Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 28.4.2020 klo 14.30

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,13 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2020. Osinko maksetaan 8.5.2020 alkaen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enimmillään 0,12 euron osakekohtaisesta lisäosingosta siten, että valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiota 15.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Tapani Rautiaisen, Joonas Rautiaisen, Petri Roinisen ja Mikko Larvalan.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat valtuutukset.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 12.5.2020 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi

Helsingissä 28.4.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 Jakelu: Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi