logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Oyj: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nexstim Oyj: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 10.3.2020 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "yhtiö") toivottaa osakkeenomistajat tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2020 klo 10.00 (EET) alkaen Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1  kokouksen avaaminen

2  kokouksen järjestäytyminen

3  pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4  kokouksen laillisuuden toteaminen

5  läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6  vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä konserniTILINPÄÄTÖKSEN, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7  tilinpäätöksen vahvistaminen

8  Tilikauden tappio

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1 – 31.12.2019 makseta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

9  vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus esittelee yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemispolitiikan, joka on esitetty yhtiön verkkosivuilla.

11 hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka edustaa suurimpia osakkeenomistajia, ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkio seuraavasti:

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2021 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

 • 36 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;
 • 30 600 euroa niille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa;
 • 25 200 euroa, niille, joiden kotipaikka on muualla kuin Yhdysvalloissa..
 • Kukaan osakkeenomistajien toimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

Hallitusjäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen jäsenenä.  Yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 11.11.2019 valitsemille hallituksen uusille jäsenille maksettaisiin sitouttavan osakepalkkio-ohjelman mukainen puolta ansaintakautta 2019-2020 vastaava määrä yhtiön osakkeita heidän työpanoksestaan. Näin ollen Leena Niemistölle sekä Martin Forssille annettaisiin kullekin maksutta sitouttavan osakepalkkio-ohjelman mukaisella laskentakaavalla laskettuna yhtiön osakkeita 6 250 € arvosta.

12 SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuonna 2016 käyttöönotettua sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää jatketaan yhdellä vuodella viidenneksi ansaintakaudeksi (2020 – 2021) Nexstim Oyj:n hallitukseen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty osoitteessa www.nexstim.com.

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa sekä tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2020 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

Hallituksen jäsenille annettavat osakepalkkiot ansaintakautena 2020–2021

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan bruttopalkkiona ansaintakautena 2020–2021 seuraavasti:
Puheenjohtajalle: 24 000 euroa
Jäsenelle, jonka kotipaikka on Yhdysvallat: 20 400 euroa
Jäsenelle, jonka kotipaikka on muualla kuin Yhdysvalloissa: 16 800 euroa

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2020. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2019 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2021 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta tällä perusteella.

Omistajuussuositus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä omistuksessaan niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

13 päätös palkkion maksamisesta tilintarkastajalle

Hallituksen ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että Martin Jamieson on eronnut Yhtiön hallituksesta.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4);
 • Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi;
 • Martin Forss, Tomas Holmberg, Leena Niemistö ja Rohan Hoare jatkavat hallituksen jäseninä suostumustensa mukaisesti;
 • Suostumustensa mukaisesti Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Rohan Hoare hallituksen varapuheenjohtajaksi edellä mainitun toimikauden ajaksi.

Leena Niemistö on riippumaton suhteessa yhtiöön, mutta ei suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin, sillä hän omistaa määräysvallan Kaikarhenni Oy -nimisestä yhtiöstä, joka omistaa 13,83 % Nexstimin kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

Nimitystoimikunnan yhteinen kanta on, että hallitus kokonaisuudessaan ja jäsenet ovat sopivia tehtäväänsä kukin erikseen ja yhdessä, ja että Leena Niemisto on sopiva toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

15 tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt KHT Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

16 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sääntöjen muutos

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavaa muutosta nimitystoimikunnan sääntöjen 2 kohdan ensimmäiseen kappaleen (muutokset lihavoidulla tekstillä):

”Nimitystoimikunnassa on kolme - neljä (3 - 4) jäsentä, joista Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeävät kolme (3), kukin osakkeenomistaja yhden jäsenen.  Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi toimia nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ollessa oikeutettu nimitystoimikunnan jäsenyyteen osakeomistuksensa perusteella, tai mikäli hän on nimitetty nimitystoimikunnan jäseneksi osakkeenomistajan toimesta, voi nimitystoimikunta olla myös kolmihenkinen. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain. Heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet valitaan heidän tilalleen.”

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan säännöt muutettuina edellä tarkoitetun ehdotuksen mukaisesti ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNeISTA, optio-oikeuksista JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

17.1  Valtuutus liittyen yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään seitsemänkymmentä miljoonaa (70 000 000) osaketta, mikä on noin viisikymmentäkaksi pilkku seitsemänkymmentäkaksi (52,72%) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Osakkeet, optio-oikeudet ja/tai muut erityiset oikeudet voidaan laskea liikkeelle yhtiön osakkeenomistajille suhteessa osakkeenomistajien nykyisiin omistusosuuksiin yhtiöstä tai poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta merkintään yhdellä tai useammalla suunnatulla annilla,.mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin.

17.2 Valtuutus liittyen hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmään sekä yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään seitsemän miljoonaa (7 000 000) osaketta. Määrä on noin kymmenen pilkku nolla kolme (10,03 %) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

                              

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com. Edellä tarkoitetut ehdotukset, Nexstim Oyj:n vuosikertomus sisältäen yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla viimeistään 10.3.2020. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asiasta tehdyt päätösesitykset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla viimeistään 14.4.2020.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 26.3.2020 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

 1. yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings; tai
 2. kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, ”yhtiökokous”, Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstim Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2020. Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2020 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee

 • Olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 19.3.2020.
 • Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nexstim Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 19.3.2020, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.
 • Pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstim Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 19.3.2020 kello 17.00 Ruotsin aikaa.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nexstim Oyj, ”yhtiökokous”, Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 10.3.2020 yhteensä
62 786 630 osaketta ja ääntä.

Helsinki 10.3.2020  

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com  tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 17 10
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito. 
Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.
SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.
Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.
Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite