Selskabsmeddelelse 2019
København, den 21. maj 2019

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2019.

RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2019

Københavns Lufthavn fortsætter væksten ovenpå rekordåret 2018, hvor der for første gang var flere end 30 mio. rejsende på et år. I årets første kvartal rejste 6,3 mio. passagerer gennem lufthavnen, hvilket var 1,2% flere end samme kvartal sidste år.

Det er fortsat de lange, interkontinentale ruter, der oplever de højeste vækstrater. 10,7% flere rejste på ruterne til destinationer udenfor Europa. Direkte forbindelser til nogle af de store vækstmarkeder i eksempelvis Asien er vigtige, især for dansk erhvervsliv. CPH har de senere år føjet mange nye ruter til rutekortet, eksempelvis Hongkong, Chengdu og Beijing i Kina samt til Delhi i Indien. Effekten ses nu i stigningen i antallet af passagerer på ruterne samt stigningen i transferpassagerer. Også i det nye sommerprogram er der 62 flere ruter sammenlignet med vinterprogrammet, heraf er 23 nye. Nye ruter betyder øgede rejsemuligheder for danskerne, men især betyder det, at der kommer flere rejsende til Danmark. Det gavner især turistbranchen i Danmark, når det bliver lettere for eksempelvis folk fra Sydeuropa at komme hertil.

I første kvartal i år faldt antallet af lokaltafgående passagerer 2,0% i forhold til sidste år, mens transfer- og transitpassagerer steg hele 8,2%, hvilket understøtter CPH’s position som Nordeuropæisk hub. Det samlede passagertal steg 1,2%.

CPH’s omsætning faldt 4,1% på grund af takstnedsættelsen pr. 1. april 2018. Resultatet før skat blev DKK 256,2 mio., svarende til et fald på 18,9% i forhold til 2018 primært som følge af takstnedsættelsen.

Ny klimaplan lanceret
I marts lancerede Københavns Lufthavn sin nye klimastrategi, der sætter ambitiøse mål. Lufthavnen og flytrafikken skal være emissions-fri senest i henholdsvis 2030 og 2050.

Som et første skridt har CPH besluttet at gøre lufthavnen CO2-neutral allerede fra i år. CPH udleder knap 1 kg CO2 for hver passager, og det tal skal ned på 0 i løbet af det næste tiår. Indtil det mål er nået, kompenserer CPH hvert eneste kg CO2 ved at investere i projekter, der fjerner mindst samme mængde CO2. CPH har indgået et samarbejde med den internationale NGO, Nexus for Development, der i Laos producerer og distribuerer effektive og sundhedsvenlige komfurer til lokalbefolkningen. Projektet betyder, at der målbart udledes mindre CO2 svarende til CPH’s udledning. Samtidig har CPH iværksat en række projekter her i lufthavnen, eksempelvis flere solcelleanlæg, nye varmecentraler og meget andet, der skal levere den grønne energi, CPH har brug for til at drive lufthavnen på en 100% klimavenlig måde.

Forbedret håndtering af affald har også høj prioritet i CPH, ligesom CPH har fokus på at reducere brugen af plastik i terminalerne og resten af lufthavnen. CPH har også fokus på at forbedre vores genbrug af affald fra de daglige operationer i lufthavnen og på at genbruge så meget materiale som muligt i forbindelse med CPH’s byggeprojekter. Et eksempel er genbrug af madrester fra restauranter og cafeer i shoppingcentret. Her bruges affaldet til produktion af biogas. Et andet eksempel er genbrug af asfalt fra renovering af banerne til nye byggeprojekter. Dermed undgås brug at nyt grus.

Største udvidelse i lufthavnens historie
Københavns Lufthavn investerede i 2018 for ca. DKK 2 mia. i udvidelser og forbedringer, og for 2019 forventes også et højt investeringsniveau. Til sommer indvies første etape af den helt nye Finger E med gates til især langdistancefly, ny paskontrol og mere plads til passagerer og medarbejdere.

Ud over Finger E har CPH taget de første skridt i en udvidelse af lufthavnen efter sikkerhedskontrollen mellem Gates B og C. Her planlægger CPH 80.000 kvadratmeter med mere plads til passagerer, større bagageudlevering og faciliteter til de mange virksomheder, der arbejder inde i lufthavnen. Det er det største enkeltstående udvidelsesprojekt i lufthavnens historie.

