Karolinska Developments styrelse föreslår åtgärder för att lösa bolagets konvertibellån

Solna, SWEDEN


STOCKHOLM, SVERIGE – 29 maj 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) (“Karolinska Development” eller “Bolaget”) tillkännager idag att styrelsen föreslår åtgärder för att lösa Bolagets konvertibellån. Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till innehavarna av det konvertibellån som utfärdades 2015, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande. Sino Biopharmaceutical Limited ("Sino Biopharma") och andra ägare, som tillsammans totalt innehar 84 procent av konvertibellånet, har åtagit sig att delta i emissionen motsvarande sitt konvertibellånsinnehav inklusive upplupen ränta, med reservation för att Sino Biopharmas andel av rösterna i Bolaget inte ska överstiga 49 procent efter den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas teckningsåtagande är villkorat av styrelsegodkännande i Sino Biopharma, samt av att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av konvertibellånet åtar sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade nyemissionen. Uppfyllandet av dessa villkor är således förutsättningar för den riktade nyemissionen. I samband med genomförandet av kvittningsemissionen initierar Karolinska Development och Sino Biopharma ett nytt samarbete för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer.

Styrelsen i Karolinska Development har, under förutsättning av efterföljande godkännande vid årsstämman den 28 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till innehavarna av konvertibellånet för att möjliggöra kvittning av det utestående konvertibellånet om nominellt 329 miljoner SEK jämte upplupen ränta. Sino Biopharma och andra ägare som tillsammans innehar 84 procent av konvertibellånet har förbundit sig att lämna teckningsåtaganden som motsvarar dess konvertibellånsinnehav inklusive upplupen ränta till och med den 30 juni 2019. Sino Biopharmas åtagande kommer emellertid inte att leda till att ägandet i Karolinska Development överstiger 49 procent av rösterna.

Sino Biopharmas åtagande är villkorat av ett styrelsegodkännande i Sino Biopharma före årsstämman i Karolinska Development, vilket således är en förutsättning för den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande förutsätter vidare att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av konvertibellånet, inklusive Sino Biopharmas innehav, har åtagit sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade nyemissionen. Slutligen förutsätter Sino Biopharmas åtagande att Aktiemarknadsnämnden ger Sino Biopharma dispens från budplikt enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen föreslås beräknas som den volymvägda genomsnittliga aktiekursen ("VWAP") under de 15 handelsdagar som infaller fram till två dagar före årsstämman, med en rabatt om 3 procent beräknad på denna VWAP. De fullständiga villkoren för den riktade emissionen, inklusive teckningskursen, förväntas offentliggöras senast den 26 juni 2019.

Nordiska life science-bolag och vårdgivare står inför stora utmaningar på den asiatiska marknaden, inte minst på grund av kulturella skillnader. Detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag. Under förutsättning att ett slutgiltigt avtal träffas om etableringen av ett joint venture med Sino Biopharma, avser Karolinska Development att inrätta ett filialkontor i Kina med uppgiften att överbrygga denna klyfta genom att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer. Karolinska Development kommer tillsammans med Sino Biopharma att kunna erbjuda nordiska små och medelstora life science-bolag tillgång till Sino Biopharmas omfattande distributionsnät. Fokus kommer att ligga på företag som befinner sig nära marknadslanseringar, med ambitionen att generera ett positivt kassaflöde till Karolinska Development i ett relativt kort tidsperspektiv.

Sino Biopharma, noterat på Hongkongbörsen, är en av de ledande läkemedelskoncernerna i Kina och en betydande befintlig aktieägare i Karolinska Development. År 2018 uppgick Sino Biopharmas intäkter till 20,9 miljarder RMB (cirka 20,9 miljarder SEK) och vinsten efter skatt till 10,7 miljarder RMB (cirka 14,8 miljarder SEK). Sino Biopharma har tillsammans med sina dotterbolag närmare 22 000 anställda. Sino Biopharmas representanter i Karolinska Developments styrelse har inte deltagit i planering och beslut relaterade till den föreslagna riktade nyemissionen eller till det asiatiska filialkontoret.

