oli -7,4 % (-3,6 %)
  • Tilikauden tulos heikkeni ja oli -2,0 MEUR (-1,1)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,49 euroa (-0,27)


Näkymät

Näkymät vuodelle 2019 

Martela-konsernin koko vuoden 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan hieman edellisvuotisesta. Perinteisesti konsernin liiketulos on kertynyt normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla.


Avainluvut, Meur

 20192018Muutos2018
 1-31-3%1-12
Liikevaihto25,625,31,4 %103,1
Liiketulos-1,9-0,9 -2,1
Liiketulos %-7,4 %-3,6 % -2,0 %
Tulos ennen veroja-2,1-1,1 -2,5
Tilikauden tulos-2,0-1,1 -2,4
     
Tulos/osake, eur-0,49-0,27 -0,57
     
Sijoitetun pääoman tuotto %-23,4-9,5 -4,9
Oman pääoman tuotto %-46,2-20,3 -11,4
Omavaraisuusaste %32,444,3-26,9 %39,2
Nettovelkaantumisaste %39,427,244,8 %0,7


Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi:


”Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 25,6 milj. euroa kasvaen 1,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtomme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 38,3 % Ruotsissa ja 41,6 % Norjassa. Liikevaihto laski 3,2 % Suomessa ja 26,1 % muissa maissa. Liikevaihdon laskun Suomessa aiheutti julkisen sektorin hankintasopimusneuvotteluiden siirtyminen ja kysynnän lasku. Lukuun ottamatta merkittävää julkisen sektorin myynnin laskua, pystyimme kasvamaan Suomessa kaikissa muissa asiakassegmenteissä.
Myyntikanavan muutos Ruotsissa ja Norjassa etenee suunnitelman mukaisesti, ja sekä liikevaihto että uudet tilaukset kasvoivat molemmissa maissa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Liikevoitto heikkeni edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli -1,9 milj. euroa (-0,9). Tähän syynä oli kiristynyt kilpailutilanne, joka näkyi alentuneena myyntikatteena. Viime vuonna tekemämme toimenpiteet tukitoimintojen tehostamiseksi ja keskittämiseksi Suomeen ovat vaikuttaneet positiivisesti kiinteisiin kuluihimme, mutta näiden toimenpiteiden vaikutus ei riittänyt kompensoimaan katteen heikkenemisen tuomaa vaikutusta. Olemme aloittaneet toimenpiteet myyntikatteen parantamiseksi ja kiinteiden kulujen pienentämiseksi. Näiden toimenpiteiden vaikutus tarkentuu toisen vuosineljänneksen aikana. Liiketoiminnan kassavirta parani katsauskaudella ja oli 1,0 milj. euroa (-0,3).  Toimitusvarmuus on säilynyt erinomaisella tasolla.


Vaikka muuttunut markkinatilanne on lyhyellä aikavälillä heikentänyt tuloksentekokykyämme, uskomme vahvasti siihen, että strategian perustana oleva työ- ja oppimisympäristöjen muutos jatkuu, vahvistuu ja laajenee. Työ- ja oppimisympäristöjen on pystyttävä mukautumaan aiempaa selvästi nopeammalla syklillä, tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Tämä edellyttää kyvykkyyttä seurata ja ymmärtää tilojen käyttöä ja käyttäjien tarpeita sekä uudistaa ja optimoida tiloja niiden mukaan.


Uskomme markkina- ja kilpailutilanteen jatkuvan haasteellisena. Lisäksi aiheuttaa julkisen sektorin hankintasopimusneuvotteluiden siirtyminen epävarmuutta lyhyellä aikavälillä. Muiden asiakassegmenttien kehitystä tukee useat viime aikoina solmitut pohjoismaiset raamisopimukset.  Tulemme erityisesti keskittymään myyntivolyymin ja kannattavuuden parantamiseen.”


Markkinatilanne

Yksityisen sektorin markkinatilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia aiempaan verrattuna. Sen sijaan Suomen julkisen sektorin kysyntää heikentää hankintasopimusneuvottelujen siirtyminen ja tämän seurauksena hankintapäätösten lykkääntyminen. Martelan kysyntään vaikuttavat olennaisesti myös yleinen taloudellinen kehitys, yritysten ja julkisen sektorin tarve tehostaa tilojensa käyttöä ja uudistaa työympäristöään aikaisempaa toimivammaksi johtamisen välineeksi.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle pidetään torstaina 25.4.2019 kello 11:30 – 12:30 Martelatalossa osoitteessa Takkatie 1, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Matti Rantaniemi.


Martela Oyj
Hallitus

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme  Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite