Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
25.3.2020 kl. 16.00

Aktieägarnas nomineringskommittés reviderade förslag till Aktia Banks styrelsesammansättning och arvoden                                                                     

Betydande ändringar har skett i Aktia Bank Abp:s ägarbas efter att aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp 31.1.2020 meddelade sitt förslag gällande styrelsesammansättningen till bolagsstämman. Nomineringskommittén har därför reviderat sitt förslag till bolagsstämman för att säkerställa att förslaget också stöds av Aktias nya stora aktieägare.

Nomineringskommittén framför följande som sitt reviderade förslag för Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020:

Antalet styrelseledamöter föreslås ökas från åtta och fastställas till nio.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens nuvarande ledamöter återväljs Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma och Lasse Svens enligt samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Närmare information om styrelseledamöter som föreslås omväljas finns på bolagets webbsidor www.aktia.com.

Nomineringskommittén föreslår därtill att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Kari A. J. Järvinen, Harri Lauslahti och Olli-Petteri Lehtinen. Närmare information om de nya styrelseledamöter som föreslås väljas finns som bilaga till detta meddelande och på bolagets webbsidor www.aktia.com.

Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget och av betydande aktieägare i enlighet med bolagsstyrningskodens definition.

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig omvälja Lasse Svens till styrelseordförande.

Styrelseledamöterna Stefan Damlin och Tarja Wist har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden fastställs enligt följande:

  • ordförande, 64 300 euro (2019: 61 200 euro)
  • vice ordförande, 36 400 euro (2019: 34 650 euro)
  • medlem, 28 500 euro (2019: 27 140 euro)

Mötesarvodena föreslås bibehållas oförändrade, dvs. 500 euro per bevistat möte och 1 000 euro för utskottsordförande där han/hon fungerar som ordförande. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Efter ändringarna i ägarbasen har Carl Pettersson (utnämnd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas) verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp. Därtill har Stefan Björkman (utnämnd av Hammarén & Co Oy Ab), Gisela Knuts (utnämnd av Stiftelsen för Åbo Akademi) samt som sakkunnig Aktia Bank Abp:s styrelseordförande Lasse Svens deltagit i nomineringskommitténs arbete. Stiftelsen Tre Smeder och Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. har avstått från fortsatt deltagande i nomineringskommitténs arbete.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Carl Pettersson, nomineringskommitténs ordförande, tfn 050 321 3071

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

 

Bilaga