”Konverteringen av det utestående konvertibellånet skulle innebära en drastisk förbättring av Karolinska Developments finansiella ställning. Det planerade filialkontoret i Kina kan ge ny potential till vår affärsmodell, eftersom vi kombinerar vår djupa förståelse för nordiska life science-innovationer med nätverket och marknadskunnandet hos en av de största kinesiska investerarna inom hälsovård. Vi ser fram emot detta nya samarbete, där Karolinska Development, nordiska entreprenörer och Sino Biopharma tillsammans kommer att kunna erbjuda nya innovativa behandlingar till miljontals patienter, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development AB.

Mer information om den föreslagna transaktionen återfinns nedan.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

MER INFORMATION OM DEN FÖRESLAGNA TRANSAKTIONEN

Om konvertibellånet

Den 2 januari 2015 utfärdade Bolaget ett konvertibellån om nominellt 387 miljoner SEK. Konvertibellånet har en årlig räntesats om åtta (8) procent från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2019, då den förfaller till betalning. Ränta aktiveras årligen i efterskott och betalas i samband med återbetalning av konvertibellånet, förutsatt att konvertering inte har ägt rum dessförinnan. Konvertibellånet ger rätt att konvertera konvertibellånet till B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 22 SEK per B-aktie. Konvertibellånet är registrerat hos Euroclear och noterad på Nasdaq Stockholm.

Konvertibellånets nominella belopp reducerades till 329 miljoner SEK efter en kvittningsemission som genomfördes av Bolaget i mars 2017. Det utestående konvertibellånet, tillsammans med upplupen ränta till och med återbetalningsdatumet den 31 december 2019, uppgår till 484 miljoner SEK, förutsatt att konvertering inte har ägt rum dessförinnan.

Sino Biopharma med dotterbolag och övriga ägare som ingått teckningsåtagande innehar idag konvertibellån i Bolaget till ett nominellt värde om 276 miljoner SEK, vilket tillsammans med upplupen ränta fram till och med den 30 juni 2019 uppgår till totalt cirka 390 miljoner SEK. Övriga ägare som ej ingått teckningsåtagande innehar konvertibellån som uppgår till ett nominellt värde om 53 miljoner SEK, vilket tillsammans med upplupen ränta fram till och med den 30 juni 2019 uppgår till totalt cirka 75 miljoner SEK.

Avtalet med Sino Biopharma

Karolinska Development har ingått ett avtal med Sino Biopharma där Sino Biopharma förbinder sig att stödja en riktad nyemission till konvertibelinnehavarna.

Viktiga villkor i avtalet:

  • Sino Biopharma förbinder sig att teckna B-aktier i en riktad emission till konvertibelinnehavarna där en del av det konvertibellån, inklusive upplupen ränta fram till och med den 30 juni 2019, som innehas av Sino Biopharma kvittas mot B-aktier upp till 49 procent av andelen röster i Bolaget efter nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande är villkorat av att styrelsegodkännande i Sino Biopharma erhålls före årsstämman i Karolinska Development, vilket således är en förutsättning för den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande förutsätter vidare att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av konvertibellånet, inklusive Sino Biopharmas innehav, har åtagit sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande förutsätter även att Sino Biopharma erhåller dispens från budplikt enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler från Aktiemarknadsnämnden.
  • Teckningskursen i nyemissionen ska beräknas som VWAP under de femton handelsdagar som infaller fram tills två dagar före årsstämman, med en rabatt om 3 procent beräknad på denna VWAP.
  • För det fall det skulle återstå någon del av Sino Biopharmas konvertibellån som inte kan kvittas i nyemissionen, förbinder sig Sino Biopharma att sälja resterande del av konvertibellånet till en tredje part orelaterad till Sino Biopharma, för att den part som förvärvar den återstående delen av Sino Biopharmas konvertibellån ska kunna kvitta resterande del av konvertibellånet i nyemissionen eller allra senast den 30 september 2019. I det fall en återstående del av lånet kvarstår efter den riktade nyemissionen, och teckningskursen är högre än marknadspriset av B-aktierna på Nasdaq Stockholm, ska återstoden av konvertibellånet kvittas på en teckningskurs motsvarande VWAP under de 15 handelsdagar som infaller fram till två dagar före när kvittningen äger rum, med en rabatt om 3 procent beräknad på denna VWAP.
  • Sino Biopharma förbinder sig att förhandla i god tro med Bolaget för att inrätta ett joint venture med Karolinska Development i Kina.

