INVESTORS HOUSE Q1 2020 – KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS HEIKKENI


Investors House Oyj                                                    

Pörssitiedote 18.5.2020 klo 8.30

                                                                

INVESTORS HOUSE Q1 2020 – KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS HEIKKENI

Investors House toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa. Arvoketju ulottuu tonttihankinnasta hankekehityksen, vuokrauksen ja omistamisen kautta kiinteistövarainhoitoon ja rahastoihin. Yhtiö tavoittelee sellaista kasvua ja kannattavuutta, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 % vuodessa pitkällä aikavälillä.

YHTEENVETO KAUDELTA 1-3/2020 (VERTAILUKAUSI 1-3/2019)

Ensimmäisellä kvartaalilla Investors House keskittyi operatiiviseen liiketoimintaan ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Konserni myös lyhensi ja järjesteli lainojaan sekä täsmensi liiketoimintaorganisaatiotaan.

Keskeiset liiketoiminnan kehitystoimet kohdistuivat hankekehitykseen, jossa Vantaan Tikkurilan alustavasti 11.000 kem2 asuntohanketta kehitettiin kaavakehitysvaiheessa. Toteutusvaiheessa yhteisyritys IVH Asunnot jatkoi uuden asuntokohteen rakennuttamista Pohjois-Helsingissä. Kohde valmistuu kesällä 2020 ja siihen tulee 25 asuntoa. Palveluliiketoiminnassa tärkein kehityskohde oli uuden lainarahaston valmistelu.

Investors Housen johtoryhmä organisoitui uudelleen 1.2.2020 alkaen. Samalla otettiin käyttöön uusi vastuunjaon ja johtamisen malli, jolla valmistaudutaan seuraavaan strategiakauteen.

Investors Housen liikevaihto kasvoi 28 % ollen 3.344 t€ (2.608 t€). Kasvu syntyi Kiinteistöt -segmentillä loppuvuonna 2019 tehtyjen investointien myötä. Palveluliiketoiminnan liikevaihto sen sijaan laski ja samalla sen osuus konsernin liikevaihdosta pieneni 17 %:iin.  

Ylläpitokulut kasvoivat 56 % ollen 2.362 t€ (1.510 t€).  Kulumielessä jaksolle leimaa-antavaa oli koko vuodelta kerralla ensimmäiselle kvartaalille kohdennettavien kiinteistöverojen huomattava kasvu 452 t€:lla, mikä oli yli puolet koko ylläpitokulujen kasvusta. Toinen puoli kulujen kasvusta oli volyymisidonnaista kiinteistökannan kasvaessa. Verovaikutus huomioon ottaen juoksevien ylläpitokulujen kasvu on linjassa liikevaihdon kasvun kanssa.

Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) laski 75 % % ollen 109 t€ (442 t€). Operatiivisen tuloksen heikkeneminen johtui kasvaneista kiinteistöveroista, palveluliiketoiminnan liiketuloksen heikkenemisestä sekä lisätyistä rekrytoinneista ja kehityspanostuksista uusiin liiketoimintoihin. Konsernin oman organisaation sisällä tehdyn kehitystoiminnan kustannukset ja uuden liiketoiminnan kehittämisen rekrytoinnit on kirjattu kuluina tulokseen.

Koko tulos oli 217 t€, mikä oli 66 % vertailukautta (645 t€) heikompi. Liikevaihdon kasvusta huolimatta palveluliiketoiminnan liiketuloksen heikkeneminen sekä nopea kiinteistöverojen kasvu ja mainitut panostukset liiketoimintojen kehittämiseen olivat keskeiset syyt tuloksen heikkenemiseen. Investoinneista pidättäytymisen johdosta myöskään vertailukauden kaltaisia käyvän arvon muutoksia ei ollut. 

Katsauskaudella maksettiin pois konsernin lainoja 5 M€.  Lainojen poismaksun myötä konsernin omavaraisuusaste nousi 51 %:iin vuodenvaihteen 48 %:sta (vertailukaudella 51 %). Konsernin lyhytaikaiset varat kasvoivat 9,7 M€:oon (6,4 M€) yksittäisten asuntojen ja rahasto-osuuksien myyntien sekä taseen hallinnan myötä. Investors Housen omaraisuusaste ja likviditeetti olivat 3/2020 varsin hyvät.

Katsauskauden aikana korona-pandemia alkoi ja levisi. Investors House käynnisti kvartaalin loppupuolella useita riskienhallinnallisia toimia varmistaakseen toimintojen häiriöttömän etenemisen ja kassavirran.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Investors House arvioi koronan vaikutuksia ja toimintaympäristön muuttuessa täsmentää vuoteen 2023 ulottuvia painotuksia koko arvoketjun strategiassaan. Yhtiö on myös käynnistänyt toimet, joilla tavoitellaan Q1 2020 laskeneen operatiivisen tuloksen parantamista.  

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’ Investors Housen 12 kuukauden rullaava liikevaihto on 16-kertaistunut viimeisen 21 kvartaalin aikana. Investors House kohtaakin pandemia -ympäristön kannattavana kasvuyrityksenä, 51 %:n omavaraisuusasteella ja usealla ansaintalogiikalla. Lähtökohta on vahva.

Samalla pandemia seurannaisvaikutuksineen muuttaa merkittävästi koko toimintaympäristöä. Tämä luo sekä uusia riskejä että mahdollisuuksia. Lisäksi olemme tyytymättömät ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskehitykseen. Näistä syistä täsmennämme strategisia painotuksia sekä etsimme keinot uusien avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Olemme jo aloittaneet mainitut toimet yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän merkittävän osakeantivaltuuden, likviditeettiaseman parantamisen, pääoma uudelleenallokoinnin valmistelun sekä uuden liiketoiminnan kehittämisen muodossa. Viime mainitusta olemme tänään asuntojen hankekehityksen osalta kertoneet.’’

YHTEENVETOTAULUKKO

 1-3/20201-3/2019muutos -%
Liikevaihto, t eur

 
 

3344
 

2608
 

28 %
Nettotuotto, t eur

 
 

982
 

1098
 

-11 %
Katsauskauden tulos, t eur 

217
 

645
 

-66 %
Omavaraisuusaste, %

 
 

50,7
 

50,5
 
Operatiivinen tulos, t eur 

109
 

442
 

-75 %
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV)
 

8,43
 

8,77
 

-4 %

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Korona-pandemian aiheuttama epävarmuus ja taloudellinen taantuma muodostavat lähiajan suurimman riskin. Täsmällisiä vaikutuksia on edelleen mahdotonta arvioida. Korona-kriisi on toistaiseksi näyttäytynyt maltillisesti yhtiön liiketoiminnassa, mutta jatkuessaan sillä voi olla moniulotteisia negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole ainoastaan negatiivisia. Voi myös olla, että mahdollinen taantuma avaisi uusia mahdollisuuksia mikäli se johtaisi esimerkiksi tonttien saatavuuden paranemiseen tai rakennuskustannusten alenemiseen.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

Osakkuusyhtiö Ovaron tuloksentekokyvyn palauttaminen voi kestää ennakoitua kauemmin.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA).

Yhtiö 20.3.2020 antamansa tiedotteen mukaisesti pidättäytyy ohjeistuksen antamisesta toimintaympäristön muuttumisen ja sen aiheuttaman heikon näkyvyyden johdosta. Kun näkyvyys paranee, yhtiö antaa uuden ohjeistuksen.

Helsinki 18.5.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot:     Toimitusjohtaja Petri Roininen

Jakelu            Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite               Q1 2020 Osavuosikatsaus

Liite


Attachments

Investors House Q1 2020