INVESTORS HOUSE Q1 2019 – 17 PERÄKKÄISTÄ KVARTAALIA PARANTUNUT RULLAAVA 12 KK:N OPERATIIVINEN TULOS

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                                   Osavuosikatsaus Q1 2019

                                           

INVESTORS HOUSE Q1 2019 – 17 PERÄKKÄISTÄ KVARTAALIA PARANTUNUT RULLAAVA 12 KK:N OPERATIIVINEN TULOS 

Investors House on kiinteistöalan sijoitusyhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Omassa taseessa sijoituksina olevat Kiinteistöt ja sijoittajille tarjottavat Palvelut. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuisesta osingosta ja osakkeen arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %. Konserni operoi kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa ja allokoi varojaan sen mukaan missä näkee kulloinkin parhaat arvonluontimahdollisuudet.

YHTEENVETO KAUDELTA 1-3/2019 (VERTAILUKAUSI 1-3/2018)

Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 42 % ollen 2.608 t€ (1.842 t€). Erityisen vahvasti kasvoi strategisen painopistealue ’’Palvelut’’ -segmentti, jonka liikevaihto kasvoi 200 % ollen 849 t€ (283 t€). Laaja-alaisen kasvun lisäksi ’Palvelut’’ -segmenttiin tuloutui ensimmäiselle kvartaalille yksi huomattava onnistumispalkkio. 

Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) parani seitsemän prosenttia ja oli 442 t€ (412 t€). Operatiivinen tulos parani huolimatta osakkuusyhtiö Ovaron negatiivisesta tuloksesta.

Annettuna laskentateknisenä muutoksena koko vuoden kiinteistöverot on jaksotuksen sijaan kohdennettu Q1:lle sekä kuluvana vuonna että vertailutiedossa. Kiinteistöverojen koko vuoden kohdennus ensimmäiseen kvartaaliin vaikutti laskevasti 255 t€ Q1/2019 operatiiviseen tulokseen.

Katsauskauden laaja tulos parani 141 % ollen 645 t€ (268 t€). Laajaan tulokseen vaikuttivat operatiivisen tuloksen (parani) lisäksi kiinteistöjen myynnit (tulosneutraali) sekä nettomääräisesti kiinteistöjen arvonmuutokset ja ajanmukaistusinvestoinnit (nettona positiivinen vaikutus).

Segmenttikohtaisesti liiketuloksen tasolla ’’Kiinteistöt’’ -segmentin parannus oli 46 % ja ’’Palvelut’’ -segmentin 326 %.

Nettovarallisuus / osake (Epra) nousi ja oli 8,24 € (7,94 €).

Konsernin omavaraisuusaste säilyi nopeasta kasvusta huolimatta vahvana ollen 50,5 %:sta (58,3 %).

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Pitkäjänteisen työn tuloksena rullaava 12 kuukauden operatiivinen tulos parani 17. peräkkäisen kerran. Pidämme tätä jatkumoa kvartaalin tärkeimpänä tuloksena. Mittari kuvaa jatkuvien toimintojen operatiivista suorituskykyä.  Se on perusta sekä osingonmaksulle että henkilöstörahasto-perusteiselle koko henkilöstön kattavalle palkkiojärjestelmälle.

Operatiivinen tulos yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön intressit. Siihen voivat suoraan vaikuttaa kaikki konsernin palveluksessa olevat henkilöt omien vastuualueidensa puitteissa joka päivä. Siksi operatiivinen tulos on myös koko henkilöstöä koskevan henkilöstörahasto-pohjaisen palkitsemisjärjestelmän perusta. Kun henkilöstörahasto sijoittaa osan varoistaan yhtiön osakkeeseen, yhdentyvät osakkeenomistajien ja henkilöstön intressit. Tarkoitus on rakentaa kaikille yhteistä suuntaa ja arvopohjaa.

Konsernilla on strategiatyön tuloksena nyt hallussaan koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketju. Se antaa mahdollisuuden allokoida varojamme arvoketjussa kulloisenkin näkemyksen mukaisesti ja joustavasti kehittää liiketoiminnan painotusta. Kuluneen kvartaalin aikana tehtiin kolmenlaisia painotuksia. Ensiksi, jatkoimme jo usean vuoden ajan tehtyä asuntosijoitusten painon pienentämistä. Toiseksi, lisäsimme sijoituksia konsernin hallinnoimiin toimitilarahastoihin. Kolmanneksi, palvelutoiminnan osuutta konsernin liikevaihdosta ja liiketuloksesta kasvatettiin huomattavasti uusmyynnin ja uusien tuotteiden muodossa.

Pettymys katsauskaudella oli osakkuusyhtiö Ovaron operatiivisen tuloksen painuminen negatiiviseksi. Rajallisena sijoituksena se ei kuitenkaan vaikuttanut kvartaalin kokonaiskuvaan.  Ovaro-omistus muodostaa 13 % Investors Housen sijoituksista kun 87 % muodostuu toimitila-, asunto- ja palveluliiketoiminnan sijoituksista. Ovaron omaisuuden nettovarallisuus / osake on 8,45 € kun Investors Housen taseessa se on arvossa 5,73 €/osake. Näitä taustoja vastaan näemme Ovaro-omistuksen Q1 tuloksen pettymyksestä huolimatta edelleen Investors Houselle mahdollisuutena ja samalla rajattuna riskinä.

Kokonaisuutena alkuvuoden aikana Investors House sekä eteni strategisissa tavoitteissaan että kasvoi kannattavasti. Tämä osaltaan mahdollisti omavaraisuuden säilymisen vahvana yli 50 %:ssa ja osakekohtaisen nettovarallisuuden kasvun. Pyrimme pitämään omavaraisuuden vähintään 45 %:ssa ja rakentamaan pitkäjänteisiä rahoittajasuhteita.’’

YHTEENVETOTAULUKKO

 1-3/20191-3/2018Muutos-%
Liikevaihto, t eur2608184242 %
Nettotuotto, t eur109870356 %
Tulos, t eur645268141 %
Omavaraisuusaste, %50,558,3 
Epra-tulos, t eur4424127 %
NAV/Osake (Epra)8,247,944 %

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkkejä talouden suhdannehuipun saavuttamisesta tai sen lähestymisestä on havaittavissa. Myös kansainväliset ja kotimaiset poliittiset riskit ovat kasvaneet.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

Osakkuusyhtiö Ovaron tuloksentekokyvyn palauttaminen voi kestää ennakoitua kauemmin.

OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2019 operatiivista tulosta (EPRA).

Yhtiö pitää ohjeistuksen ennallaan ja arvioi, että edellytykset operatiivisen tuloksen (Epra) parantamiseen vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna ovat hyvät.

JULKAISUTILAISUUS

Sijoittajille, analyytikoille ja medialle avoin Q1 2019 julkaisutilaisuus pidetään maanantaina 20.5.2019 klo 13 Helsingissä Pörssitalolla, Fabianinkatu 14. Julkaisutilaisuudessa toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee vuoden ensimmäisen kvartaalin tulokset ja vastaa esitettäviin kysymyksiin.

Helsinki 20.5.2019

Investors House Oyj


Lisätiedot:     Toimitusjohtaja Petri Roininen, 040 -761 9669

Jakelu:           Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi


Liite


Attachments

Investors House Q1 2019