Villkor för den riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarna

Bolagets styrelse har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till innehavarna av Bolagets konvertibellån, med betalning genom kvittning. Den riktade nyemissionen riktas till alla innehavare av konvertibellånet, inklusive Sino Biopharma. Erbjudandet till innehavarna av konvertibellånet är föremål för godkännande av Bolagets aktieägare på årsstämman den 28 juni 2019 och kommer att kräva stöd av aktieägare som innehar minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som företräds vid årsstämman.

De fullständiga villkoren för den riktade nyemissionen, inklusive ökning av aktiekapitalet, antal utgivna aktier och teckningskurs, förväntas offentliggöras den 26 juni 2019.

B-aktierna i den riktade nyemissionen utfärdas till en teckningskurs motsvarande VWAP av Bolagets aktie under de femton handelsdagar som infaller fram till två handelsdagar före årsstämman, med en rabatt om tre procent beräknad på denna VWAP. Antalet nya aktier i Bolaget som ska utfärdas till en enskild konvertibelinnehavare fastställs genom att dela konvertibellånets totala nominella belopp och upplupen ränta med teckningskursen. Enligt de ursprungliga villkoren för konvertibellånet debiteras räntan fram till och med kvartalet före kvartalet där konvertering begärs, vilket innebär att för konvertibelinnehavare som accepterar Erbjudandet ackumuleras räntan på konvertibellånet fram till och med den 30 juni 2019. Konvertibelinnehavare med konvertibellån som är registrerade på VPC-konto (VP-konto) hos Euroclear Sweden AB kommer att få information om erbjudandet från Bolaget. Om innehavet är registrerat hos förvaltare i form av en bank eller fondkommissionär, kommer konvertibelinnehavaren att få information från denna.

Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 8 juli 2019 till och med den 19 juli 2019. Styrelsen för Karolinska Development kommer ha rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att meddelas av Bolaget genom ett pressmeddelande senast den 19 juli 2019.

Styrelsens beslut om den riktade nyemissionen är föremål för godkännande vid årsstämman den 28 juni 2019. Kallelse till årsstämman kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande den 29 maj 2019.

Indikativ tidtabell för den riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarna

Nedanstående tidtabell är preliminär och kan komma att ändras.

26 juni 2019      
Meddelande om fullständiga villkor för den riktade nyemissionen till konvertibelinnehavarna, inklusive teckningskurs.

28 juni 2019                  
Bolagets årsstämma

3 juli 2019        
Avstämningsdag för konvertibelinnehavare i Bolaget för att erhålla prospekt och anmälningssedel.

5 juli 2019        
Preliminärt datum för publicering av prospekt. Prospekt och anmälningssedel distribueras till konvertibelinnehavare.

8 juli – 19 juli 2019        
Teckningsperiod

24 juli 2019                   
Annonsering av preliminärt utfall.

Årsstämma

Kallelse till årsstämma, vilken äger rum fredagen den 28 juni 2019 kl. 15.00 på Tomtebodavägen 23 A i Solna, kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. 

Finansiella och legala rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den riktade nyemisisonen till konvertibelinnehavarna.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 29 maj 2019 klockan 13.50.


Bilaga


Attachments

KD Pressrelease convertible loan (swe)