KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 19.8.2019

Helsinki, FINLAND


INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 3.7.2019 KLO 8.30


KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 19.8.2019 klo 14.00 osoitteessa Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan on Nasdaq Helsinki vastaanoton kautta.

 1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
   
  1. Kokouksen avaaminen
    
  2. Kokouksen järjestäytyminen
    
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
    
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
    
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
    
  6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden muodossa

             
                      Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan osakkeina maksettavasta varojen jakamisesta alla olevan mukaisesti.
                       

 • Hallitus olisi valtuutettu jakamaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 2.414.582 yhtiön omistamaa Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (“Ovaro”) osaketta, mikä vastaa yhtiön omistamien Ovaron osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Ovaron osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
 • Hallitus päättäisi osakkeiden jakosuhteesta yhtiön ulkona olevien osakkeiden ja jaettavien osakkeiden määrän perusteella.
 • Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaron osakkeiden mahdollisia murto-osia ei jaettaisi osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitettäisiin osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen.
 • Lisäksi yhtiö maksaisi osakkeina maksettavasta varojenjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 2,0 % osakkeina maksettavan varojenjaon arvosta.
 • Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulisi vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulisi perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa.
 • Asian havainnollistamiseksi voidaan esittää hypoteettisena esimerkkinä, että Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla (4,43 euroa osakkeelta) 1.7.2019 laskettuna, (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) ja olettaen, että kaikki 2.414.582 Ovaron osaketta jaettaisiin ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä pysyisi nykyisellään, osakkeina maksettavan varojenjaon kokonaisarvo olisi noin 10,7 miljoonaa euroa (1,78 euroa osakkeelta).
 • Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden jakaa varoja harkintansa mukaan osinkoina ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
 • Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista varojen jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakkeiden jakamisen mahdollisesti vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemiseen.
 • Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

                       
                      Lisätietoa Ovarosta on Ovaron internetsivuilta osoitteessa www.ovaro.fi.
                       

 1. Kokouksen päättäminen
   
 2. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 29.7.2019 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.9.2019 alkaen.

 1. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
   
 2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.8.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.8.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 50 518 9999;

b) sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 7.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.8.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 6.009.102, jotka tuottavat yhteensä 6.009.102 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 6.182.287, jotka tuottavat yhteensä 6.182.287 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 173.185 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa.  Yhtiön hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.


Helsingissä 3. päivänä heinäkuuta 2019

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669