Pressemeddelelse

28. august 2019  


ATP opnår investeringsafkast på 29,6 mia. kr. i første halvår

Første halvår var præget af rentefald både i USA og Europa samt af stigninger på de globale aktiemarkeder. Afdækningsporteføljen dækkede de stigende garanterede pensioner, og investeringsporteføljen gav et afkast på 29,6 mia. kr. før omkostninger og skat.  

Det er primært investeringer i stats- og realkreditobligationer, børsnoterede udenlandske og danske aktier, der har bidraget til det historisk høje afkast for halvåret med henholdsvis 14,5 mia. kr., 6,0 mia. kr. og 4,4 mia. kr.

”Vi har opnået et særdeles tilfredsstillende afkast til ATP’s medlemmer. Usikkerheden om udviklingen på både rente- og aktiemarkedet kræver dog, at vi fortsætter vores disciplinerede risikostyring og porteføljekonstruktion. Det er afgørende for, at vi også på lang sigt kan skabe tilfredsstillende resultater”, siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

De seneste fem år har ATP opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 16,4 pct. i forhold til bonuspotentialet. I første halvår 2019 er det på 32,1 pct1. Der har været positive afkast af investeringsporteføljen i 17 ud af de seneste 20 kvartaler.   

Afdækning beskytter pensionsgarantierne

Afdækningen af de garanterede pensioner skal sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. På grund af fald i renterne på danske og europæiske statsobligationer med lang restløbetid steg værdien af de garanterede pensioner i årets første halvår. Tilsvarende gav afdækningsporteføljen et positivt afkast. Samlet set gav afdækningen et resultat på -1,1 mia. kr. Resultatet svarede til 0,1 pct. af de garanterede pensioner, og afdækningen virkede således efter hensigten.

Opdatering af levetid

ATP har - primært som følge af et mindre fald i levetiden i Danmark - justeret sin langsigtsprognose for levetidsudviklingen. Justeringen betyder, at der overføres 3,2 mia. kr. fra de garanterede ydelser til bonuspotentialet. I dag forventes 65-årige medlemmer i gennemsnit at blive 87 år.

Periodens resultat

Resultatet for årets første halvår blev på 27,5 mia. kr. Bonuspotentialet (ATP’s reserver) var ved udgangen af første halvår 2019 på 120 mia. kr., svarende til en overdækning på 15,7 pct. i forhold til de garanterede pensioner på 761 mia. kr. ATP’s samlede formue udgjorde i alt 881mia. kr.

Læs halvårsrapporten

Yderligere information:

Pressechef Stephan Ghisler-Solvang T: +45 6122 9392 E: stg@atp.dk     

   

Fakta om ATP

ATP er en obligatorisk pensionsordning med 5.217.000 medlemmer. ATP’s medlemmer indbetalte i første halvår 5,0 mia. kr. Ved udgangen af første halvår 2019 modtog 1.048.000 pensionister ATP Livslang Pension. ATP udbetalte i årets første halvår 8,5 mia. kr. i pensioner og engangsudbetalinger. Omkring 40 pct. af landets folkepensionister har ingen anden pensionsindtægt end ATP og folkepensionen. Årlig fuld ATP Livslang Pension er på 24.500 kr. for en 65½-årig. Det svarer til 32 pct. af folkepensionens grundbeløb.   
          

1 For en dybere forståelse af ATP’s investeringstilgang, risikoprofil og performance henvises til ATP’s årsrapport for 2018, blandt andet side 39-42.


Press release

28 August 2019


Vedhæftede filer