INVESTORS HOUSE Q3 2020 – PARANTUNUT 3. KVARTAALIN OPERATIIVINEN TULOS JA UUDISTETTU STRATEGIA


Investors House Oyj                                                    

Pörssitiedote 30.11.2020 klo 8.00

                                                                

INVESTORS HOUSE Q3 2020 – PARANTUNUT 3. KVARTAALIN OPERATIIVINEN TULOS JA UUDISTETTU STRATEGIA

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

YHTEENVETO KAUDELTA 7-9/2020 (VERTAILUKAUSI 7-9/2019)

Katsauskaudella huomion keskipisteessä oli syyskuussa julkaistun uudistetun strategian valmistelu sekä operatiiviset toimet korona -viruksen vaikutusten minimoimiseksi ja operatiivisen tuloksen parantamiseksi.

Operatiivisen tuloksen heikennyttyä alkuvuonna yhtiö käynnisti ja toteutti yhdessä koko henkilöstön kanssa toimenpiteitä operatiivisen tuloksen parantamiseksi.  Henkilöstön laatimista 37 ehdotuksesta tuottojen lisäämiseksi ja kulujen vähentämiseksi merkittävä osa toteutettiin. Kolmannella kvartaalilla operatiivinen tulos parani 16 % ja oli 850 t€ (731 t€).

Kolmas kvartaali oli ensimmäinen uuden konsernirakenteen mukaisesti raportoitu. Keskeisin muutos oli IVH Kampuksen muuttuminen tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi, joka noin puolitti taseen ja vuosineljänneksen liikevaihdon. Rakennemuutos heijastuu osaltaan kaikkiin tuloksen ja taseen eriin.

Vuokratuottojen menetykset kolmannella kvartaalilla jäivät vähäisiksi ja vuokrarästit olivat olemattomat.

Katsauskauden koko tulos oli 152 t€ (899 t€) sisältäen kaudella annettuihin optioihin liittyvän laskennallisen 451t eur kulun.

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli 59 % (54 %) Konsernin likviditeetti oli katsauskauden päättyessä hyvä.

Keväällä käynnistetty strategiaprosessi valmistui. Yhtiö julkaisi syyskuussa Kiinteistö -kumppani -strategian. Omistaja-arvon luominen on edelleen strategian keskiössä. Aikaisempaa suurempi huomio kiinnitetään osinkoihin, jotka ovat nyt kasvaneet viisi vuotta peräkkäin. Yhtiö pyrkii operatiivisen tuloksen kehitykseen, joka mahdollistaa viisi vuotta kasvaneiden osinkojen kasvusuunnan jatkamisen. 

Osakekohtaista nettovarallisuutta kuvaava Epra NRV laski 8,30 euroon/osake (8,96), mihin osaltaan ovat vaikuttaneet vuoden aikana jaetut osingon 0,25 €/osake sekä varat Ovaro-osakkeen muodossa 0,34 €/osake.

Hallituksen valtuuksin maksettiin toinen osa vuoden 2019 tuloksen perusteella yhtiökokouksessa päätetystä osingosta.

YHTENVETO KAUDELTA 1-9/2020 (VERTAILUKAUSI 1-9/2019)

Tuloskehityksessä 1-9/2020 näkyy koko vuoden ajan tehty panostus nykyisten ja uusien liiketoimintojen kehitystoimiin. Yhtiö on rekrytoinut useita uusia henkilöitä ja monin tavoin panostanut toimiin, jotka aiheuttavat kustannuksia, mutta eivät vielä tuo tuottoja.

Nykyisen ja uuden liiketoiminnan kehityskulut, jotka muodostuvat palkka- ja muista kustannuksista, on pääasiassa kirjattu suoraan tulosvaikutteisiksi kuluiksi eikä aktivoitu taseeseen. Rekrytoinneista ja kehitystoimista aiheutuneet kulut täten täysimääräisesti heikensivät katsauskauden tulosta ja operatiivista tulosta.  

Operatiivinen tulos 1-9/2020 heikkeni 22 % ollen 1.599 t€ (2.045 t€). Keskeisiä seikkoja olivat tulosvaikutteisesti kirjatut uuden liiketoiminnan kehitysmenot sekä edellisvuodesta kasvaneet kiinteistöverot.  Näiden yhteisvaikutus oli noin 700 t€.

Kolmannesta kvartaalista alkaen IVH Kampusta ei enää konsolidoida konserniin. Kampus ei enää ole yhtiön liikevaihdossa vaan sen tulos raportoidaan osana ’Osakkuusyhtiöiden tulosta’ yhdellä rivillä. Toteutettu rakenteellinen muutos pienentää merkittävästi konsernin tasetta ja liikevaihtoa.

Koronan myötä konsernin riskienhallinta organisoitiin keväällä uudelleen.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Operatiivisesti kolmas kvartaali oli lukuisten pienten parannusten jakso. Operatiivinen tulos Q3 2020 parani sekä suhteessa edelliseen kvartaaliin että viime vuoden vastaavaan. Parannus oli seurausta henkilöstön keväällä tekemistä kehitysehdotuksista ja niiden pääosan nopeasta toteuttamisesta. Tämä kertoo kuinka yrittäjämäisellä otteella ja koko henkilöstön yhteistoimin pystyimme keskellä korona -oloja parantamaan suorituskykyämme. Samalla rullaava 12 kk operatiivinen tulos palautui takaisin pitkään jatkuneelle nousu-uralle.

Henkilöstöpolitiikan kannalta huomionarvoista on, että kaikki toimet toteutettiin korona-oloissa ilman lomautuksia tai irtisanomisia. Arvostamme henkilöstön osaamista ja sitoutumista.

