CellaVision AB: Årsstämman i CellaVision AB (publ) skjuts fram och styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning med anledning av coronaviruset, Covid-19

Lund, SWEDEN


Informationen lämnades för offentliggörande 2020-03-26 kl. 08.20

CellaVisions styrelse har fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Vidare har bolagets styrelse fattat beslut om att dra tillbaka förslaget om utdelning om 1,50 kronor per aktie och istället föreslå att ingen utdelning utgår. CellaVision återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

Årsstämma
Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset Covid-19, råder ett exceptionellt marknadsläge och ett svårbedömt ekonomiskt läge. CellaVisions styrelse har därför fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas i bolagets lokaler i Lund den 23 april kl. 15.00.
CellaVision återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

Utdelning
Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och de åtgärder som införts för att minska spridningen av Covid-19 och dess påverkan på CellaVision har bolagets styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om en utdelning 1,50 kronor per aktie och istället föreslå att ingen utdelning utgår. CellaVision har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med anledning av Covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att besluta om utdelning.
                     
”Beslutet att flytta fram årsstämman och ändra förslaget om utdelning noll kronor per aktie är resultatet av en sammanvägd bedömning. Vi är för närvarande i ett oklart läge vad det gäller konsekvenserna av den pågående Covid-19 pandemin såväl som det snabbt föränderliga och därmed ytterst svårbedömda ekonomiska läget. Vi ser därför möjligheten till extrastämma senare i år som ett bra alternativ för att besluta om utdelning för 2019.” säger Sören Mellstig, styrelseordförande CellaVision.

För mer information, vänligen kontakta:
Sören Mellstig, Styrelsens ordförande, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 705-13 65 81 | Epost: soren@mellstig.se

Zlatko Rihter, Vd och koncernchef, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 733- 62 11 06 | Epost: zlatko.rihter@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom provberedning samt ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 35 länder. 2019 var omsättningen till
462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-03-26, kl. 08:20 CET.

Bilaga


Attachments

Pressmeddelande rörande årsstämma ooch utdelning