Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
4.3.2020 klo 16.00

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.3.2020 klo 10.00 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.15.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka julkistetaan pörssitiedotteella ja se on saatavilla 4.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 80 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30 000 euroa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin ja Louis d’Alançon ja uutena jäsenenä Vesa Luhtanen.  Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa n. 5,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.

17.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, palkitsemispolitiikka sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Rapala VMC Oyj:n yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com. Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla 4.3.2020. Hallituksen ehdotukset, palkitsemispolitiikka ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.4.2020 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville
1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 23.3.2020 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. kirjeitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki;
  2. puhelimitse numeroon (09) 7562 5436/Inari Torppa;
  3. sähköpostitse osoitteeseen inari.torppa@rapala.fi; tai
  4. yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Rapala VMC Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2020 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 4.3.2020 yhteensä 39 000 000 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, 4.3.2020

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa: Lakiasiainjohtaja Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Rapala konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 275 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 300 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liitteet