INVESTORS HOUSE 2019 – KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKO ARVOKETJU HALTUUN


Investors House Oyj                                                    

Tilinpäätöstiedote 2019

Julkaistavissa 2.3.2020 klo 8.15

                                           

INVESTORS HOUSE 2019 – KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKO ARVOKETJU HALTUUN

Investors House toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa. Arvoketju ulottuu tonttihankinnasta hankekehityksen, vuokrauksen ja omistamisen kautta kiinteistövarainhoitoon ja rahastoihin. Yhtiö tavoittelee sellaista kasvua ja kannattavuutta, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 % vuodessa pitkällä aikavälillä.

YHTEENVETO KAUDELTA 10-12/2019 (VERTAILUKAUSI 10-12/2018)

Neljännellä kvartaalilla konserni operatiivisen liiketoiminnan ohella toteutti merkittävän investoinnin toimisto- ja kiinteistökehityskohteeseen Vantaan Tikkurilassa. Lisäksi konserni käynnisti yhden uuden kiinteistörahaston. Viimeisellä kvartaalilla Investors House jakoi 461.172 kpl Ovaro-osaketta osakkeenomistajilleen.

Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä kvartaalilla 36 % ollen 3.321 t€ (2.441 t€).

Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) laski 18 % ollen 666 t€ (814 t€). Yhtiön aikaisemmin 19 kertaa peräkkäin parantunut rullaava 12 kuukauden operatiivinen supistui hieman viimeisellä kvartaalilla. Operatiivisen tuloksen heikkeneminen johtui erityisesti vertailukauden ennätyksellisen hyvästä tuloksesta sekä viimeisen kvartaalin kertakuluista samoin kuin kesällä tehdystä merkittävän kiinteistömyynnin myötä poisjääneestä tuloksesta.

Koko tulos oli 456 t€, mikä oli 11 % vertailukautta (412 t€) parempi. Q4 2019 tulosta heikensi noin 720 t€:lla Ovaro-osakkeiden jakaminen osakkeenomistajille.

Segmenttikohtaisesti sekä Kiinteistöt että Palvelut -segmenttien liikevaihto kasvoi. Palvelut -segmentin liikevoitto kasvoi selvästi palveluliiketoiminnan kehityksen myötä. Kiinteistöt -segmentin liikevoitto selvästi laski, mihin vaikutti erityisesti edellä mainittu Ovaro-osakkeiden jakaminen osakkeille.

YHTEENVETO KAUDELTA 1-12/2019 (VERTAILUKAUSI 1-12/2018)

Konserni oli vuoden 2019 aikana hyvin aktiivinen kiinteistökauppa- ja investointimarkkinoilla. Vuonna 2019 konserni investoi ja myi yhteensä noin 66 M€ arvoiset kiinteistökokonaisuudet. Summa vastaa 71 % konsernin tilikauden avaavasta taseesta.

Yhteensä Investors House jakoi vuonna 2019 osakkailleen osingon 0,23 € sekä 0,34 € Ovaron osakkeina ja varoina samassa yhteydessä eli yhteensä 0,57 €, mikä on 9,5 % vuoden 2019 alkukurssiin nähden.

Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi 38 % ollen 11.461 t€ (8.276 t€).

Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) oli   2.711 t€ (2.709 t€) eli jokseenkin samalla tasolla kuin edellisvuonna. Koko laaja tulos oli mainitun Ovaro-osakkeen jakamisen tappion jälkeen 2.083 t€, mikä jäi 13 % alle edellisvuoden (2.386 t€).

Katsauskauden laajaa tulosta heikensivät aktiivisen investointi- ja myyntitoiminnan kertaluonteiset ja laskennalliset erät. Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat IVH Kampuksen tekemien investointien varainsiirtoverot, Dividend Housen lisäkauppahinta, Porin kohteen myyntivoittovero, Ovaro-osakkeen jakaminen osakkaille sekä myynti- ja järjestelypalkkiot. Lisäksi investointeihin käytettyjen lainojen uusien korkosuojausten laskennalliset arvonmuutokset rasittivat tulosta laskennallisesti. Kertaluonteiset kulut ja laskennalliset erät olivat yhteensä huomattavan suuresta myynti-, hankinta- ja rahoitusaktiivisuudesta johtuen yhteensä 1.325 t€. Nämä laskivat laajan tuloksen 2.083 t€:oon (2.386 t€). Samalla investoinnit antoivat hyvän lähtökohdan vuoteen 2020.

