Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres eksklusive utbytte NOK 5.00 fra og med 27. mars 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12