Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
26.3.2020 kl. 12.00

Aktias års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publicerad

Aktia har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 och den finns tillgänglig på adressen https://investors.aktia.com/sv/ars-och-hallbarhetsredovisning2019. Års- och hållbarhetsredovisningen omfattar Aktias allmänna verksamhetsöversikt, företagsansvarsrapporten, styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet för år 2019 samt bolagsstyrningsrapporten. Aktias icke-finansiella rapport ingår i styrelsens verksamhetsberättelse.

Samtidigt publiceras Aktias riskrapport ”Capital and Risk Management Report 2019” (på engelska), riktlinjer för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ samt Ersättningsförklaring 2019. Alla dokument finns tillgängliga på Aktias nätsida www.aktia.com.

Års- och hållbarhetsredovisningen och riskrapporten finns som bilagor till detta börsmeddelande.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, ir (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

 

Bilagor