Kasvua syntyi sekä Kiinteistöt- että Palvelut -segmenteillä.  Palvelut-segmentin liikevoitto kasvoi ja Kiinteistöt -segmentin laski edellä mainittujen kertaluonteisten ja laskennallisten erien kohdentuessa kiinteistöinvestointeihin ja -myynteihin.

Nettovarallisuus / osake (Epra) laski osingon- ja omaisuudenjaon myötä ja oli 7,71 € (8,12 €).

Konsernin omavaraisuusaste säilyi nopeasta kasvusta sekä omaisuudenjaosta huolimatta hyvänä ollen 47,5 %:ssa (53,4 %).

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Kokoamistyön tuloksena meillä on nyt hallussamme kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketju tontista pörssiin. Pyrimme sekä kannattavaan operatiiviseen toimintaan että varojen allokointiin arvoketjussa aina sinne missä arvioimme olevan parhaat liiketoimintamahdollisuudet.

Vuotta 2019 leimasivat aktiiviset myynnit ja hankinnat sekä palveluliiketoiminnan kasvu.  Investoinnit ja divestoinnit olivat yhteensä 71 % alkavasta taseesta. Samalla kun loimme pohjaa tuleville tuotoille, syntyi kaupankäynnistä kertaluonteisia kuluja, jotka rasittivat tulosta.

Operatiivinen tulos on perusta sekä osingonmaksulle että henkilöstörahasto -perusteiselle koko henkilöstön kattavalle palkkiojärjestelmälle. Operatiivinen tulos yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön intressit. Operatiivinen tulos on pitkässä katsannossa vahvan noususuuntainen olkoonkin, että 12 kk rullaavan operatiivisen tuloksen kasvu taittui viimeisellä kvartaalilla.

Toinen strateginen pääteema on palveluliiketoiminta, josta on rakennettu toista tukijalkaa kiinteistösijoitusten rinnalle.  Palveluliiketoiminta kasvoi vuonna 2019 yhteensä 57 %:lla ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 %. Skaalautuvasta palveluliiketoiminnasta on luotu toinen kivijalka Investors Houselle ja samalla strategia on ulotettu koko arvoketjuun.

Tarkoituksena on jatkaa yhtiön vahvaa kehitysuraa strategisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiset pääteemat ovat vuotuisen 10 %:n kokonaistuoton tuottaminen osakkeenomistajalle, pääomien tehokas allokaatio kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa ja palveluliiketoiminnan kasvu. ’’

YHTEENVETOTAULUKKO

 10-12/201910-12/2018muutos-%1-12/20191-12/2018muutos-%
Liikevaihto, t eur 
 
 

3321
 

2441
 

36 %
 

11461
 

8276
 

38 %
Nettotuotto, t eur

 
 

1959
 

1244
 

57 %
 

6228
 

4162
 

50 %
Katsauskauden tulos, t eur 

456
 

412
 

11 %
 

2083
 

2386
 

-13 %
Omavaraisuusaste, % 

 
   

47,5
 

53,4
 
Operatiivinen tulos, t eur 

666
 

814
 

-18 %
 

2711
 

2709
 

0 %
Nav/osake (Epra), eur 

 
   

7,71
 

8,12
 

-3 %

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Useita merkkejä talouden suhdannehuipun saavuttamisesta tai sen ohittamisesta on havaittavissa. Myös kansainväliset ja kotimaiset poliittiset riskit ovat kasvaneet.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

Osakkuusyhtiö Ovaron tuloksentekokyvyn palauttaminen voi kestää ennakoitua kauemmin.

OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2020 operatiivista tulosta (EPRA).

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 operatiivinen tulos (Epra) on hieman parempi kuin vuonna 2019.

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 28.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 0,25 €/osake. Ehdotus edustaa 55 % yhtiön operatiivisesta tuloksesta. Osinkopolitiikkana on jakaa 50-90 % operatiivisesta tuloksesta osinkoina.


TIEDOTUSTILAISUUS 2.3.2020 KLO 13 PÖRSSITALOLLA

Tilinpäätöstiedotetta 2019 koskeva tiedotustilaisuus pidetään 2.3.2020 klo 13 Nasdaq Helsingin tiloissa Pörssitalolla osoitteessa Fabianinkatu 14. Tilaisuutta voi seurata myös inderes-tv:n välityksellä https://www.inderes.fi/fi/videot/investors-housen-tilinpaatostiedotteen-2019-julkaisu-ja-paaomamarkkinapaiva-23-klo-1300

Helsinki 2.3.2020

Investors House Oyj


Lisätiedot      Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

Jakelu            Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite


Attachments

Investors House tilinpäätöstiedote 2019