Strategisesti tärkeää oli syyskuussa julkaistun Kiinteistökumppani -strategian mukaisten toimien valmistelu. Olemme vahvasti sitoutuneet 2020-2023 strategian mukaisiin liiketoiminnan kehityshankkeisiin olkoonkin, että lyhyellä aikavälillä ne heikensivät tulosta. Ne rakentavat pohjaa tulevien vuosien tuloskehitykselle. Koronasta johtuen näkyvyys on kuitenkin rajallinen.

Uuden strategiakauden avautuessa Investors House jatkuvien liiketoimintojen operatiivinen tuloksentekokyky on vakaa. Lisäksi nykyisten ja uusien liiketoimintojen kehitystoimintaan on satsattu enemmän kuin kenties koskaan yhtiön historiassa.’’ 

YHTEENVETOTAULUKKO

 7-9/20207-9/2019muutos-%1-9/20201-9/2019muutos-%
Liikevaihto, t eur

 
 

1460
 

2786
 

-48 %
 

7738
 

8140
 

-5 %
Nettotuotto, t eur

 
 

794
 

1663
 

-52 %
 

3670
 

4269
 

-14 %
Katsauskauden tulos, t eur 

152
 

899
 

-83 %
 

1114
 

1627
 

-32 %
Omavaraisuusaste, %

 
    

58,8
 

53,9
 
Operatiivinen tulos, t eur 

850
 

731
 

16 %
 

1599
 

2045
 

-22 %
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV)
 

 
   

8,30
 

8,96
 

-7 %

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronan vaikutukset hyvin vaikeita ennakoida

Korona-pandemian aiheuttama epävarmuus ja taloudellinen taantuma muodostavat lähiajan suurimman riskin. Lyhyen tai pitkän aikavälin vaikutuksia on edelleen mahdotonta arvioida.

Korona-kriisi on toistaiseksi näyttäytynyt maltillisesti yhtiön liiketoiminnassa. Suorat vuokratuottojen menetykset ovat olleet yhteensä 90 t€. Riskienhallinnan uudelleen organisointi keväällä oli onnistunut ennakoiva toimenpide.

Kaikkien kiinteistöjen arviokirjat päivitettiin 6/2020, jotta pystyttiin tunnistamaan koronan ja sitä seuranneiden elvytystoimien vaikutus kiinteistökannan arvoon. Tiettyjen kiinteistöjen arvoissa nähtiin lievää alaskirjausta. Vastaavasti uusien kohteiden valmistuminen ja niiden positiiviset arvonmuutokset netottivat vaikutuksia.

Keväällä ja alkukesästä hiljentynyt sijoittajakysyntä kasvoi selvästi kolmannella kvartaalilla. Koti- ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat palanneet investointimarkkinoille. Sijoittajakysyntä sekä asuntoihin että toimitiloihin vaikuttaa vahvalta. 

Koronan nettovaikutukset konsernin kiinteistöomaisuuden arvoon ovat jääneet vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan. Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen käyvät arvot arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta, ulkopuolisen investointipankin toimesta arvotettiin Palvelut -segmentin liiketoiminnan käypä arvo.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut vaikutusta muutoin kuin likviditeetiltään supistuneen yritystodistusmarkkinan osalta. Katsauskaudella yhtiö järjesteli rahoitustaan ja vakuuksiaan sekä nosti omavaraisuutensa 59 %:iin ollakseen kaikissa oloissa rahoitettavissa oleva ja säilyttääkseen eri rahoitusmuotojen valikoiman.

Asuntojen vuokramarkkinan volyymikehitys kesän ja alkusyksyn aikana poikkesi aikaisemmista vuosista opiskelijoiden valintamenettelyjen muutoksista johtuen. Syksyn myötä useimmissa maakuntakeskuksissa siirryttiin ns. vuokralaisen markkinaan kun vilkas asuntorakentaminen 2015-2019 on tuonut uutta vuokratarjontaa.

Toimitilapuolella on selvä, että hotellien ja ravintoloiden sulkeminen sekä jatkunut epävarmuus vaikuttaa vuokrauspäätösten tekemiseen sekä asiakkaiden kassavirtaan. Toimistojen osalta tunnelma on ollut odottava. Jää tulevaisuuteen nähtäväksi millä tavoin etätyön ja digi-yhteyksien kautta tapahtuvat kokoukset muokkaavat tilatarpeita.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, on selvää, että jatkuessaan tai pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Koronan vaikutukset eivät kuitenkaan ole ainoastaan negatiivisia. On mahdollista, että sen myötä   voi avautua uusia mahdollisuuksia mikäli kriisi johtaisi esimerkiksi tonttien saatavuuden paranemiseen, rakennuskustannusten alenemiseen tai uudentyyppisten asumis- ja toimistoratkaisujen syntymiseen. Myös elvytyspaketeilla voi olla merkittävä vaikutus vaikka sen arviointi onkin haasteellista.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan. Erityisesti rakennusaikaisen rahoituksen niukkuus leimaa asuntorakentamista ja -rakennuttamista.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

Osakkuusyhtiö Ovaron tuloksentekokyvyn palauttaminen voi kestää ennakoitua kauemmin.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA).

Yhtiö toistaa 25.11.2020 antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan vuoden 2020 operatiivinen tulos on hieman alhaisempi kuin edellisvuonna.

JULKISTAMISTILAISUUS

Toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle maanantaina 30.11.2020 klo 11.00. Tilaisuus pidetään webcastinä ja on seurattavissa osoitteessa https://investorshouse.videosync.fi/2020-q3.

Helsinki 30.11.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot      Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu            Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite               Osavuosiraportti Q3 2020

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

LiiteAttachments

Investors House Q3 2020