Source: Saniona AB

Sanionas företrädesemission slutförd

PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

28 juni 2019

Saniona AB (“Saniona” eller “Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har slutförts. Företrädesemission tecknades till 85 procent, vilket tillför Saniona en bruttolikvid om cirka 66,5 MSEK. Cirka 45,2 MSEK, motsvarande 57,7 procent av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 20,7 MSEK, motsvarande 26,4 procent av emissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande del av bruttolikviden, motsvarande cirka 0,7 MSEK eller 0,8 procent av det totala emissionsbeloppet, tecknades av emissionsgaranter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer genomföras i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 7 juni 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas ske omkring den 1 juli 2019.

Emissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 184 855,45 SEK, för att uppgå till totalt 1 388 167,35 SEK och antalet aktier med 3 697 109 för att uppgå till totalt 27 763 347 när företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Betald tecknad aktie (BTA) kommer omvandlas till nya aktier efter registreringen. Aktierna utgivna genom företrädesemissionen beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 10 juli 2019.

Jørgen Drejer, Sanionas VD, säger: ”Företrädesemissionen var viktigt för att säkra Sanionas finansieringsbehov och för att slutföra pågående fas 2a-studier med Tesomet för behandling av Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma och inleda diskussioner med tillsynsmyndigheter för start av fas 2b/3 studier år 2020 samt att utveckla övriga program internt eller tillsammans med partners.”

Finansiell och legal rådgivare

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 16:05 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fem program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Saniona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 7 juni 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk eller dansk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Saniona har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige och Danmark, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bilaga