Arcoma lanserar ny produkt – Arcoma Precision i5

Växjö, SWEDEN


2020-03-12

SWEDISH:

PRESSRELEASE 

Arcoma lanserar ny produkt – Arcoma Precision i5

Arcoma AB lanserar idag det nya röntgensystemet Arcoma Precision i5. Systemet har ett takstativ med ny design och ett nytt modernt användargränsnitt med smarta funktioner. Den nya designen förenklar arbetsflödet och är dessutom utformat för att underlätta desinficering. Arcoma Precision i5 har också ett helt nytt väggstativ med motoriserad vinkling och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar arbetsflödet samt patient- och användarupplevelsen. Arcoma Precision i5 har utvecklats för att ytterligare förstärka Arcomas erbjudande som kännetecknas av ett högt arbetsflöde och högsta kvalitet.

”Det känns mycket bra att lansera denna nya produkt som är efterlängtad av våra kunder och av marknaden. Vi är övertygade om att lanseringen av Arcoma Precision i5 kommer hjälpa oss öka försäljning och kundnöjdhet framöver” uttrycker Linda Ungsten, Produktchef på Arcoma.

”Jag är nöjd och stolt över att Arcoma nu tar ett stort steg framåt och förnyar produktportföljen. Det skapar nya möjligheter både för våra distributörer och våra OEM-partners, och stärker vår position som en ledande och innovativ leverantör av röntgensystem” säger VD Jesper Söderqvist. 


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se  
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 07.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/


ENGLISH:

PRESSRELEASE 

Arcoma launches new product – Arcoma Precision i5

Arcoma AB today announces the launch of a new X-ray system, Arcoma Precision i5. The system offers an updated overhead tube crane with a new design and  new modern user interface with smart features. The new design simplifies the workflow and is also designed to facilitate disinfection. The Arcoma Precision i5 also has a brand new wall stand with motorized tilt and an updated x-ray table that improves workflow as well as patient and user experience. The Arcoma Precision i5 has been developed to further strengthen Arcoma's offering, which is characterized by a high workflow and superior quality.

“It feels very good to launch this new product that is desired  by our customers and the market. We are confident that the launch of the new Arcoma Precision i5 will help us increase sales and improve customer satisfaction, ”says Linda Ungsten, Product Manager at Arcoma.

“I am pleased and proud that Arcoma is now taking a major step forward and renewing its product portfolio. It creates new opportunities for both our distributors and our OEM partners, and strengthens our position as a leading and innovative supplier of X-ray systems, ”says CEO Jesper Söderqvist.


About Arcoma

Arcoma, with long experience in the industry, is a leading provider of integrated digital X-ray systems with high quality and advanced technology. Arcoma’s products offer the latest digital imaging technology combined with technically advanced moving positioning systems and ergonomic Scandinavian design. Arcoma offers the customers complete, configurable and functional digital x-ray systems. The company's products are sold through retailers as well as OEM customers and today there are over 3,500 of Arcoma’s X-ray systems installed worldwide. Arcoma is listed on Nasdaq First North. For more information about Arcoma, please visit www.arcoma.se


For more information, please contact:

Jesper Söderqvist, Phone: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se. The information was submitted, through the CEO, for publication on march 12, 2020 at 7 AM.

For more IR-related information and the possibility of pressrelease prenumeration, please visit our IR page: www.arcoma.se/about-us/investors/


Attachment


Tags

Attachments

Pressrelease - product launch Arcoma Precision i5