Vækst i den ikke-aeronautiske forretning
Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shopping-centret og parkering, voksede som følge af det stigende passagertal. Omsætningen i shopping-centret er steget med 7,5%, hvilket ud over passagervæksten hovedsagelig skyldes en stigning i antallet af restauranter og cafeer med færdiggørelsen af Terminal 2 udvidelsen.

HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE

 • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 1,2% i de første tre måneder af 2019. Antallet af lokaltafgående passagerer faldt 2,0%, og transfer- og transitpassagerer steg 8,2%.
   
 • Omsætningen faldt 4,1% til DKK 971,8 mio. (2018: DKK 1.012,8 mio.), primært som følge af takstnedsættelsen pr. 1. april 2018. Dette er delvist modsvaret af en stigning i koncessionsindtægterne.
   
 • EBITDA korrigeret for særlige forhold faldt 11,3% til DKK 509,0 mio. (2018: DKK 573,7 mio.). Rapporteret EBITDA faldt 10,3% til DKK 506,8 mio. (2018: DKK 564,9 mio.).
   
 • EBIT korrigeret for særlige forhold faldt 22,9% til DKK 287,5 mio. (2018: DKK 372,9 mio.). Rapporteret EBIT faldt 21,6% til DKK 285,3 mio. (2018: DKK 364,1 mio.). EBIT er påvirket af den ovennævnte takstnedsættelse samt en stigning i afskrivningerne på 10,3% som konsekvens af de store investeringer i udbygning af lufthavnen.
   
 • Nettofinansieringsomkostningerne faldt DKK 19,1 mio. i forhold til 2018, hvilket skyldtes en lavere gennemsnitlig rente.
   
 • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold faldt 20,4% til DKK 258,4 mio. (2018: DKK 324,7 mio.). Rapporteret resultat før skat faldt 18,9% til DKK 256,2 mio. (2018: DKK 315,9 mio.).
   
 • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 549,0 mio. i de første tre måneder af 2019 (2018: DKK 480,1 mio.). Investeringer i årets første tre måneder omfatter bl.a. udvidelse af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, færdiggørelse af Terminal 2 airside, udvidelse af Terminal 3 landside, opførsel af Finger E, udvidelse af kølekapacitet samt diverse IT-systemer og øvrige mindre projekter  

FORVENTNINGER TIL 2019

Forventningerne til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændrede i forhold til udmeldingen af 5. marts 2019.

 REALISERET 2018FORVENTINGER TIL 2019
   
Omsætningsvækst0,1%negativ vækst på 0-1%
   
Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, DKK mio.1.451,51.250 -1.350
Resultat før skat, DKK mio.1.417,3 
Samlede investeringer, DKK mio.2.078,81.800 -2.100

Omsætningsvækst
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2019 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, mens væksten mere end opvejes af takstnedsættelsen fra den 1. april 2018 og den nye takstaftale gældende fra april 2019, som fastlægger prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services, der initialt er ca. 5% lavere i 2019 ift. 2018. Takstnedsættelsen i 2018 medførte generelt, at taksterne, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen, blev reduceret. Samtidig indførtes der en særlig incitamentsordning, der betød, at taksterne blev 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Samlet set blev CPH’s takster i gennemsnit 10% lavere fra april 2018.

Udviklingen i omsætningen forventes således at være et fald i intervallet 0-1%, primært som følge af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne fra den 1. april 2019.

Resultat før skat
Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2018, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at ligge på niveau med 2018.

Resultat før skat i 2019 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.250 mio. og DKK 1.350 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2019 end i 2018, når der tages højde for særlige forhold. Resultatet er påvirket af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne.

Investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer at fastholde investeringsniveauet i 2019, som forventes at udgøre i niveauet DKK 1,8 mia. til DKK 2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af Terminal 3 airside, widebody-kapacitetsudvidelser, udbygning af Finger E, etablering af Bagagefabrik Vest, samt nye standpladser. Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer.

Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup

Kontaktperson: Rasmus Lund, Økonomidirektør

Tlf: 3231 3231 Email: cphweb@cph.dk www.cph.dk

CVR: 14 70 72 04

Vedhæftet fil