Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.1.2020

Jyväskylä, FINLAND


ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 31.1.2020 KLO 15:52

Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.1.2020

Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.1.2020 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2019.

Päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta Admicom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous viimeistään 14.2.2020.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 maksettavaksi osingoksi 0,72 eur/osake, eli yhteensä 3 517 758,00 euroa. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin 11.2.2020, varojenjaon täsmäytyspäivän ollessa 4.2.2020.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 14 591 762,73 euroa, josta tilikauden voitto on 5 100 973,80 euroa. Loput voitoista kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) henkilöä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille (ei työsuhdetta tai historiaa yhtiössä) maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Yhtiöön työsuhteessa oleville ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Palkitsemiskäytäntö on sama kuin tilikaudella 2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pasi Aaltola, Simo Huvila, Matti Häll, Timo Häll, Sami Kettunen, Antti Noronen, Simo Ratilainen ja Jarmo Suonpää. Ehdotetut jäsenet Sami Kettusta lukuun ottamatta ovat toimineet yhtiön hallituksessa 2019 aikana.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö KPMG on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista osakeanneista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdellä tai useammalla enintään 2 % osalta osakekannasta (97 716 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18 % osakekannasta (879 440 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2021 saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

Admicom Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointijohtaja
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 140 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/


JAKELU


Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet