QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6.2020 KLO 14:00

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS


QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.6.2020 tehtiin seuraavat päätökset:

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.

PALKITSEMISPOLITIIKKA

Yhtiökokous teki yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta neuvoa-antavan päätöksen, ja päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Yhtiökokous päätti pitää hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan. Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että muut jäsenet, paitsi Vesa-Pekka Leskinen ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vesa-Pekka Leskinen ja Kauppamainos Oy, jonka hallituksen puheenjohtaja hän on, ovat QPR Softwaren merkittäviä omistajia (omistus yhtiössä yhteensä 10,66%). Täten Vesa-Pekka Leskinen ei ole hallinnointikoodissa tarkoitettu merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 • Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta;
 • Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;
 • Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta Yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;
 • Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;
 • Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaanYhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;
 • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
 • Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

 • Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;
 • Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;
 • Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;
 • Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;
 • Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;
 • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
 • Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista.


QPR SOFTWARE OYJ

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja

QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
www.qpr.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi